Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • prigovor tuženika da je tužitelj (protivnik) do posjeda došao viciozno: silom, potajno ili prijevarom (na zamolbu)

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Organizacija «« Seminari ««

Seminar za pravno-ekonomska istraživanja Europske Unije (SPEEU)


Pravilnik o radu Seminara za pravno-ekonomska istraživanja Europske unije (SPEEU). 1. Uvodne odredbe Pravni fakultet u Splitu osniva Seminar za pravno-ekonomska istraživanja Evropske Unije (u daljnjem tekstu SPEEU) SPEEU je shodno Statutu PFS ustrojbena jedinica bez svoje pravne sposobnosti. Osnivač realizaciju poslova i zadataka SPEEUA-a prenosi na njegove djelatnike. 2. Zadaci SPEEU će obavljati sljedeće zadatke: posredovati u saznanjima i informacijama o pravnim i ekonomskim procesima i propisima o europskom pravu za studente prava i stručnjake te ostale zainteresirane subjekte u području pravne i gospodarske teorije i prakse u Hrvatskoj. posredovati u saznanjima i informacijama o hrvatskom i transnacionalnom pravnom i ekonomskom zakonodavstvu za ovdašnje i inozemne subjekte koji djeluju na području prava i gospodarstva, a posebno za studente pravnih, ekonomskih i drugih znanosti te stručnjake i suradnike međunarodnih organizacija. aktivno sudjelovati u razmjeni stručnjaka, nastavnika i studenata diplomskog i poslijediplomskog studija između srodnih institucija u zemlji i inozemstvu. aktivno podsticati razvoj i implementaciju znanstveno istraživačkih i izdavačkih projekata na planu prave i ekonomske teorije i prakse na relaciji Republike Hrvatske i EU-a. 3. Program rada Zadaci SPEEU-a izvršavaju se kroz slijedeće oblike suradnje: 3.1 kroz provođenje znanstvenog programa (predavanja, kolokviji, zajednički projekti) za matičnu ustanovu, sveučilišne institucije, pravosudne institucije; 3..2. kroz provođenje edukacijskog programa (seminari za studente, poslijediplomante, doktorande i drugu akademsku i stručno obrazovanu publiku) 3..3. posebne oblike suradnje sa drugim institucijama u zemlji i inozemstvu; 3..4. realizacija naručenih projekata i ekspertiza za pravne i gospodarske stručnjake u zemlji i inozemstvu. 4. Personal SPEEU-a 4.1. U provođenju različitih oblika aktivnosti Seminara sudjeluju nastavnici Katedre za Ustavno pravo kao utemeljitelji, te drugi pridruženi i angažirani nastavnici Pravnog fakulteta u Splitu i suradnici. 4.2. Utemeljitelji SPEEU-a nositelji su kolegija i projekata iz javnog i privatnog prava, transnacionalne ekonomije i drugih disciplina u krugu interesa članova i suradnika Seminara. 5. Organizacija 5.1. Organizaciju ukupnog rada SPEEU-a dogovorno uređuju nositelji operativnih poslova Seminara i članovi utemeljitelji. 5.2. SPEEU nema svoju pravnu osobnost i ne može u svoje ime sudjelovati u pravnom prometu 5.3. Članovi SPPEU-a mogu poduzimati pravno obvezujuće radnje u svoje ime. 5.4. Na čelu SPEEU-a nalazi se voditelj - predstojnik seminara kojega biraju njegovi članovi shodno odredbama Statuta PFS-a. 5.5. Voditelj se bira na razdoblje od 3 godine. 5.5. Predstojnik imenuje zamjenika među članovima utemeljiteljima Seminara. 5.6. Administrativne poslove Seminara obavlja osoba koja u dogovoru sa voditeljem bude potvrđena od većine članova SPEEU-a. 5.7. Inventar, računalna oprema, elektronski uređaji, uredski namještaj, pomagala, knjige i drugo što služi u djelovanju Seminara vlasništvo je PFS-a. 5.8. Sredstva SPEEU-a realizirana na temelju natječaja, donacija, realiziranih projekata i usluga za klijente Seminara su namjenska što znači da se mogu koristiti samo za potrebe Seminara uz poštivanje svih uobičajenih regula koja vrijede za ostale projekte na PFS-u. 6. Sjedište 6.1.Seminar ima sjedište na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. 6.2. U dogovoru s voditeljem Centra za njemačko, hrvatsko, evropsko i komparativno pravo Seminar može u intervalima koristiti prostorije Centra na obostranu korist. 7. Financiranje 7.1. Financiranje Seminara osigurava se iz sredstava projekata, natječaja, donacija i prihoda iz realiziranih narudžbi klijenata. 7.2. Sredstvima Seminara ostvarenima po osnovi t. 7.1. upravlja voditelj Seminara i to prema zadacima i radnom programu SPEEU-a, upotrebljava ih za realizaciju tekućih poslova Seminara, odnosno usmjerava ih na račun PFS-a s naznakom za SPEEU - Pravni fakultet u Splitu. 7.3. Za uredno obavljanje financijskih transakcija odgovoran je Voditelj SPEEU-a. 7.4. Izvješća o upotrebi, naloge i stanju financijskih sredstava računovodstvo PFS-a jedanput godišnje dostavlja voditelju Seminara a nakon što ga odobri i potpiše Dekan PFS-a. 8. Znanstveni savjet 8.1. U uspješnom ostvarivanju ciljeva i zadataka Seminara, a posebice u daljnjem unapređenju znanstvenog programa i plana Instituta, voditelju će u savjetodavnoj ulozi pomagati Znanstveni savjet, koji se sastoji od članova utemeljitelja Seminara koji imaju postignuti stupanj doktora znanosti.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa