Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • sud domicila, prebivališta

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

KAZNENO PROCESNO PRAVO

Oznaka: PR3KPP
Vrsta: obvezni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: VI semestar Integrirani studij
ECTS: 8

(ECTS 8 - VI Semestar)


Predavanja + vježbe


>Kapitalni pozitivnopravni predmet od važnosti za spoznaju proceduralnih sredstava u obrani i očuvanja prava različitih subjekata

Kompetencije koje se stječu:

Studenti stječu znanja o kaznenom postupku kao sredstvu kojim država provodi borbu protiv kriminaliteta (kao ultima ratio societatis) te je kao takav neophodan u općem pravnom obrazovanju. Predmet pruža uvodna znanja o predmetu, subjektima te osnovnim načelima na kojima se bazira sustav kaznenog procesnog prava.

Preduvjeti za upis:

Propisani Statutom fakulteta.

Sadržaj:


KAZNENO PROCESNO PRAVO – OPĆI DIO;
UVODNA IZLAGANJA: Kazneno procesno pravo i kazneni postupak. Temeljni procesni pojmovi. Odnos kaznenog procesnog prava prema drugim srodnim granama prava.
Kratak pregled povijesnog razvitka kaznenog procesnog prava. Kratak pregled povijesti hrvatskog kaznenog procesnog prava. Izvori kaznenog procesnog prava.
Tumačenje propisa kaznenog procesnog prava. Važenje propisa kaznenog procesnog prava. Kaznenoprocesni imunitet

MEÐUNARODNO PRAVO I KAZNENI POSTUPAK: Značenje međunarodnog prava za kazneni postupak. Međunarodno kazneno sudovanje. Važniji instituti međunarodnog kaznenog procesnog prava. Međunarodna policijska suradnja.

KAZNENOPROCESNI SUBJEKTI: Općenito o procesnim subjektima. Tužitelj u kaznenom postupku.
Okrivljenik u kaznenom postupku. Sud u kaznenom postupku. Općenito o sudovima. Stvarna nadležnost sudova. Mjesna nadležnost.
Delegirana nadležnost. Nadležnost po koneksitetu. Sukob o nadležnosti. Sastav suda. Suci. Konsenzualnost u kaznenom postupku.

TEMELJNA NAČELA KAZNENOG POSTUPKA: Općenito o temeljnim načelima. Načela povezana uz funkciju kaznenog progona. Načelo oficijelnosti kaznenog progona. Načelo legaliteta i načelo svrhovitosti kaznenog progona. Načelo akuzatornosti.
Načela povezana uz funkciju obrane i zaštitu temeljnih prava okrivljenika. Načelo pravičnog postupka. Načelo zaštite okrivljenika. Načelo razmjernosti.
Načela povezana uz funkciju suđenja. Načelo traženja materijalne istine. Načelo neposrednosti sudske ocjene dokaza. Načelo javnosti sudske rasprave. Načelo usmenosti sudske rasprave.

KAZNENO PROCESNO PRAVO – POSEBNI DIO:
OPĆENITO O PROCESNIM RADNJAMA, RADNJE PROCESNE PRISILE: Mjere osiguranja prisutnosti okrivljenika i druge mjere opreza. Radnje i mjere procesne prisile kojima se pribavljaju dokazi.
PROCESNE RADNJE UTVRÐIVANJA ČINJENICA: Pojedine vrste dokaza. Iskaz okrivljenika. Iskaz svjedoka. Vještačenje. Isprave. Tehničke registracije činjenica. Nezakoniti dokazi.

PROCESNE RADNJE ODLUČIVANJA: Sudske odluke. Odluke državnog odvjetnika.

TIJEK KAZNENOG POSTUPKA: Izvori hrvatskog kaznenog procesnog prava, Kratak opći pregled tijeka redovnog kaznenog postupka.

Prethodni postupak. Izvidi i istraživanje: kaznena prijava, izvidi kaznenih djela, hitne dokazne radnje, istraživanje. Istraga. Dokazno ročište. Optuživanje: podizanje, sadržaj i predaja optužnice; Prethodno ispitivanje i odgovor na optužnicu; Postupak pred optužnim vijećem; Odlučivanje o potvrđivanju optužnice; Očitovanje okrivljenika o krivnji i sporazumijevanje o kazni i drugim mjerama; Donošenje presude na temelju sporazuma stranaka. Povlačenje i izmjena optužnice; Upućivanje na suđenje.

Rasprava i presuđivanje. Pripreme za raspravu i okončanje kaznenog postupka prije otvaranja rasprave. Pripremno ročište; određivanje rasprave. Tijek rasprave. Presuda. Žalbeni postupak. Općenito o redovnim pravnim lijekovima. Žalbeni razlozi. Postupak po žalbi. Žalba protiv drugostupanjske presude. Žalba na rješenje.

Izvanredni pravni lijekovi: opće napomene; zahtjev za obnovu kaznenog postupka; zahtjev za zaštitu zakonitosti; zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude. Postupak prema maloljetnicima. Posebni postupci.

Preporučena literatura :
L i t e r a t u r a - KPP o p ć i d i o:
1. Tomašević, G.: Kazneno procesno pravo - Opći dio: Temeljni pojmovi, II. izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Split 2011.

2. Tomašević G., Pajčić, M.: Kazneno procesno pravo - Opći dio: Pregled predavanja (ak. god. 2014. – 2015.), Split 2015. god., VI. izmijenjeno i dopunjeno e – izdanje.
http://www.pravst.hr/kolegiji.php?p=114

Dopunska:
Krapac, D. i suradnici: Kazneno procesno pravo, Prva knjiga: Institucije, VI. izdanje, Zagreb, 2014.g. (I., II., III., IV., V. poglavlje)

Zakon o kaznenom postupku i drugi izvori kaznenog postupovnog prava (ur. Damir Kos i Sanja Nola), Narodne novine, Zagreb, siječanj 2014.

L i t e r a t u r a - KPP p o s e b n i d i o:
Procesne radnje:
1. Krapac, D. i suradnici: Kazneno procesno pravo, Prva knjiga: Institucije, VI. izdanje, Narodne novine, Zagreb, 2014. (VI., VII., VIII., IX. poglavlje)

2. Carić, M.; Pajčić, M.: Kazneno procesno pravo, Posebni dio: Pregled predavanja (ak. god. 2014. – 2015.), Split, 2015. elektronično izdanje, http://www.pravst.hr/dokumenti/novosti/blog/blog_dodfile_pregled_predavanja-kpp-_posebni_dio-2014-2015.pdf

2. Zakon o kaznenom postupku, NN br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11 – pročišćeni tekst, 91/12, 143/12, 56/13 i 145/13, 152/2014


Dopunska literatura:
Zakon o kaznenom postupku i drugi izvori kaznenog postupovnog prava (ur. Damir Kos i Sanja Nola), Narodne novine, Zagreb, siječanj 2014.
Carić, Ante: Kazneni postupak prema maloljetnicima, Split, 2004.

U pripremi ispita neophodno je koristiti Zakon o kaznenom postupku, NN br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11 – pročišćeni tekst, 91/12, 143/12, 56/13 i 145/13, 152/2014)


Dopunska literatura:
Pavišić, Berislav i suradnici: Kazneno postupovno pravo, V. izdanje, knjiga prva, Dušević i Kršovnik d.o.o Rijeka, 2012.

Ljubanović, V.:Kazneno procesno pravo, izabrana poglavlja, Osijek, 2002.

Ðurđević, Z., Gluščić, S. (ur.), Kazneno procesno pravo - Primjerovnik, V. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Narodne novine, Zagreb, listopad 2014

Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:

1. Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa koje se provode nakon završetka nastave, 2. Konzultacije s diplomiranim pravnicima, koji su bili polaznici ovog predmeta, o korisnosti ovog predmeta u njihovom radu u praksi, i mogućim poboljšanjima.

2019-5

2019-4

2019-3

2017-11

2016-12

2016-11

2015-5

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr na Twitteru Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA
Korisnička zona
Login