Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • sud mjesta gdje je delikt počinjen

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Organizacija «« Seminari ««

Seminar za pravno-ekonomska istraživanja Europske Unije (SPEEU)


Pravilnik o radu Seminara za pravno-ekonomska istraživanja Europske unije (SPEEU). 1. Uvodne odredbe Pravni fakultet u Splitu osniva Seminar za pravno-ekonomska istraživanja Evropske Unije (u daljnjem tekstu SPEEU) SPEEU je shodno Statutu PFS ustrojbena jedinica bez svoje pravne sposobnosti. Osnivač realizaciju poslova i zadataka SPEEUA-a prenosi na njegove djelatnike. 2. Zadaci SPEEU će obavljati sljedeće zadatke: posredovati u saznanjima i informacijama o pravnim i ekonomskim procesima i propisima o europskom pravu za studente prava i stručnjake te ostale zainteresirane subjekte u području pravne i gospodarske teorije i prakse u Hrvatskoj. posredovati u saznanjima i informacijama o hrvatskom i transnacionalnom pravnom i ekonomskom zakonodavstvu za ovdašnje i inozemne subjekte koji djeluju na području prava i gospodarstva, a posebno za studente pravnih, ekonomskih i drugih znanosti te stručnjake i suradnike međunarodnih organizacija. aktivno sudjelovati u razmjeni stručnjaka, nastavnika i studenata diplomskog i poslijediplomskog studija između srodnih institucija u zemlji i inozemstvu. aktivno podsticati razvoj i implementaciju znanstveno istraživačkih i izdavačkih projekata na planu prave i ekonomske teorije i prakse na relaciji Republike Hrvatske i EU-a. 3. Program rada Zadaci SPEEU-a izvršavaju se kroz slijedeće oblike suradnje: 3.1 kroz provođenje znanstvenog programa (predavanja, kolokviji, zajednički projekti) za matičnu ustanovu, sveučilišne institucije, pravosudne institucije; 3..2. kroz provođenje edukacijskog programa (seminari za studente, poslijediplomante, doktorande i drugu akademsku i stručno obrazovanu publiku) 3..3. posebne oblike suradnje sa drugim institucijama u zemlji i inozemstvu; 3..4. realizacija naručenih projekata i ekspertiza za pravne i gospodarske stručnjake u zemlji i inozemstvu. 4. Personal SPEEU-a 4.1. U provođenju različitih oblika aktivnosti Seminara sudjeluju nastavnici Katedre za Ustavno pravo kao utemeljitelji, te drugi pridruženi i angažirani nastavnici Pravnog fakulteta u Splitu i suradnici. 4.2. Utemeljitelji SPEEU-a nositelji su kolegija i projekata iz javnog i privatnog prava, transnacionalne ekonomije i drugih disciplina u krugu interesa članova i suradnika Seminara. 5. Organizacija 5.1. Organizaciju ukupnog rada SPEEU-a dogovorno uređuju nositelji operativnih poslova Seminara i članovi utemeljitelji. 5.2. SPEEU nema svoju pravnu osobnost i ne može u svoje ime sudjelovati u pravnom prometu 5.3. Članovi SPPEU-a mogu poduzimati pravno obvezujuće radnje u svoje ime. 5.4. Na čelu SPEEU-a nalazi se voditelj - predstojnik seminara kojega biraju njegovi članovi shodno odredbama Statuta PFS-a. 5.5. Voditelj se bira na razdoblje od 3 godine. 5.5. Predstojnik imenuje zamjenika među članovima utemeljiteljima Seminara. 5.6. Administrativne poslove Seminara obavlja osoba koja u dogovoru sa voditeljem bude potvrđena od većine članova SPEEU-a. 5.7. Inventar, računalna oprema, elektronski uređaji, uredski namještaj, pomagala, knjige i drugo što služi u djelovanju Seminara vlasništvo je PFS-a. 5.8. Sredstva SPEEU-a realizirana na temelju natječaja, donacija, realiziranih projekata i usluga za klijente Seminara su namjenska što znači da se mogu koristiti samo za potrebe Seminara uz poštivanje svih uobičajenih regula koja vrijede za ostale projekte na PFS-u. 6. Sjedište 6.1.Seminar ima sjedište na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. 6.2. U dogovoru s voditeljem Centra za njemačko, hrvatsko, evropsko i komparativno pravo Seminar može u intervalima koristiti prostorije Centra na obostranu korist. 7. Financiranje 7.1. Financiranje Seminara osigurava se iz sredstava projekata, natječaja, donacija i prihoda iz realiziranih narudžbi klijenata. 7.2. Sredstvima Seminara ostvarenima po osnovi t. 7.1. upravlja voditelj Seminara i to prema zadacima i radnom programu SPEEU-a, upotrebljava ih za realizaciju tekućih poslova Seminara, odnosno usmjerava ih na račun PFS-a s naznakom za SPEEU - Pravni fakultet u Splitu. 7.3. Za uredno obavljanje financijskih transakcija odgovoran je Voditelj SPEEU-a. 7.4. Izvješća o upotrebi, naloge i stanju financijskih sredstava računovodstvo PFS-a jedanput godišnje dostavlja voditelju Seminara a nakon što ga odobri i potpiše Dekan PFS-a. 8. Znanstveni savjet 8.1. U uspješnom ostvarivanju ciljeva i zadataka Seminara, a posebice u daljnjem unapređenju znanstvenog programa i plana Instituta, voditelju će u savjetodavnoj ulozi pomagati Znanstveni savjet, koji se sastoji od članova utemeljitelja Seminara koji imaju postignuti stupanj doktora znanosti.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr na Twitteru Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA