Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • delikt koji mogu izvršiti samo osobe koje imaju određeno svojstvo

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

KAZNENO PRAVO

Oznaka: PR2KAZ
Vrsta: obvezni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: III semestar Integrirani studij
ECTS: 8
(ECTS 8 - III Semestar)<9>Predavanja + vježbe<2>Kapitalni pozitivnopravni predmet koji omogućuje spoznaju temeljnih odrednica kaznenog prava.
Kompetencije koje se stječu:

Upoznavanje s dogmatikom kaznenog prava, prikaz odnosa kaznenog prava i drugih pravnih grana, učenje o deliktu i kaznenopravnim sankcijama. Stjecanje teorijskih znanja i povezivanje sa sudskom praksom.

Preduvjeti za upis:

Prethodna godina studija.

Sadržaj:

Nastavni program iz kolegija Kazeno pravo

Prvi dio: K a z n e n o p r a v o i k a z n e n i z a k o n

I. POJAM I DIOBA KAZNENOG PRAVA

1. Pojam kaznenog prava
1.1. O nazivu "kazneno pravo"
1.2. Opći prikaz pojma kriminaliteta i njegovih značajki
1.3. Pojam kaznenog prava kao grane prava

2. Dioba kaznenog prava
2.1. Kazneno pravo u objektivnom i subjektivnom smislu
2.2. Materijalno, formalno i izvršno kazneno pravo
2.3. Opće i posebno kazneno pravo
2.4. Redovno i izvanredno kazneno pravo
2.5. Kazneno pravo federacija i federalnih jedinica
2.6. Nacionalno i međunarodno kazneno pravo
2.6.1. Pojam međunarodnog kaznenog prava
2.6.2. Razvitak međunarodnog kaznenog prava
2.6.3. Načela međunarodnog kaznenog prava
2.6.4. Izvori međunarodnog kaznenog prava
2.6.5. Stupanj razvitka međunarodnog kaznenog prava
2.7. Nacionalno i europsko pravo

3. Odnos kaznenog prava i drugih grana prava
3.1. Kazneno pravo i ustavno pravo
3.2. Kazneno i građansko pravo
3.3. Kazneno i obiteljsko pravo
3.4. Kazneno i trgovačko pravo
3.5. Kazneno i upravno pravo

4. Pojam i vrste kažnjivih radnji
4.1. Kaznena djela
4.2. Prekršaji
4.3. Disciplinska ili stegovna djela

II. ZNANOST KAZNENOG PRAVA I OSTALE KAZNENE ZNANOSTI
1. Pojam, predmet, metode i sustav znanosti kaznenog prava
1.1. Pojam znanosti kaznenog prava
1.2. Predmet znanosti kaznenog prava
1.3. Metode znanosti kaznenog prava
1.4. Sustav znanosti kaznenog prava

2. Ostale kaznene znanosti
2.1. Kriminologija
2.2. Kriminalna politika
2.3. Penologija
2.4. Kriminalna statistika
2.5. Kriminalistika

3. Pomoćne nekaznene znanosti
3.1. Sudska (forenzička) medicina
3.2. Sudska (forenzička) psihopatologija

III. POVIJESNI RAZVITAK KAZNENOG PRAVA I
KAZNENOPRAVNE ZNANOSTI

1. Povijesne značajke kažnjavanja i kaznenog prava do polovine XVIII. stoljeća

2. Pravna filozofija XVIII stoljeća i utjecaj Francuske revolucije
na razvoj kaznenog prava i kaznenopravne znanosti

3. Škole kaznenog prava
3.1. Klasična škola
3.2. Talijanska pozitivistička škola
3.3. Sociološka škola
3.4. Neoklasična škola
3.5. Pokret nova društvena obrana

4. Povijest hrvatskog kaznenog prava
4.1.Povijest hrvatskog kaznenog prava do nastanka Republike Hrvatske
4.2.Razvitak kaznenog prava u Republici Hrvatskoj

IV. KAZNENI ZAKON

1. Izvori hrvatskog kaznenog prava
1.1. Zakon
1.2. Ustav
1.3. Međunarodno pravo i ugovori
1.4. Podzakonski propisi

2. Značaj običajnog prava, sudske prakse i kaznenopravne znanosti
2.1. Običajno pravo
2.2. Sudska praksa
2.3. Znanost kaznenog prava
3. Tumačenje kaznenog zakona
3.1. Općenito o interpretaciji
3.2. Utvrđivanje i kritika zakonskog teksta
3.3. Vrste tumačenja
3.3.1. Tumačenje prema subjektu
3.3.2. Tumačenje prema metodi
3.3.3. Tumačenje prema opsegu
3.4. Analogija u kaznenom pravu
3.5. Pravilo in dubio mitius i supsumcija

4. Važenje kaznenog zakona
4.1. Pojam važenja kaznenog zakona
4.2. Vremensko važenje kaznenog zakona
4.2.1. Stupanje zakona na snagu
4.2.2. Prestanak važenja kaznenog zakona
4.2.3. Osnovno pravilo vremenskog važenja kaznenog zakona i obvezna
primjena blažeg zakona
4.2.4. Vrijeme počinjenja kaznenog djela
4.3. Primjena kaznenog zakonodavstva Republike Hrvatske s obzirom na
mjesto počinjenja
4.3.1. Određivanje mjesta počinjenja kaznenog djela
4.3.2. Načela prostornog važenja kaznenog zakonodavstva
4.3.2.1. Primjena hrvatskog kaznenog zakonodavstva na kaznena djela počinjena na teritoriju RH, njezinom brodu ili zrakoplovu
4.3.2.2. Primjena hrvatskog kaznenog zakonodavstva na kaznena djela počinjena izvan područja RH

4.4. Primjena kaznenog zakona na osobe

Drugi dio: K a z n e n o d j e l o

I. POJAM KAZNENOG DJELA
1. Materijalni pojam kaznenog djela
2. Formalni pojam kaznenog djela

II. ELEMENTI FORMALNOG POJMA KAZNENOG DJELA
1. Ponašanje čovjeka
2. Biće kaznenog djela
2.1. Pojam bića kaznenog djela i vrste obilježja
2.2. Podjele kaznenih djela prema tipovima bića
2.2.1. Podjela kaznenih djela obzirom na radnju počinjenja
2.2.1.1. Kaznena djela činjenja i nečinjenja
2.2.1.2. Kaznena djela s kumulativno i alternativno
određenom radnjom počinjenja
2.2.2. Podjele kaznenih djela obzirom na posljedicu
2.2.2.1. Materijalna (posljedična) i formalna (djelatnosna)
kaznena djela
2.2.2.2. Kaznena djela povrede i ugrožavanja
2.2.3. Temeljna, kvalificirana i privilegirana kaznena djela
2.2.4. Trajna kaznena djela i kaznena djela stanja
2.2.5. Jednostavna i složena kaznena djela
2.2.6. Opća, posebna i vlastoručna kaznena djela
2.3. Uzročna veza

3. Protupravnost i razlozi isključenja protupravnosti
3.1. Nužna obrana
3.2. Krajnja nužda
3.3. Beznačajno djelo

4. Krivnja
4.1. Načelo krivnje
4.2. Pojam i sastojci krivnje
4.2.1. Ubrojivost i utvrđivanje neubrojivosti
4.2.1.1. Bitno smanjena ubrojivost
4.2.1.2. Samoskrivljena neubrojivost
4.2.2. Oblici krivnje
4.2.2.1. Krivnja za kaznena djela kvalificirana težom posljedicom
4.2.3. Svijest o protupravnosti
4.2.4. Nepostojanje ispričavajućih razloga
4.3. Zabluda i vrste zabluda
4.3.1. Zabluda o biću kaznenog djela
4.3.2. Zabluda o okolnostima koje isključuju protupravnost
4.3.3. Zabluda o protupravnosti djela
4.3.4. Zabluda o okolnostima krajnje nužde koja isključuje krivnju

III. STADIJI POČINJENJA KAZNENOG DJELA
1. Mogući stadiji u nastanku kaznenog djela
2. Pripremne radnje.
3. Pokušaj kaznenog djela
3.1. Vrste pokušaja
3.2. Dobrovoljni odustanak

IV. STJECAJ KAZNENIH DJELA
1. Pojam i vrste stjecaja kaznenih djela
2. Prividni stjecaj
2.1. Odnos specijalnosti
2.2. Odnos supsidijarnosti
2.3. Odnos konsumpcije
2.4. Produljeno kazneno djelo
2.5. Kolektivno kazneno djelo

V. SUDIONIŠTVO
1. Pojam i oblici sudioništva (nužno i dragovoljno sudioništvo)
2. Pojedinačni počinitelj
2.1. Posredni počinitelj
2.2. Supočiniteljstvo
3. Oblici sudioništva u užem smislu
3.1. Poticanje
3.2. Pomaganje
4. Granice odgovornosti i kažnjavanja sudionika
4.1. Pravilo o odgovornosti sudionika u granicama vlastite krivnje
4.2. Utjecaj osobnih odnosa, svojstava i okolnosti na krivnju
i kažnjavanje ostalih sudionika
4.3. Kažnjavanje za stjecaj različitih oblika sudioništva

Treći dio: K a z n e n o p r a v n e s a n k c i j e

I. POJAM I VRSTE KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA

II. KAZNE I KAŽNJAVANJE
1. Pojam i svrha kazne
2. Sustav kazni
2.1. Novčana kazna
2.2. Kazna zatvora i dugotrajnog zatvora
2.2.1. Uvjetni otpust
3. Zamjene za kaznu zatvora i novčanu kaznu
3.1. Rad za opće dobro
3.2. Uvjetna osuda
4. Pojam i vrste odmjeravanja kazne
4.1 Opće pravilo o odmjeravanju kazne
4.2. Ublažavanje kazne
4.3. Oslobođenje od kazne
4.4. Odmjeravanje kazne za stjecaj kaznenih djela
4.5. Odmjeravanje kazne osuđenoj osobi

III. SIGURNOSNE MJERE
1. Pojam i svrha sigurnosnih mjera
2. Vrste sigurnosnih mjera
2.1. Obvezno psihijatrijsko liječenje
2.2. Obvezno liječenje od ovisnosti
2.3. Obvezan psihosocijalni tretman
2.4. Zabrana obavljanja određene djelatnosti ili dužnosti
2.5. Zabrana upravljanja motornim vozilom
2.6. Zabrana približavanja
2.7. Udaljenje iz zajedničkog kućanstva
2.8. Zabrana pristupa internetu
2.9. Zaštitni nadzor po punom izvršenju kazne zatvora

IV. POSEBNE KAZNENOPRAVNE MJERE
1. Oduzimanje imovinske koristi
2. Oduzimanje predmeta
3. Javno objavljivanje presude

V. ZASTARA
1. Pojam i pravna priroda zastare u kaznenom pravu
2. Zastara pokretanja kaznenog postupka
3. Zastara izvršenja kazne, sigurnosnih i posebnih kaznenopravnih mjera

VI. PRAVNE POSLJEDICE OSUDE, REHABILITACIJA I DAVANJE PODATAKA IZ KAZNENE EVIDENCIJE

1. Pravne posljedice osude
2. Rehabilitacija
3. Podaci iz kaznene evidencije

VII. AKTI ZABORAVA I MILOSTI
1. Amnestija
2. Pomilovanje

Četvrti dio: O d g o v o r n o s t p r a v n i h o s o b a z a k a z n e n a d j e l a

1. Razlozi uvođenja kaznene odgovornosti pravnih osoba
2. Odgovornost pravnih osoba za kaznena djela u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu
3. Sankcije za pravne osobe

Peti dio: P r i m j e n a s a n k c i j a p r e m a m l a d i m
p o č i n i t e l j i m a ka z n e n i h d j e l a

1. Delinkvencija maloljetnika i njezino sprečavanje
2. Pravni položaj mladih počinitelja (maloljetnika i mlađih punoljetnika) u kaznenom zakonodavstvu Republike Hrvatske
3. Maloljetničke sankcije
3.1. Odgojne mjere
3.2. Kazna maloljetničkog zatvora. Pridržaj izricanja kazne maloljetničkog zatvora

Šesti dio: Odabrana poglavlja iz posebnog dijela Kaznenog zakona


1. Uvod; sistematika posebnog dijela
2. Kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva
3. Kaznena djela protiv života i tijela
4. Kaznena djela protiv časti i ugleda
5. Kaznena djela protiv spolne slobode
6. Kaznena djela protiv sigurnosti prometa
7. Kaznena djela protiv imovine
8. Kaznena djela protiv Republike Hrvatske


Preporučena literatura : OBVEZNA LITERATURA:

1.Kurtović Mišić, Anita; Krstulović Dragičević, Antonija: Kazneno pravo (Temeljni pojmovi i instituti), Split, 2014.
2.Cvitanović, Leo; Derenčinović, Davor;Dragičević Prtenjača, Marta; Maršavelski, Aleksandar; Munivrana Vajda, Maja; Roksandić Vidlička, Sunčana; Posebni dio kaznenog prava, Zagreb, 2017.
3.Kazneni zakon, Narodne novine, br. NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 – pročišćeni tekst dostupan pod linkom:http://www.zakon.hr/z/98/Kazneni-zakon


Dopunska literatura: PREPORUČENA LITERATURA:

Knjige, skripte, komentari:

1.Cvitanović, Leo; Derenčinović, Davor; Horvatić, Željko; Kazneno pravo -opći dio I, Zagreb, 2016.
2.Cvitanović, Leo; Derenčinović, Davor; Horvatić, Željko; Kazneno pravo -opći dio II, Zagreb, 2017.
3.Novoselec, Petar; Bojanić, Igor: Opći dio kaznenog prava,četvrto, izmijenjeno izdanje, Zagreb, 2013.
4.Grozdanić, Velinka; Škorić, Marissabell; Martinović, Igor. Kazneno pravo: opći dio Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2013.
5.Turković, Ksenija; Novoselec, Petar; Grozdanić Velinka; Kurtović Mišić, Anita i dr., Komentar Kaznenog zakona, Narodne novine, Zagreb, 2013.
6.Horvatić, Željko (gl. urednik): Rječnik kaznenog prava, Zagreb 2002.
7.Zlatarić, Bogdan, Krivično pravo: opći dio, Sv. 1., 3. izmijenjeno i prošireno izd., Informator, Zagreb, 1977.

Zakoni:
1. Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, Narodne novine, br. 76/14 - dostupan pod linkom:http://www.zakon.hr/z/181/Zakon-o-za%C5%A1titi-osoba-s-du%C5%A1evnim-smetnjama

2.Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, Narodne novine, br. 151/03, 110/07, 45/11, 143/12– pročišćeni tekst dostupan pod linkom:http://www.zakon.hr/z/110/Zakon-o-odgovornosti-pravnih-osoba-za-kaznena-djela

3. Zakon o sudovima za mladež; Narodne novine, br. 84/11, 143/12, 148/13, 56/15 - pročišćeni tekst dostupan pod linkom: http://www.zakon.hr/z/180/Zakon-o-sudovima-za-mlade%C5%BE

4. Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji; Narodne novine, br. 143/12, 105/15, 32/17 - pročišćeni tekst dostupan pod linkom:http://www.zakon.hr/z/554/Zakon-o-pravnim-posljedicama-osude,-kaznenoj-evidenciji-i-rehabilitaciji
Oblici provođenja nastave: diplomski / predavanja / vježbe / seminarske radnje / individualne konzultacije
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Pismeni testovi, usmeni kolokviji, anketiranje studenata o kvaliteti održane nastave, usklađivanje nastavnog programa sa ostalim fakultetima u zemlji i inozemstvu na kojima se predaje navedeni kolegij, kontinuirano statističko praćenje ispitnih rezultata, redoviti sastanci članova Zavoda na kojima se podnose izviješća i zajednički raspravlja problematika izvođenja nastave i ispitnim rezultatima

2019-1

2018-10

2017-10

2015-10

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login