Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
 • ???
 • Notorne (općepoznate) činjenice ne treba dokazivati.

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

FINANCIJSKO PRAVO I FINANCIJSKA ZNANOST

Oznaka: PR2FIN
Vrsta: obvezni
Razina: temeljna razina
Semestar / trimestar: IV semestar Integrirani studij
ECTS: 8
(ECTS 8 - IV Semestar
Predavanja + vježbe
Pravni kolegij koji omogućuje spoznaju o financijskim aspektima funkcioniranja javne sfere
Kompetencije koje se stječu:

Opća i posebna znanja o poreznom sustavu i poreznom pravu Republike Hrvatske i Europske unije, harmonizaciji oporezivanja unutar Europske unije, proračunskom pravu, pravu javnog zajma, financijskom izravnanju i bankarskom sustavu.

Preduvjeti za upis:

Prethodna godina studija

Sadržaj:


 

I. Opći dio

Predmet financijske znanosti. Naziv i razvoj financijske znanosti. Financijsko pravo. Pojam, uloga i važnost financijskog prava. Međunarodno financijsko pravo. Financijsko-pravni odnos.


II. Teorija javnih dobara

Tržište kao mehanizam razmještaja. Model učinkovitog razmještaja privatnih dobara. Eksternalije. Tržište ne može razmjestiti javna dobra. Model učinkovitog zadovoljavanja javnih dobara. Državni mehanizam u zadaći razmještaja. Osnove teorije javnog izbora. Izravna demokracija. Predstavnička demokracija. Nedostaci državnog mehanizma u zadaći razmještaja.


III. Javni rashodi

Pojam i vrste javnih rashoda. Podjela javnih rashoda. Redoviti i izvanredni javni rashodi. Proizvodni i neproizvodni javni rashodi. Svrhoviti, investicijski i prijenosni javni rashodi. Unosni i neunosni javni rashodi. Odgodivi i neodgodivi javni rashodi. Rashodi središnjih i mjesnih tijela. Osobni i materijalni javni rashodi. Novčani i naturalni javni rashodi. Teorijska osnova aktivne uloge javnih rashoda. Porast javnih rashoda i granice njihovog rasta. Načini ocjenjivanja javnih rashoda. Sustav proračunskog planiranja i programiranja (PPBS). Cost-benefit ispitivanje. Cost-effectiveness ispitivanje.


IV. Javni prihodi

Pojam i vrste javnih prihoda. Redoviti i izvanredni javni prihodi. Javnopravni i privatnopravni javni prihodi. Originarni i derivativni javni prihodi. Prihodi od stanovništva i prihodi od pravnih osoba. Prihodi od užih i širih političko-teritorijalnih jedinica. Fiskalni i nefiskalni javni prihodi. Nefiskalni javni prihodi. Darovi. Prihodi od javne imovine. Fiskalni prihodi. Porezi. Pojam i osobine poreza. Teorije koje opravdavaju oporezivanje. Porezni pojmovnik. Ciljevi oporezivanja. Učinci oporezivanja uvjetuju ponašanje poreznih obveznika. Izbjegavanje plaćanja poreza. Prevaljivanje poreza. Preobražaj poreza. Ostali učinci oporezivanja. Učinci oporezivanja na razdiobu dohotka. Učinci poreza na radni napor-izbor između rada i dokolice. Učinci poreza na akumulaciju. Učinci poreza na investicije. Učinci poreza na stabilizaciju. Porezni sustav. Porezni monizam i porezni pluralizam. Podjela poreznih oblika. Porezi u naturi i novcu. Redoviti i izvanredni porezi. Središnji i mjesni porezi. Opći i namjenski porezi. Katastarski i tarifni porezi. Subjektni i objektni porezi. Porezi po vrijednosti i svojstveni porezi. Izravni i neizravni porezi. Sastav suvremenih poreznih sustava. Porez na dohodak. Porez na dobit. Porez na promet. Opći porez na promet. Svefazni ukupni (bruto) porez na promet. Svefazni čisti (neto) porez na promet. Porez na dodanu vrijednost. Jednofazni porez na promet. Pojedinačni porezi na promet. Imovinski porezi. Porez na imovinu. Porez na nasljedstva i darove. Osnove razumnog poreznog sustava-porezna načela. Usklađivanje poreznih sustava. Izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja. Hrvatski porezni sustav. Porez na dohodak. Porez na dobit. Porez na promet proizvoda i usluga. Porez na promet nekretnina. Posebni porezi. Uvođenje poreza na dodanu vrijednost. Doprinosi. Nastanak i određenje doprinosa. Doprinos za socijalno osiguranje. Doprinosi u Republici Hrvatskoj. Pristojbe. Općenito o pristojbama. Pristojbe u Republici Hrvatskoj. Parafiskaliti.


V. Javni zajam

Uvod. Razvoj javnih zajmova. Prednosti i nedostaci javnih zajmova. Podjela javnih zajmova. Unutrašnji i vanjski zajmovi. Dobrovoljni, prisilni i patriotski zajmovi. Kratkoročni, srednjoročni i dugoročni zajmovi. Zajmovi po paritetu, ispod pariteta i iznad pariteta. Zajmovi s javnim upisom, upis zajma prodajom obveznica banci ili konzorciju banaka i predaja obveznica na burzi. Zajmovi širih i užih teritorijalnih jedinica. Zajmovi gdje se kao vjerovnici javljaju banke, stanovništvo, međunarodne financijske institucije, država. Produktivni i neproduktivni zajmovi. Novčani i robni zajmovi. Načela zaduženja države. Opravdanje javnog zajma. Granice zaduženja države. Otplata javnog zajma. Bankrot države. Konsolidacija i konverzija javnih zajmova.


VI. Instrumenti javnog financiranja

Pojam i obilježja proračuna. Zadaće proračuna. Proračunsko pravo. Proračunska načela. Načelo proračunske ravnoteže. Načelo proračunske periodičnosti. Načelo o veličini proračuna. Načelo proračunskog jedinstva. Načelo proračunske potpunosti (ili univerzalnosti). Načelo proračunske preglednosti. Načelo proračunske javnosti. Donošenje proračuna. Izvršenje proračuna. Usvajanje proračunskog završnog računa. Proračunski nadzor. Ostali financijski instrumenti. Financijski instrumenti u Republici Hrvatskoj. Proračun. Državna riznica. Stalna pričuva političko-teritorijalne zajednice. Financijski program. Fondovsko financiranje. Javna poduzeća.


VII. Usklađivanje odluka u polju javnih financija

Teorijski potpornji fiskalnih odnosa između središnje i mjesne vlasti. Određivanje najbolje razine zadovoljavanja javnih potreba. Najpametnija raspodjela prihoda po razinama odlučivanja. Financijsko izravnanje - oblici i mjerila. Okomito aktivno financijsko izravnanje. Sustav odvajanja ili sustav vlastitih prihoda. Sustav zajedničkih prihoda. Mješoviti sustav. Vodoravno aktivno financijsko izravnanje. Mjerila aktivnog financijskog izravnanja. Ostali oblici financijskog izravnanja. Fiskalni odnosi u inozemstvu. Usklađivanje fiskalnih odluka na razini gospodarskih udruživanja. Uređenje fiskalnih odnosa u Republici Hrvatskoj.


VIII. Fiskalna politika

Uloga fiskalne politike u gospodarskoj politici. Makroekonomski učinci fiskalne politike. Stabilizacijski učinci. Fiskalna politika i upravljanje stvarnom potražnjom - modeli. Modeli uravnoteženog dohotka. Model upravljanja stvarnom potražnjom pri nepotpunoj zaposlenosti i postojanim cijenama. Model upravljanja stvarnom potražnjom pri nepotpunoj zaposlenosti i nepostojanim cijenama. Načini kojima se upravlja stvarnom potražnjom. Ugrađeni (automatski) stabilizatori. Obzirne mjere fiskalne politike. Formula gipkosti. Fiskalna poluga (Fiscal Leverage). Fiskalna politika i upravljanje ukupnom ponudom. Učinci preraspodjele.Preporučena literatura :
 


 1. Božidar Jelčić, Olivera Lončarić Horvat, Jure Šimović, Hrvoje Arbutina, Financijsko pravo i financijska znanost, Zagreb, Narodne novine, 2002. 2. Božidar Jelčić, Olivera Lončarić Horvat, Jure Šimović, Hrvoje Arbutina, Hrvatski fiskalni sustav – financijsko pravo (posebni dio), 3. izdanje, Birotehnika, Zagreb, 1999. 3. Nikša Nikolić, Počela javnog financiranja, Ekonomski fakultet u Splitu, Split, 1999. 4. Opći porezni zakon s komentarom, Institut za javne financije, Zagreb, 2001., Narodne novine, br. 127/00, 86/01. i 150/02. 5. Zakon o porezu na dodanu vrijednost, Narodne novine, br. 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00. 6. Zakon o porezu na dobit, Narodne novine, br. 127/00. 7. Zakon o porezu na dohodak, Narodne novine, br. 127/00, 150/02. 8. Zakon o porezu na promet nekretnina, Narodne novine, br. 69/97, i Odluka USRH, Narodne novine, br. 26/00, 153/02. 9. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Narodne novine, br. 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01,117/01, 150/02.Dopunska literatura:
Barbara Jelčić i Božidar Jelčić, Porezni sustav i porezna politika, Informator, Zagreb, 1998.

Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:


 1. Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa. 2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Evaluacija nastave se provodi od strane pročelnika Katedre.

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login