Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • nadležnost koja se određuje prema vrijednosti predmeta spora

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

OBITELJSKO PRAVO

Oznaka: PR2OBI
Vrsta: obvezni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IV semestar Integrirani studij
ECTS: 8
8 ECTS (predavanja + seminari)
Pozitivnopravni predmet koji omogućava spoznaje o problematici obiteljskog prava i njegovih instituta.
Kompetencije koje se stječu:

Po okončanju kolegija studenti će moći:
1) Izdvojiti temeljne pojmove i načela obiteljskopravnog uređenja;
2) Objasniti značenje, doseg i ključne elemente pojedinih instituta obiteljskog prava;
3) Opisati utjecaj međunarodnih trendova na razvoj i promjene hrvatskog obiteljskog prava ;
4) Identificirati subjekte obiteljskopravnih odnosa i objasniti glavna obilježja njihovog položaja te međusobna prava i dužnosti unutar tih odnosa;
5) Razlikovati uloge i ovlaštenja pojedinih sudionika u obiteljskopravnim postupcima;
6) Analizirati odredbe Obiteljskog zakona;
7) Usporediti rješenja hrvatskog obiteljskog prava s rješenjima poredbenih pravnih sustava te nadnacionalnim rješenjima;
8) Kritički prosuđivati utjecaj prakse Europskog suda za ljudska prava i Suda pravde Europske Unije na hrvatsko obiteljsko pravo;
9) Vrednovati kvalitetu i primjenjivost pojedinih odredbi Obiteljskog zakona te argumentirati prijedloge za unaprjeđenje postojećih zakonskih rješenja.

Preduvjeti za upis:

Za upis predmeta potrebno je ispuniti opće uvjete za upis na II. godinu diplomskog studija.

Sadržaj:

1) Uvodno izlaganje;
2) Pojam obitelji i obiteljskog prava;
3) Mjesto obiteljskog prava u pravnom sustavu;
4) Izvori obiteljskog prava (neposredni i posredni izvori);
5) Pojam i temeljna obilježja braka i bračnog prava;
6) Forme braka i pretpostavke za sklapanje braka;
7) Postupak sklapanja braka;
8) Prava i dužnosti bračnih drugova;
9) Zakonske osnove prestanka braka (smrt bračnog druga, utvrđenje da brak ne postoji, poništaj i razvod braka);
10) Pojam i pravno uređenje izvanbračne zajednice;
11) Pojam i pravno uređenje životnog partnerstva osoba istog spola;
12) Pojam i sadržaj roditeljske skrbi;
13) Prava djece;
14) Odgovornosti, dužnosti i prava roditelja;
15) Razdvojeni život roditelja i djece;
16) Obiteljskopravne mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta;
17) Obiteljski status djeteta;
18) Utvrđivanje majčinstva i očinstva;
19) Osporavanje majčinstva i očinstva;
20) Pravno uređenje medicinski pomognute oplodnje;
21) Posvojenje – pojam i ciljevi;
22) Pretpostavke za zasnivanje posvojenja (aktivna i pasivna adoptivna sposobnost i pristanci za posvojenje);
23) Postupak zasnivanja posvojenja;
24) Pravni učinci posvojenja;
25) Pojam, obilježja i vrste skrbništva;
26) Pravna narav i vrste uzdržavanja;
27) Određivanje uzdržavanja;
28) Prestanak uzdržavanja;
29) Imovinski odnosi bračnih drugova;
30) Imovinski odnosi izvanbračnih drugova;
31) Imovinski odnosi roditelja i djece.

Preporučena literatura :
Obvezna literatura:
- M. Alinčić, D. Hrabar, D. Jakovac-Lozić, A. Korać Graovac: Obiteljsko pravo, Narodne novine, Zagreb, prosinac 2007.;
- M. Alinčić, A. Bakarić Abramović, V. Belajec, M. Dika, D. Hrabar, B. Hrvatin, D. Jakovac-Lozić, A. Korać Graovac: Obiteljski zakon (tekst zakona s napomenama, uputama i sudskom praksom /pojmovno kazalo i drugi izvori obiteljskog prava/), III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Narodne novine, Zagreb, svibanj 2013.
Dopunska literatura:
1) A. Korać Graovac, I. Majstorović (ed.): Europsko obiteljsko pravo, Narodne novine, Zagreb, 2013.;
2) Jasna Omejec: Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava, Novi informator, Zagreb, 2014.;
3) D. Hrabar (ed.): Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, izd. Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2010.;
4) B. Rešetar: Pravna zaštita prava na susrete i druženja, Pravi fakultet u Osijeku, Osijek, 2011.;
5) I. Majstorović: Harmonizacija i unifikacija europskog obiteljskog prava, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2009.;
6) B. Rešetar (ed.): Pravna zaštita prava na (zajedničku) roditeljsku skrb, Pravni fakultet u Osijeku, Osijek, 2012.;
7) I. Milas: Obiteljskopravni status osoba lišenih poslovne sposobnosti, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2005.;
8) Z. Erent – Sunko: Pravni položaj žene kroz povijest i suvremeno europsko obiteljsko pravo, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2004.;
9) W. Schlüter: BGB – Familienrecht, C.F. Müller Verlag, Heidelberg, 2006;
10) P. Gottwald, D. Schwab, E. Büttner: Family & Succession Law in Germany, Verlag C. H. Beck, München, 2001;
11) P. Lødrup, E. Modvar: Family Life and Human Rights, Gyldendal Akademisk, Oslo, 2004;
12) M. Cretny, J. M. Masson, R. Bailey-Harris (eds): Principles of Family Law, Sweet & Maxwell, London, 2003;
13) R. Probert, S. Gilmore, J. Herring: Responsible Parents and Parental Responsibility, Hart Publ., Oxford and Portland /Oregon/, 2009;
14) J. Fortin: Children's Rights and the Developing Law, LexisNexis Butterworths, 2003;
15) McGlynn: Families nad the European Union (Law, politics and pluralism), Cambridge University Press, New York, 2006;
16) R. Probert, Ch. Barton (eds): Fifty years in family Law, Essays for Stephen Cretney, Intersentia, Cambridge-Antwerp-Portland, 2012;
17) P. Beuermann: Der nacheheliche Unterhalt, Vol. 34, Stämpfli Verlag, Intersentia, Bern, 2013;
18) K. Boele-Woelki, N. Dethloff, W. Gephart (eds): Family Law and Culture in Europe (Developments, Challenges and Opportunities), Vol. 35, Intersentia, Antwerp-Oxford-Portland, 2014 i dr.

Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe / projektni zadaci / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / testovi / seminarske radnje / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Vrednovanje sudjelovanja studenata u predavanjima, seminarima, izradi seminarskih radova, eseja i sl.
Analiza rezultata ispita.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login