Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • u stanju nastajanja

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

GRAÐANSKO PRAVO I.

Oznaka: PR2GRA
Vrsta: obvezni
Razina: diplomski
Semestar / trimestar: IV semestar Integrirani studij
ECTS: 8
(ECTS 8 - IV Semestar)<9>Predavanja + vježbe<2>Kapitalni pozitivnopravni predmet koji omogućuje spoznaju temeljnih područja civilnopravnih odnosa u Repubici Hrvatskoj
Kompetencije koje se stječu:

Studenti će steći potrebna znanja o povijesti, sadašnjosti i budućnosti građanskog prava kao jednog od temelja svakog pravnog sustava.
Očekuje se da će studenti nakon položenog ispita iz predmeta Građansko pravo 1 znati: 1. Definirati, razlikovati i objasniti temeljna načela i institute građanskog prava u teoriji i praksi
2. Opisati i objasniti pozitivnu građanskopravnu regulativu u Republici Hrvatskoj
3. Odrediti međusobni odnos pojedinih instituta i njihovu primjenu u praksi
4. Prepoznati pojedine odnose i usvojeno znanje praktično primijeniti
5. Kritički analizirati i rješavati praktične problemske zadatke.

Preduvjeti za upis:

Za upis predmeta potrebno je ispuniti opće uvjete za upis na drugu godinu. diplomskog studija

Sadržaj:


Sadržaj:

A) O P Ć I D I O – 50 SATI

I. UVOD – 5 SATI
Pojam, predmet i metode građanskog prava. Mjesto građanskog prava u općem sistemu prava.
Kodifikacije građanskih prava u svijetu i kod nas.
Sistem, klasifikacija i razvoj građanskog prava.

II. IZVORI GRAÐANSKOG PRAVA-5 SATI
Pojam i forme izvora građanskog prava. Formalni izvori: zakonodavstvo i običaji, sudska praksa i pravna znanost.
Primjena i tumačenje građanskopravnih normi.

III. GRAÐANSKO PRAVO U OBJEKTIVNOM I SUBJEKTIVNOM SMISLU – 5 SATI


Pojam i sadržaj građanskopravnog odnosa.
Pojam i značajke subjektivnog prava.
Pojam i elementi sadržaja građanskopravnog odnosa.
Razlikovanje od srodnih pojmova.
Klasifikacija građanskih prava.

IV. NASTANAK, PRESTANAK I PROMJENE GRAÐANSKOPRAVNIH ODNOSA-– 5 SATI

Pravne činjenice. Klasifikacija pravnih činjenica (pravna osnova, predmnjeva, fikcija).
Građanskopravni delikti.
Stjecanje, prestanak i promjena građanskih prava.

V. SUBJEKTI GRAÐANSKOPRAVNIH ODNOSA-– 5 SATI

Pojam, značenje i svojstva (pravna, poslovna i deliktna sposobnost) subjekta.
Fizičke osobe. Postanak i prestanak. Stupnjevanje poslovne sposobnosti. Pravno relevantna svojstva.
Pravne osobe. Nastanak i razvoj. Postanak, prestanak i pravni položaj.
Teorija o pravnoj prirodi pravne osobe.
Vrste pravnih osoba.

VI. OBJEKTI GRAÐANSKOPRAVNIH ODNOSA – 10 SATI


Pojam i podjela.
Stvari. Pojam i podjela.
Ljudske radnje (činidbe).
Imovina.
Osobna prava.
Proizvodi ljudskog duha.


VII. PRAVNI POSLOVI – 10 SATI


Pojam i bit pravnog posla.
Pravne radnje. Sadržajne granice.
Predmet pravnih poslova.
Sastavni dijelovi (elementi sadržaja).
Vrste pravnih poslova.
Izjava volje. Tumačenje izjavljene volje.
Forma pravnih poslova.
Uvjeti i modus (nalog ili namet).
Pravni poslovi uz suglasnost trećeg lica.
Zastupništvo.
Nevaljanost pravnih poslova. Ništetnost. Pobojnost. Posljedice nevaljanosti pravnih poslova.
Konvalidacija i konverzija.

VIII. VRŠENJE I ZAŠTITA GRAÐANSKIH PRAVA - 5 SATI


Vršenje prava. Granice u vršenju prava.
Zastara i prekluzija.
Zaštita prava.

B) S T V A R N O P R A V O – 65 SATI

I. UVOD – 5 SATI


Pojam i načela stvarnog prava.
Klasifikacija stvarnih prava.

II. POSJED 10 SATI


Pojam, elementi i značaj posjeda.
Rimska i moderna koncepcija posjeda.
Detencija.
Vrste posjeda.
Stjecanje i gubitak posjeda.
Objekti posjeda.
Smetanje i zaštita posjeda.

III. VLASNIŠTVO 15 SATI


Pojam i prava vlasništva. Vlasništvo u ekonomskom i pravnom smislu.
Subjekti, objekti, značajke i oblici prava vlasništva.
Ograničenje i ukidanje prava vlasništva.
Pravo vlasništva u našem pravu.
Ograničenja prava vlasništva u našem pravu.
Oblici prava vlasništva s više subjekata: suvlasništvo, skupno vlasništvo, etažno vlasništvo.
Stjecanje prava vlasništva. Originarno stjecanje (stjecanje od nevlasnika, dosjelost, okupacija, priraštaj, pribavljanje plodova, aproprijacija, nalaz blaga, specifikacija, uzurpacija itd.).
Derivatno stjecanje (francuski i njemački sustav).
Pretpostavke derivatnog stjecanja: vlasništvo i prednika, titulus i modus. Vrste tradicija.
Zaštita vlasništva (vlasničke tužbe).
Rei vindicatio.
Pravni učinci poštenog resp. nepoštenog posjeda kod vraćanja stvari.
Actio negatoria.
Actio Publiciana.
Drugi oblici zaštite.

IV. STVARNA PRAVA NA TUÐOJ STVARI - – 15 SATI


1. Služnosti. Pojam i vrste. Vršenje služnosti. Stjecanje i gubitak služnosti.
Zaštita..
2. Založno pravo: Pojam i bit. Načela založnog prava.
Založno pravo na pokretninama.
Založno pravo na pravima.
Ius retentionis.
Založno pravo na nekretninama.
Osiguranje prava bez zaloga (atipična sredstva za osiguranje tražbina).
3. Realni tereti. Pojam i sadržaj.
4. Pravo građenja i pravo upotrebe građevinskog zemljišta. Pravna priroda i svojstva. Način prestanka i pravni odnos.

V.ZEMLJIŠNE KNJIGE - - – 15 SATI

Funkcije i uređenje.
Katastar. Vrste upisa.
Načela u zemljišnoknjižnom pravu.
Zaštita zemljišnoknjižnih prava.

VI. STAMBENO PRAVO 5 SATI

Pojam i obilježja stambenog prava.
Povijesni razvoj zaštite zakupca stana i postanak stambenog prava.
Pravna priroda stambenog prava.
Stjecanje i sadržaj. Prava i obveze nositelja stambenog prava.
Prestanak.
Otkup stana.
Ugovor o stanu sa zaštićenom najamninom

VII NASLJEDNO PRAVO 20 SATI

1.UVOD


Pojam i osnovne značajke ustanove nasljeđivanja i nasljednog prava.
Jedinstvo nasljednog preda i nasljedne mase.
Predmet nasljeđivanja.
Ograničenje prava nasljeđivanja.
Nasljedno pravo stranaca.
Osnovi pozivanja na nasljeđe i ostavina bez nasljednika.

2. NASLJEÐIVANJE NA OSNOVI ZAKONA


Osnovna pitanja u vezi sa zakonskim nasljeđivanjem.
Usporednopravna rješenja.
Krug zakonskih nasljednika.
Nasljednički položaj izvanbračne, pozakonjene i posvojene djece, bračnog druga i roditelja.
Nužni dio i nužni nasljednici.
Izračunavanje nužnog i raspoloživog dijela.
Smanjenje raspolaganja oporukom i vraćanje darova.
Isključenje nužnih nasljednika i lišenje prava na nužni dio.
Uračunavanje darova i legata u nasljedni dio.

3.NASLJEÐIVANJE NA OSNOVI OPORUKE


Pretpostavke za pravnu valjanost. Sposobnost. Sloboda volje.
Određena forma.
Oblici (redovni i izvanredni) oporuke.
Sadržaj oporuke.
Legati - zapisi.
Sastavljanje, čuvanje i opoziv oporuke.

4. NASLJEDNOPRAVNI UGOVORI


Raspodjela imovine za života.
Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju.

5. OSTAVINSKI POSTUPAK


Opća pravila postupka.
Prethodne radnje (smrtovnica, popis, procjena i mjere osiguranja ostavine).
Proglašenje oporuke.
Raspravljanje ostavine. Pozivanje. Davanje nasljedničkih izjava. Upućivanje u parnicu.
Rješenje o nasljeđivanju i legatu.
Uloga javnih bilježnika u ostavinskom postupku.Preporučena literatura :

Petar Klarić – Martin Vedriš
, Građansko pravo
, Narodne novine, Zagreb, srpanj 2014. god. (ili starija izdanja, uz vođenje računa o promjenama u pozitivnom pravu)


2. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
( NN 91/96., 68/98
., 137/99

., 22/00

., 73/00., 129/00
., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09.,153/09, 143/12., 152/14. )


3. Zakon o zemljišnim knjigama
(NN 91/96, 114/01., 100/04., 107/07., 152/08., 55/13., 60/13.)


4. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
(NN 125/11.)


5. Zakon o najmu stanova
(NN 91/96, 48/98 – odluka USRH)


6. Zakon o obveznim odnosima
( NN 35/05., 41/08., 125/11.)


7. Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
(NN 92/96, 33/99, 92/98, 80/02, 81/02.)


8. Zakon o nasljeđivanju
(NN 48/03., 163/03., 35/05., 127/13.)


9. Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14).


Napomena
: glede svih pozitivnih propisa obvezna literature su i sve novele zaključno sa nadnevkom ispita, kao i osnovni podaci o zakonima koje su ovi aktualni stavili van snage.
Dopunska literatura:
Nikola Gavella – Vlado Belaj, Nasljedno pravo, Narodne novine, Zagreb, 2008.

Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe / seminarske radnje / individualne konzultacije
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG|ITL
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Svi studenti imaju mogućnost permanentnog komuniciranja sa nastavnikom putem e-maila, SMS-a i usmeno na konzultacijama, seminarima i predavanjima.
Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa koje se provode tijekom i/ili nakon završetka nastave.
Konzultacije sa studentima (sadašnjm i bivšim) koji su pohađali ovaj kolegij o korisnosti ovog kolegija u njihovom radu i mogućim poboljšicama.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA
Korisnička zona
Login