Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • za slučaj smrti.

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

RIMSKO PRAVO

Oznaka: PR1RIM
Vrsta: obvezni
Razina: temeljna razina
Semestar / trimestar: I semestar Integrirani studij
ECTS: 8
(ECTS 8 - I Semestar + Predavanja + vježbe
Kapitalan predmet za razumjevanje problematike pravnog studija
Kompetencije koje se stječu:

Opća i posebna znanja o temeljnim institutima rimskog privatnog prava

Preduvjeti za upis:

Sadržaj:

 

1. Pojam rimskog prava. Važnost učenja rimskog prava u prav­nom studiju. Diobe rimskog prava.


2. Povijesni razvitak rimskog prava. Izvori spoznaje rimske pravne povijesti Razdoblja rimske pravne povijesti: razdoblje civilnog prava, razdoblje pretorskog ili honorarnog prava, razdoblje klasičnog prava, razdoblje postklasičnog prava. Osnove ustavno-političkih, gospodarskih i drugih društvenih odnosa u kojima se proces razvitka prava odvijao. Izvori prava u pojedinim raz­dobljima. Rimsko pravo nakon Justinijana u europskom pravnom razvitku: z­nanstvena obrada i primjena rimskog prava. Pravne škole. Recepcija rimskog prava.


3. Osobno pravo. Subjekti prava, pravna i djelatna sposob­nost, te njihova ograničenja. Fizičke osobe: status libertatis, status civitatis, status familiae. Pravne osobe.


4. Obiteljsko pravo. Rimska obitelj i njezin povijesni raz­vitak. Agnatsko i kognatsko srodstvo. Rimsko bračno pravo. Pojam rimskog braka. Brak cum manu i brak sine manu. Miraz. Prestanak braka, razvod. Patria potestas: povijesni razvitak, sadržaj, postanak i prestanak. Tutorstvo i skrbništvo.5. Stvarno pravo. Pojam, vrste i značajke stvarnih prava. Pojam i dioba stvari. Posjed (pojam, vrste, stjecanje, gubitak i zaštita; posjed prava). Pravo vlasništva (pojam, povijesni razvitak, vrste rimskog vlasništva). Originalni i derivativni načini stjecanja vlas­ništva. Zaštita vlasništva: rei vindicatio, actio Publiciana, actio negatoria. Služnosti (pojam i načela). Zemljišne služnosti. Osobne služnosti. Enfiteuza. Superficies. Založno pravo (pojam, povijesni razvitak, oblici i sadržaj).


6. Obvezno pravo - opći dio. Pravni poslovi. Pojam i vrste pravnih poslova. Sadržaj pravnog posla. Očitovanje volje: oblici pravnih poslova. Zastupanje kod pravnih poslova. Pret­postavke za nastavak valjanog pravnog posla. Nevaljanost prav­nih poslova; konvalidacija i konverzija. Pojam i povijesni raz­voj obveza. Razlozi postanka obveza. Subjekti obveza: razdijel­jene i solidarne obveze; uzgredni subjekti obveza; djelovanje obveza prema trećim osobama; promjena subjekata obveze. Činidba kao predmet obveze. Pojam, vrste i značajke činidbe. Naknada štete. Ugovorna kazna. Zakašnjenje dužnika i vjerov­nika. Prestanak obveza.


Posebni dio - pojedine obveze. Obveze iz kontrakata. Ver­balni kontrakti. Liberalni kontrakti. Realni kontrakti. Inominatni kontrakti. Pakti. Kvazikontrakti. Obveze iz delikata. Delikti civilnog prava. Delikti pretorskog prava. Kvazidelikti.


7. Nasljedno pravo. Pojam i povijesni razvitak nasljednog prava. Intestatno nasljeđivanje. Oporučno nasljeđivanje. Nužno nasljeđivanje. Legati, fideikomisi, darovanje za slučaj smrti.


8. Građanski postupak. Pojam i povijesni razvitak rimskoga građanskog postupka. Pojam i značaj tužbe u rimskom pravu. Legisakcijski postupak. Formularni postupak, njegovi stadiji i tok. Formula. Ekstraordinarni postupak.Preporučena literatura : Obvezna nastavna i ispitna literatura:
1) Šarac, M./Lučić, Z.: Rimsko privatno pravo, Split, 2011.
2) Šarac, M.: Mandatum u rimskom privatnom pravu, Split, 2011.


Dopunska literatura: 1. Romac, A: Izvori rimskog prava, Zagreb, 1973.

2. Romac, A: Rječnik rimskog prava, Zagreb, (svako izdanje)


3. Romac, A: Rječnik latinskih pravnih izraza, Zagreb, (svako izdanje)


4. Romac, A: Latinske pravne izreke, Zagreb, 1982.


5. Horvat, M: Rimska pravna poviest, Zagreb, 1943.


6. Eisner, B. - Horvat, M.: Rimsko pravo, Zagreb, 1948.


5. Boras, M. - Margetić, L.: Rimsko pravo, Zagreb, 1998.


6. Leges duodecim tabularum. Zakonik dvanaest ploča, Zagreb, 1994. (prijevod A. Romac)


6. 7. Justinijan, Institucije, Zagreb, 1994. (prijevod A. Romac)Oblici provođenja nastave: predavanja / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Pisani sastavi, seminarske radnje

2019-1

2018-12

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login