Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • aktorska kaucija (da će se dosuđeno platiti)

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

USTAVNO PRAVO

Oznaka: PR2UST
Vrsta: obvezni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: III semestar Integrirani studij
ECTS: 8
(ECTS 8 - III Semestar)<8>Predavanja + vježbe<2>Kapitalni pozitivnopravni predmet koji omogućuje spoznaju temeljnih ustavnih vrednota, institucije i organizaciju vlasti Republike Hrvatske i temeljna ljudska prava i slobode
Kompetencije koje se stječu:

Opća i posebna, teorijska i praktična znanja o načelima političkog i pravnog sustava, o organizaciji vlasti, i temeljnim pravima i slobodama čovjeka u nacionalnom i evropskom kontekstu.

Preduvjeti za upis:

Prethodna godina studija

Sadržaj:


PRVI DIO:

OPĆA I UVODNA PITANJA O USTAVU I USTAVNOM PRAVU

I.O PREDMETU I ZNAČENJU USTAVNOG PRAVA
1.Predmet i značenje ustavnog prava
2.Politički fenomeni i definicija  politike
3.Pravni okviri političkih fenomena
4.Definicija prava
5.Posebnost ustavnog prava
6.Ustavno pravo i političke institucije
7.Značenje ustavnog prava
8.Dualizam vlasti i slobode
9.Ustavno pravo kao izraz autoriteta i slobode

II.O OKSIDENTALNOM KARAKTERU USTAVNOG PRAVA
1.O ustavnom pravu kao pronalasku Zapada
2.Pojam konstatacije
3.Recepcija osporavanja na Zapadu
4.Civilizacija Zapada; o povjerenju u pojedinca, značenju dijaloga i cilju racionalne organizacije
5.Klasično ustavno pravo
6.Ekvilibriji u klasičnom ustavnom pravu
7.Okolina klasičnog ustavnog prava

III.KLASIČNO USTAVNO PRAVO
1.Ekvilibriji u klasičnom ustav­nom pravu: o socijalnom, političkom i institucionalnom ek­vilibriju
2.Okolina klasičnog ustavnog prava: geopolitički, sociološki, religijski, tehnički, ekonomski i kulturni kon­tekst

IV.ŠIRENJE KLASIČNOG USTAVNOG PRAVA I NJEGOVO SUČELJAVANJE S NOVIM SVIJETOM
1.Četiri velika vala konstitucionalizacije
2.Razlozi konstitucionalizacije dekoloniziranih država
3.Izazovi  prostiranja ustavnog prava
4.Transformacije ustavnog prava 

V.  OKVIR KLASIČNOG USTAVNOG PRAVA: DRŽAVA-NACIJA 
1.Raz­matran­ja o državi
2.Definicija države
3.Elementi države
4.Sociološki elementi države: populacija, teritorij, ekskluzivni politički autoritet ili suverenitet
5.Juridički karakter države: pravni temelj države
6.Suverenitet države
7.Odnos države i prava
8.Različiti aspekti države: jednos­tavna i složena država

VI.  POKRET KLASIČNOG USTAVNOG PRAVA
1.Sociološke datosti ustavnog pokreta;
2.Juridičke datosti ustavnog pokreta.

VII. PRIZNANJE POJEDINCA KAO INTEGRALNOG DIJELA I CILJA ZAJEDNICE
1.Politička sloboda i individualne slobode
2.Individualna sloboda i klasično ustavno pravo
3.Različite grupe individualnih sloboda
4.Deklaracije i garancije ustavnih prava

VIII. PREDSTAVNIČKI SUSTAV ILI O USPOSTAVI KONTROLE NAD UPRAVLJAČIMA
1.Pojam predstavničkog sustava
2.Nastanak predstavničkog sustava
3.Sistematizacija predstavničkog sustava
4.O par­lamentarnom, predsjedničkom i skupštinskom sustavu organizacije vlasti

IX. ORGANIZACIJA IZBORA U CILJU ODREÐIVANJA CENZORA I UPRAVLJAČA
1.Izbori i predstavnici
2.Izbori na Zapadu
3.O smislu natjecateljskih izbora
4.Tehnika natjecateljskih izbora
5.Političke stranke: definicija i tipologija
6.Organizacija izbor­nog tijela
7.Organizacija izbora;
8.O izbornim sustavima ili raz­ličitim načinima glasovanja;
9.O efektima izbornih sustava

X. PISANI USTAV KAO JURIDIČKA KONZEKVENCA KLASIČNOG USTAVNOG POKRETA
1.Ustavotvorna radnja
2.Različite vrste ustavnih pravila
3.Definicija ustava
4.Kriteriji iden­tifikacije
5.Materijalni i formalni kriterij identifikacije
6.Varijetet ustavnih pravila: pisani ustav, zakoni ustavnog karak­tera, ustavni običaji
7.Elaboracija ustava; intelektualna sloboda elaboracije ustava; institucionalna sloboda elaboracije ustava
8.Revizija ustava: formalna revizija ustava
9.Ne-formalna revizija ustava
10.Zaštita ustava: politička kontrola; juridička kontrola

XI. USTAVNA DEMOKRACIJA ZAPADNOG TIPA: POLITIČKA KONKLUZIJA KLASIČNOG USTAVNOG POKRETA
Pojam demokracije
Od­nosi između političke, ekonomske i socijalne demokracije
Temel­ji demokracije
Teorija narodnog suvereniteta
O teoriji nacionalnog suvereniteta
O teoriji parlamentarnog suvereniteta

DRUGI DIO :

POSEBNA PITANJA O USTAVU I USTAVNOM PRAVU


XII. USTAV KAO MAPA ILI PORTOFOLIO VLASTI
 1. O ustavu kao mapi vlasti
 2. O ustavnom tripartizmu
 3. O ustavnoj socijalizaciji
 4. Ustav kao Janus

XIII.  USTAV KAO MANIFEST DRŽAVOTVORNOSTI
 1. O ustavu kao manifestu državotvornosti
 2. O preambuli ustava
 3. Ustav i pitanje teritorijalnog integriteta
 4. Ustav i državni simboli

XIV.  USTAV I SVIJET ILI O PITANJU MEÐUNARODNIH ODNOSA
 1. Ustav i vođenje vanjske politike
 2. Legislatura i vanjska politika
 3. Vanjska politika u federacijama
 4. Ustav i ciljevi politike
 5. Ustav i supranacionalna grupiranja

XV. USTAV I PITANJE DRŽAVNE SIGURNOSTI
 1. Ustav i pitanje obrane države
 2. O pravu i dužnosti da se nosi oružje
 3. Ustav i pitanje objave i vođenja rata
 4. Ustav i pitanje korištenja izvanrednim ovlaštenjima
 5. O pitanju lojalnosti i neslaganja
 6. O deliktu izdaje
 7. O ustavnoj odgovornosti šefa države

XVI. USTAV I PITANJE TERITORIJALNE DISTRIBUCIJE VLASTI
 1. Općenito o teritorijalnoj distribuciji vlasti
 2. O jedinstvenosti i različitosti kao ustavnim kategorijama
 3. Unitarni sustavi
 4. Dogmatika ustavnog prava o ideji složene države
 5. Posebno o federalnim sustavima
 6. O principu jednake reprezentacije nejednakih jedinica
 7. O etničkoj dimenziji federalizma
 8. O asimetriji u odnosima vlasti između središta  saveza i članica federacije
 9. O ustavnim preklapanjima
           10. O ekstraustavnim vezama
            11. O novom federalnom pluralizmu
            12. Hibridni sustavi

XVII. KATEDRALA USTAVNOG PRAVA ILI O RASPOREDU USTAVNIH VLASTI
 1. O prirodi državne vlasti
 2. O podjeli vlasti
 3. O jedinstvu vlasti

XVIII. O FUNKCIONALNOJ DISTRIBUCIJI VLASTI: ZAKONODAVCI, ADMINISTRATORI I SUCI ( I ) - PARLAMENT
 1. O terminologiji u kontekstu funkcionalne          distribucije vlasti
 2. O parlamentu kao državnom organu, njegovoj evoluciji i ulozi
 3. Struktura parlamenta: od jednodomnosti prema  višedomnosti
 4. O parlamentu i njegovoj nadležnosti te o njegovoj         suvremenoj ulozi
 5. Oblici parlamentarnih kontrola
 6. Parlamentarne procedure
 7. Koga zastupaju predstavnici u parlamentu
 8. Zaobilaženje legislatora

XIX. O FUNKCIONALNOJ DISTRIBUCIJI VLASTI: ZAKONODAVCI, ADMINISTRATORI I SUCI (II) - DOMINACIJA EGZEKUTIVE
1. Osnovna napomene o egzekutivi (o izvršnoj grani vlasti)
 2. O šefu države
 3. O vladi, ministrima i državnoj upravi
 4. Kabinetski (parlamentarni) sustav
 5.      Predsjednički sustav 
 6. Hibridni sustavi
 7. Razlozi dominacije egzekutive
 8. O daljnjim pomacima prema vladavini "tehnostrukture"
 9. O egzekutivi kao interesnoj skupini

XX. O FUNKCIONALNOJ DISTRIBUCIJI VLASTI: ZAKONODAVCI, ADMINISTRATORI I SUCI (III)  SUD I PRAVDA
 1. O evoluciji sudske funkcije
 2. O sudskoj vlasti kao čuvaru ustava i individualnih       prava
 3. O organizaciji sudstva
 4. O sudskoj funkciji u ustavnoj demokraciji 

XXI. USTAV I PITANJE ADAPTACIJE PROMJENAMA
 1. Rigidni i fleksibilni ustavi
 2. Sudska interpretacija
 3. Ekstraustavne i neustavne promjene
 4. Ustav i revolucija 

XXII. TRANSNACIONALNO I EUROPSKO USTAVNO PRAVO:

1.Historijska perspektiva i temelji ekonomske integracije u Evropi
2.Evropski Ustav (2004)
2.1.Izvor i razvitak Ustava
2.2.O izradi nacrta Ustava
2.3.EU Ustav kao Ustav evropskih građana
2.4.Vrednote i ciljevi EU Ustava
2.5.Evropsko državljanstvo i temeljna prava
3.Akteri EU Ustava ili o klasifikaciji vlasti
4.O načelu subsidijaritreta ili o osiguranju pravilnog obnašanja vlasti
4.1.Političke institucije EU
4.2.EU Komitologija
4.3.EU sistem sudbene vlasti
5.Posebno o institucijama:
5.1.Evropski parlament
5.2.Evropsko vijeće
5.3.Evropska komisija
5.4.Ministar za vanjske poslove
5.5.Evropski sud
5.6.Evropska središnja banka
5.7.Računovodstveni sud
5.8.Vijeće regija
5.9.Ekonomsko i socijalno vijeće
6.Sredstva djelovanja EU
6.1.Simplifikacija instrumenata
6.2.Zakonodavna procedura
6.3.Financije EU
7.Vanjska politika EU
8.Područje slobode, sigurnosti i pravosuđa
9.Što Ustav doprinosi drugim područjima EU
10.Stupanje na snagu EU Ustava i njegova promjena
11.EU kao legitimna i demokratska tvorevina
12.Pripadanje EU
13.O odnosu između pravnog poretka EU i ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske: Pitanje izravnog i neizravnog efekta
14.Sredstva i nacionalne procedure
15.Supremacija
16.Nadležnosti
17.Zaštita ljudskih pravaPreporučena literatura :
Arsen Bačić, KOMENTAR USTAVA RH (2004); A. Bačić, HRVATSKO PARLAMENTARNO PRAVO I POREDBENO (2004); A. Bačić, USTAVNO PRAVO I POLITIČKE INSTITUCIJE (1997).

Dopunska literatura:
A. Bačić, HRVATSKA I IZAZOVI KONSTITUCIONALIZMA (2003);

S. Sokol-B. Smerdel, USTAVNO PRAVO (2001); J. Crnić, VLADAVINA USTAVA (1999); A. Bačić, Komentar Ustava Republike Hrvatske, Split, 2002.


A. Bačić, Ustavno pravo i političke institucije, Split, 1997.


S. Sokol-B. Smerdel, Ustavno pravo, Zagreb, 1998.


A. Bačić, Leksikon Ustava RH, Split, 2000.


A. Bačić, Praktikum Ustavnog prava Republike Hrvatske, Split, 1997.


J. Crnić, Vladavina ustava, Zagreb, 1996.


F. v. Hayek, Politički ideal vladavine prava, Zagreb, 1994.


Ustav Republike Hrvatske


Poslovnik Sabora Republike HrvatskeOblici provođenja nastave: predavanja / vježbe / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Pisani uradci, seminarske intervencije, vannastavna aktivnost
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login