Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • Prava (treba priznati) onima koji nad njima bdiju; budnima prava.

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

OSNOVE EUROPSKOG PRAVA I

Oznaka: PR3OEU
Vrsta: obvezni
Razina: temeljna razina
Semestar / trimestar: V semestar Integrirani studij
ECTS: 6
6 ECTS (Predavanja + vježbe)

Kolegij od važnosti za upoznavanje i razumjevanje javnopravne dimenzije evropskog prava.

Kompetencije koje se stječu:

Uvid u temljene odlike evropskog javnog prava i institucija prije i nakon donošenja EU Ustava

Preduvjeti za upis:

Prethodna godina studija

Sadržaj:


I. O EVOLUCIJI EVROPSKE UNIJE
 
1. Počeci 1945-1957 (Pariški ugovor)
 2. Evropske zajednice 1958-1987 (Rimski ugovori)
 3. Kompletiranje i obnova 1987-1993 (Jedinstveni evropski akt)
 4. Evropska unija 1993-2000 (Ugovori iz Maastrichta i Amsterdama)
  4.1. Ugovor o evropskoj uniji (Treaty of Maastricht)
  4.2. Ugovor iz Amsterdama
 5. EU Ustav (2004)
II. O STRUKTURI EVROPSKE UNIJE
 1. Nomenklatura
 2. Pravna osnova EU
 3. Komponente EU
  3.1. Koncept tri stupa
  3.2. Ugovor o EZ
   - Proces ekonomske integracije
   - Razine ekonomske integracije
   - Ugovor o Evropskoj zajednici
   - Zajedničko tržište
   - Ekonomska i monetarna unija (EMU)
   - Eksterna nadležnost EZ
   - Državljanstvo Unije
   - Temeljna prava
   - Institucionalne odredbe
  3.3. Ugovor o EU
   - Zajednička politika: vanjski poslovi i sigurnost
   - Suradnja policije i sudstva u kaznenopravnim stvarima
   - Vanjska nadležnost EU
   - Temeljna prava
   - Pitanje akcesije u EU
   - Amandmani na Ugovore
   - Institucionalne odredbe
3.4. Ustav EU (2004)
  3.5. Ostali akti  
  3.6. Zemljopisni okviri EU
  3.7. Lingvistički režim u EU
  3.8. Financijski aranžmani u EU
  3.9. Koncept lojalnosti u EU
 4. Pitanje kooperativnosti
  4.1. Uvod
  4.2. Uvjeti za autorizaciji što tješnje kooperacije
  4.3. Procedura tiješnje kooperacije
  4.4. Primjer tiješnje kooperacije: Schengenski sporazum
III. TIJELA I INSTITUCIJE EVROPSKE UNIJE
 1. Institucionalna struktura EU prema Ustavu EU (2004)
 2. Institucije i tijela
 3. Najvažnija tijela EU
  3.1. Evropsko vijeće
  3.2. Vijeće EU
   - Vijeće
   - Priprema sastanaka Vijeća
   - Predsjedništvo
   - Vijeće kao institucija Unije
  3.3. Komisija Evropskih zajednica
   - Komisija
   - Priprema sastanaka Komisije
   - Važnost Komisije
  3.4. Evropski parlament
   - Evropski parlament
   - Rad evropskog parlamenta
   - Važnost evropskog parlamenta
  3.5. Sud
   - Evropski sud (ECJ)
   - Rad Suda
   - Važnost Suda
  3.6. Revizijski sud
  3.7. Evropski sistem središnjih banaka i Evropska centralna banka (ECB)
  3.8. Evropska investicijska banka
  3.9. Evropski ombudsman
 4. Važniji savjetodavni i pomoćni odbori
  4.1. Ekonomsko-socijalni odbor (ECOSOC)
  4.2. Odbor za regije (CoR)
  4.3. Odbor za politiku ni sigurnost
  4.4. Odbor za vojna pitanja EU (EUMC)
  4.5. Odbor za zapošljavanje
  4.6. Odbor za transport
  4.7. Drugi odbori
 5. Agencije EU
IV. PRAVNI POREDAK EUROPSKE UNIJE
 1. Pitanje jurisdikcije
  1.1. Uvod
  1.2. Jurisdikcija EZ
  1.3. Jurisdikcija EU
   - Atribuirane nadležnosti EU
   - Načelo atribuiranih ovlasti
   - Načelo supsidijariteta
   - Ostali uvjeti potrebni za rad EU
  1.4. Tipovi nadležnosti Unije
   - Ekskluzivna nadležnost
   - Konkurentna nadležnost
   - Pomoćna nadležnost
  1.5. Jurisdikcija države članice
 2. Priroda prava EU
  2.1. Dvostruki karakter EU prava
  2.2. Kompozicija EU prava
  2.3. Prrimarno i subordinirano EU pravo
  2.4. Obvezujući karakter EU prava
  2.5. Priroda sudske kontrole EU prava
  2.6. Izravna primjenjivost i izravni efekt EU prava
  2.7. Doktrina supremacije EU prava
 3. Formalno pravo Evropske unije
  3.1. Hijerarhija formalnog EU prava
  3.2. Instrumenti formalnog EU prava
Uvod
Ustav EU
   - Ugovori
   - Regularni instrumenti autorizirani po Ugovorima
   - Odluke sui generis
   - Specijalni instrumenti autorizirani po Ugovorima
   - Međunarodni ugovori EU
 4. Neformalno pravo Evropske unije
  4.1. Uvod
  4.2. Instrumenti neformalnog prava EU
   - Akti država članica u radnjama izvan okvira Ugovora
   - Interinstitucionalni sporazumi izvan okvira Ugovora
   - Neobvezni akti tijela Unije izvan okvira Ugovora
 5. Case Law Evropskog suda (ECJ)
  5.1. Uvod
  5.2. Priroda case law-a Evropskog suda
 6. Priroda pravnog poretka EU
V. PROCES ODLUČIVANJA U EVROPSKOJ UNIJI
 
1.Opći okvir
1.1.Akteri
1.2.Pravo inicijative
- Uvod
- Zakonodavni akti
- Egzekutivni akti
- Važnost prava inicijative
1.3.Interakcija tijela EU i država članica
1.4.Pravna osnova subordiniranih akata
2.Pravila o glasovanju
2.1.Pravila glasovanja u Vijeću
Uvod
Obična većina
Jednoglasnost
Kvalificirana većina
Luksemburški sporazum
2.2. Pravila glasovanja u Komisiji
  2.3. Pravila glasovanja u Evropskom parlamentu
Uvod
Glasovanje običnom većinom
Glaovanje apsolutnom većinom
Glasovanje dvostrukom većinom
3. Procedure odlučivanja
 3.1. Uvod
 3.2. Procedure usvajanja sekundarnih akata: a) Vijeće b) Vijeće i Parlament
Uvod
Procedura u Vijeću
Savjetodavna procedura
Procedura kooperacije
Procedura su-odlučivanja
Procedura davanja suglasnosti
Procedura koncilijacije (1975)
3.3. Procedura zaključivanja međunarodnih sporazuma Unije
Međunarodni sporazumi pod EU
Međunarodni sporazumi pod Ugovorom o EZ
3.4. Procedura Komisije
Sekundarni akti
Tercijarni akti
3.5. Procedure država članica
3.6. Procedure sui generis
VI. OBNAŠANJE DRŽAVNE VLASTI U EVROPSKOJ UNIJI
 
 1. Uvod
 2. Obnašanje zakonodavne vlasti u EU
  2.1. Izvršna ili zakonodavna vlast?
2.2.Priroda zakonopdavne vlasti u EU
2.3.Doseg zakonodavne vlasti u EU
2.4.Ugovorno pravo
3. Obnašanje izvršne vlasti u EU
 3.1. Priroda izvršne vlasti u EU
 3.2. Doseg izvršne vlasti u EU
Uvod
Implementacija ugo vornih pravila i sekundarne legislative
Primjena pravila Unije
Ostvarivanje pravila Unije
Formuliranje i izvršavanje mjera Unije
Iniciranje zakonodavnih i izvršnih akata
Funkcioniranje Unije
4. Obnašanje sudbene vlasti u EU
 4.1. Priroda sudbene vlasti u EU
  - Evropski sud i nacionalni sudovi
  - Sud prve instance
 4.2. Doseg sudbene vlasti u EU
Jurisdikcija Evropskog suda
Područja nadležnosti Evropskog suda
5. Podjela vlasti i ustavni sistem EU
 5.1. Doktrina podjele vlasti
 5.2. Britanski i SAD modeli podjele vlasti
Britanski parlamentarni model
SAD predsjednički model
5.3. Ustavni sistem Evropske unije
 6. Zaštita temeljnih prava u EU
  6.1. Uvod
  6.2. Case Law Evropskog suda
  6.3. Ugovori
TEU
EC Ugovor
6.4. Ostali ugovori

VII. PRIRODA EVROPSKE UNIJE
1.Uvod
2.Autonomija EU
2.1.Suverenitet i autonomija u federacijama
2.2.Neovisnost institucija Unije
2.3.Plenarni autoritet EU unutar svoje jurisdikcije
Uvod
Kvalitet akata Unije
Neopozivost jurisdikcije
Ekskluzivitet jurisdikcije
2.4.Ustavni odnosi između Unije i država članica
Ustavni temelji EU
Federalna lojalnost u EU
Revizija Ugovora
Pravni poredak EU kao neovisni pravni poredak
3.Kohezija Evropske unije
3.1.Temelji kohezije
3.2.Interna kohezija EU
Jednakost prava
Zajednička unutarnja svrha
3.3.Eksterna kohezija EU
4.Zaključak: Evaluacija i izgledi
4.1.Evaluacija
4.2.Izgledi


Preporučena literatura :
T.C. Hartley, TEMELJI PRAVA EVROPSKE ZAJEDNICE, (1999)

Nevenko Misita, OSNOVI EVROPSKOG PRAVA (2002)

Arsen Bačić, Studijski materijali iz evropskog prava, Split, 2005. (forthcoming)

Siniša Rodin, Europska integracija i ustavno pravo, Institut za međunarodne odnose, Zagreb 1997.

Tamara Ćapeta, Sudovi Europske unije, Institut za međunarodne odnose, Zagreb 2002.Dopunska literatura:
Craig and De Burca, EU Law, Text, Cases and Materials, Second Edition, Oxford University Press 1998.

Albert Bleckmann, Europarecht, Car Heymanns Verlag KG, 1997.

Slaughter, Sweet and Weiler, The European Courts and National Courts - Doctrine and Jurisprudence, Hart Publishing, Oxford 1998.

W. Hummer, B. Simma und C. Vedder, Europarecht in Fällen, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1999.Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Pisani uradci, intervencije na vježbama
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login