Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • Ne dvaput o istom; o presuđenoj stvari ne može se ponovno suditi.

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Organizacija «« ««

Dekanat


Od samog početka djelovanja Pravnog fakulteta u Splitu, kao jedna od najznačajnijih ustrojbenih jedinica djeluje Dekanat Fakulteta.

Uz znanstveno-nastavne ustrojbene jedinice (katedre, zavode i seminare) ustrojbene jedinice Fakulteta su:

1.Dekanat Fakulteta,
2.Knjižnica (unutarnja ustrojbena jedinica Fakulteta).

Dekanat Fakulteta je unutarnja ustrojbena jedinica Fakulteta.
Dekanat obavlja stručne, administrativne, statističke, računovodstvene, knjigovodstvene, tehničke i pomoćne poslove koji omogućuju uspješan rad Fakulteta.
Dekan upravlja Fakultetom, njegov je čelnik i voditelj.
Dekan predsjeda Fakultetskim vijećem.
Uz navedene poslove, dekan donosi Statut Fakulteta na prijedlog Fakultetskog vijeća, ustrojava rad i poslovanje Fakulteta, donosi akt o ustroju radnih mjesta na preijedlog Fakultetskog vijeća, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Sveučilišta i Statutom Fakulteta. Za dekana može biti izabran nastavnik Fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog ili redovitog profesora.
Dekana bira Fakultetsko vijeće, na način i u postupku utvrđenom Statutom Fakulteta.
Dekan se bira na vrijeme od dvije godine. Ista osoba može biti izabrana za dekana najviše dva puta uzastopce.
Dekan je za svoj rad odgovoran Fakultetskom vijeću, Sveučilišnom senatu i Upravnom vijeću sveučilišta u skladu sa Statutom sveučilišta.
Dekanu u radu pomažu tajnik i prodekani.

Rad Dekanata kordinira glavni tajnik Fakulteta, dok radom svake referade rukovodi njen voditelj.

Zaposleni u Dekanatu i tajništvu:

Lada Matošić Ćendo, rukovoditeljica u područnoj službi - tajnica Fakulteta

Dijana Orlandini, tajnica Dekana

Gordana Bilokapić, viša upravna referentica

Juraj Saratlija, sistem inženjer
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr na Twitteru Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA