Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • nesposoban sudac; sudac koji je apsolutno izuzet od suđenja

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

OSNOVE EUROPSKOG PRAVA II

Oznaka: PR3OEU
Vrsta: obvezni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: VI semestar Integrirani studij
ECTS: 6
6 ECTS (Predavanja + vježbe)

Kolegij od važnosti za upoznavanje i razumjevanje privatnopravne dimenzije evropskog prava.
Kompetencije koje se stječu:

Stjecanje znanja o privatnopravnom segmentu europske pravne stečevine, te odnosu nacionalnog i europskog privatnog prava. Uključuje detaljna saznanja o metodama harmonizacije privatnog prava država članica EU (zakonodavna harmonizacija; harmonizacija kroz praksu Europskog suda; soft-law harmonizacija); o temeljnim načelima europskog prava posebno značajnim za privatno pravo; o dosadašnjem stupnju usklađenosti općeg ugovornog prava (PECL; DCFR; CESL, itd.), a posebno o europskom ugovornom pravu zaštite potrošača; o europskom deliktnom pravu (PETL; odgovornost države članice EU za štetu; odgovornost EU za štetu, itd.), te o europskom stvarnom pravu (jamstvo i zaštita prava vlasništva; time-share vlasnički režim; euro hipoteka, itd.)

Preduvjeti za upis:

Za upis predmeta potrebno je ispuniti opće uvjete za upis na III. godinu diplomskog studija.

Sadržaj:

1.POJAM EUROPSKOG GRAÐANSKOG PRAVA; PRIVATNOPRAVNI ASPEKT EUROPSKOG PRAVA; RAZVOJ; TEMELJNE KARAKTERISTIKE I SPECIFIČNOSTI

2.IZVORI EUROPSKOG GRAÐANSKOG PRAVA; ZAKONODAVNA HARMONIZACIJA

3.PRAKSA EUROPSKOG SUDA KAO IZVOR GRAÐANSKOG PRAVA; SOFT-LAW IZVORI PRAVA; ODNOS EUROPSKOG GRAÐANSKOG PRAVA I PRAVA DRŽAVA ČLANICA EU

4.NAČELA EUROPSKOG (PRIVATNOG) PRAVA

5.EUROPSKO UGOVORNO PRAVO; LANDOVA NAČELA EUROPSKOG UGOVORNOG PRAVA; POSTUPAK I RAZLOZI DONOŠENJA; FUNKCIJE, PREDMET I STRUKTURA NAČELA; ODNOS PREMA UNIDROIT NAČELIMA I CISG

6.DRAFT COMMON FRAME OF REFERENCE; COMMON EUROPEAN SALES LAW

7.EUROPSKO UGOVORNO PRAVO POTROŠAČA (POJAM POTROŠAČA U PRAVU EU; TRŽIŠTE I POTROŠAČ, PROGRAMI ZAŠTITE POTROŠAČA NA NIVOU EU; IZVORI PRAVA ZAŠTITE POTROŠAČA U EU; PRAVNA OSNOVA HARMONIZACIJE)

8.TEMELJNA OBILJEŽJA EUROPSKOG UGOVORNGO PRAVA POTROŠAČA I UTJECAJ NA OPĆE UGOVORNO PRAVO

9.EUROPSKO ODŠTETNO PRAVO (KARAKTERISTIKE; PRAVNA OSNOVA HARMONIZACIJE; OBUJAM USKLAÐENOSTI; TENDENCIJE RAZVOJA)

10.NAČELA EUROPSKOG ODŠTETNOG PRAVA (PRINCIPLES OF EUROPEAN TORT LAW)

11.ODGOVORNOST DRŽAVE ČLANICE ZA ŠTETU UZROKOVANU POVREDOM EU PRAVA

12.EUROPSKO STVARNO PRAVO: JAMSTVO VLASNIŠTVA PREMA PROTOKOLU UZ EUROPSKU KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA; ZAŠTITA VLASNIŠTVA PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

13.STVARNOPRAVNI ASPEKTI I ZAŠTITA POTROŠAČA KOD UGOVORA O PRAVU NA VREMENSKI OGRANIČENU UPORABU NEKRETNINE

14.ODNOS VLASNIŠTVA I TEMELJNIH GOSPODARSKIH SLOBODA
Preporučena literatura : 1.Gavella, Nikola, Europsko privatno pravo, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2002.

2.Studijski materijali (zbirka znanstvenih članaka), Split, 2007.

3.Misita, Nevenko, Osnove prava zaštite potrošača Evropske Zajednice, Pravni centar, Fond Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1997.

4.Towards a European Civil Code, Ars Aequi Libri, Nijmengen – Kluwer Law International, The Hague – London – Boston, 2004.


Dopunska literatura: 1.Ćapeta, Tamara, Sudska zaštita subjektivnih prava utemeljenih na pravnom poretku Europske zajednice, doktorska disertacija, Zagreb, 2000.

2.Lando - Beale, (Editors), Principles of European Contract Law (Parts I. and II.), Prepared by Commision of European Contract Law, Kluwer Law International, The Hague, London, Boston, 2000.

3.Steiner –Woods, Textbook on EC Law, Oxford University Press, Oxford, 2003.

4.Misita, Nevenko, Osnovi prava Evropske uniije, Magistrat, Sarajevo, 2002.

5.Quigley, European Community Contract Law, volume 1, The Effect of EC Legislation on Contractual Rights, Obligations and Remedies, Kluwer Law International, London, The Hague, Boston, 1997.

6.Lando, Ole, Study of the systems of private law in the EU with regard to discrimination and the creation of a European Civil Code, European Parliament, Directorate General for Research, Working Paper, Legal Affairs Series, JURI 103 EN (June 1999), Chapter I, 3-16

7.Nepoštene ugovorne odredbe, europski standard i hrvatska provedba, ur.: Vesna Tomljenović, Silvija Petrić, Emilia Mišćenić, Pravni fakultet u Rijeci, 2013.

8.Republika Hrvatska na putu prema europskom pravosudnom području – rješavanje trgovačkih i potrošačkih sporova, ur.: V. Tomljenović – E. Čulinović-Herc, V. Butorac-Malnar, Rijeka, 2009.

9.Weatherill, Stephen, Consumer Policy; Craig - de Burca, The Evolution of EU Law, Oxford University Press, 1999

10.Van Gerven, Bridging the unbridgeable: Comunity and national tort laws after Francovich and Brasserie (State Liability for breach of EC law), International and Comparative Law Quarterly, vol 43, part 3, July 1996.

11.Petrić, Silvija, Zaštita potrošača u bankarskim kreditnim poslovima u hrvatskom pravu u odnosu na pravo Europske Unije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 2002 br. 1-2.

12.Petrić, Silvija, O nepravičnim klauzulama općih uvjeta ugovora u pravu Europske Unije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 2002. br. 1-2.

Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Sudjelovanje u predavanjima i izrada eseja 30%. Pismeni i usmeni ispit 70 %.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA
Korisnička zona
Login