Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • opće (stvarno ili mjesno) nadležan sud

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

PRAVO POSVOJENJA

Oznaka: PR5PPO
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
6 ECTS (predavanja + seminari)
Izborni predmet koji olakšava razumijevanje instituta posvojenja, njegovih pravnih, psiholoških, socijalnih i etičkih aspekata.
Kompetencije koje se stječu:

Po okončanju kolegija studenti će moći:
1) Izdvojiti temeljne pojmove i načela pravnog uređenja instituta posvojenja
2) Objasniti smisao, doseg i ključne elemente instituta posvojenja
3) Opisati utjecaj međunarodnih trendova na razvoj i promjene pravnog uređenja posvojenja
4) Identificirati subjekte posvojiteljskog odnosa i objasniti glavna obilježja njihovog položaja te međusobna prava i dužnosti unutar tih odnosa
5) Razlikovati uloge i ovlaštenja pojedinih sudionika u postupku posvojenja
6) Analizirati odredbe Obiteljskog zakona koje uređuju posvojenje
7) Usporediti uređenje posvojenja u hrvatskom pravnom poretku s rješenjima poredbenih pravnih sustava te relevantnim međunarodnim instrumentima
8) Kritički prosuđivati utjecaj prakse Europskog suda za ljudska prava na pravnu regulaciju instituta posvojenja u domaćem pravnom sustavu
9) Vrednovati kvalitetu i primjenjivost pojedinih odredbi kojima je uređeno posvojenje te argumentirati prijedloge za unaprjeđenje postojećih zakonskih rješenja.

Preduvjeti za upis:

Za upis predmeta potrebno je ispuniti opće uvjete za upis na V. godinu diplomskog studija.

Sadržaj:


1) Uvodno izlaganje;
2) Posvojenje kao obiteljskopravni oblik zbrinjavanja djece i kao forma ostvarivanja roditeljstva;
3) Posvojenje kao unikum koji čovjeka ekscipira iz svijeta živih bića;
4) Pravna zaštita posvojenja s posebnim naglaskom na ulozi koju u tome imaju pojedini dokumenti Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe i Europske unije;
5) Posvojenje u praksi Europskog suda za ljudska prava;
6) Vrste (oblici) posvojenja (u domaćem i poredbenom pravu);
7) Pretpostavke za zasnivanje posvojenja;
8) Postupak zasnivanja posvojenja (pripremna i središnja faza postupka);
9) Nastavak prethodne tematske jedinice – (donošenje odluke o posvojenu);
10) Učinci posvojenja;
11) Psihološko-sociološki aspekt posvojenja;
12) Etički (moralni) aspekt posvojenja;
13) Posvojenje sa stranim elementom (međunarodno posvojenje);
14) Nastavak prethodne tematske jedinice – zamke, opasnosti i rizici međunarodnog posvojenja;
15) Posvojenje sa stranim elementom u pravnom sustavu Republike Hrvatske i u poredbenom pravu.

Preporučena literatura :
Obvezna literatura:
D. Jakovac-Lozić: Posvojenje, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2000.;
D. Jakovac-Lozić: Međunarodno posvojenje (obiteljskopravni aspekt), Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2006.;
M. Alinčić, A. Bakarić Abramović, V. Belajec, M. Dika, D. Hrabar, B. Hrvatin, D. Jakovac-Lozić, A. Korać Graovac: Obiteljski zakon – tekst zakona s napomenama, uputama i sudskom praksom), Narodne novine, Zagreb, svibanj 2013.

Dopunska literatura:
1) D. Jakovac-Lozić: Posvojenje u praksi Europskog suda za ljudska prava, u: A. Korać Graovac, I. Majstorović (ur.): Europsko obiteljsko pravo, Narodne novine, Zagreb, 2013.;
2) D. Jakovac-Lozić: Prijeporni čimbenici tajnosti posvojenja, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 33, 1996., br. 3-4;
3) D. Jakovac-Lozić: Kritički osvrt na Prijedlog Obiteljskog zakona glede instituta posvojenja, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, God. 40., 2003., 1-2;
4) D. Jakovac-Lozić & I. Vetma: Seksualna orijentacija posvojitelja i najbolji interes djeteta, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 56, 2006., 5;
5) D. Jakovac-Lozić: Ususret novoj Europskoj konvenciji o posvojenju djece, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (V. međunarodno savjetovanje: "Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse", održano 2007. godine u Neumu);
6) Jasna Omejec: Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava, Novi informator, Zagreb, 2014.;
7) D. Hrabar (ur.): Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, izd. Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2010.;
8) I. Majstorović: Harmonizacija i unifikacija europskog obiteljskog prava, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2009.;
9) W. Schlüter: BGB – Familienrecht, C.F. Müller Verlag, Heidelberg, 2006;
10) P. Lødrup, E. Modvar: Family Life and Human Rights, Gyldendal Akademisk, Oslo, 2004;
11) J. Fortin: Children's Rights and the Developing Law, LexisNexis Butterworths, 2003;
12) Adoption and Children: A Human Rights Perspective, Commissioner for Human Rights (The Commissioner's Recommendations on Adoption), Strasbourg, April 28, 2011;
13) P. Selman (ed.): Intercountry Adoption (Developments, trends and perspectives), British Agencies for Adoption and Fostering, London, 2000;
14) C. Bridge, H. Swindells: Adoption – The Modern Law, Family Law, Bristol, 2003;
15) Internal and Intercountry Adoption Laws, Edited by International Social Services, Kluwer Law International, The Hague – London – Boston, (serija je raspoloživa od 1997. godine).
Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe / praktična nastava / rad / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Vrednovanje sudjelovanja studenata u predavanjima i seminarima, izradi seminarskih, kao i praktičnih radova. Analiza rezultata ispita.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login