Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • primjerice

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

MEÐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

Oznaka: PR4MPP
Vrsta: obvezni
Razina: diplomski
Semestar / trimestar: VIII semestar Integrirani studij
ECTS: 8
8 ECTS
IV. godina studija - VIII. semestar
Predavanja + Seminari
Ciljevi predmeta: Opća i posebna, teorijska i praktična znanja o međunarodnom privatnom i procesnom pravu u nacionalnom i europskom kontekstu, te o državljanstvu i pravnom položaju stranaca.
Kompetencije koje se stječu:

1.Student će nabrojiti izvore mpp-a te osnovne institute.
2.Student će objasniti značaj i svrhu pojedinih instituta mpp-a.
3.Student će interpretirati relevantne zakonske odredbe.
4.Student će primjeniti stečeno znanje na konkretan pravni problem (pitanje).
5.Student će povezati i usporediti rješenja koja se odnose na predmete s međunarodnom obilježjem sadržana u različitim zakonskim aktima.

Preduvjeti za upis:

Za upis predmeta potrebno je ispuniti opće uvjete za upis na IV. godinu diplomskog studija.

Sadržaj:


1.Odnosi s međunarodnim obilježjem i problemi koji nastaju u vezi s množinom pravnih poredaka. Pojam, ime i predmet međunarodnog privatnog prava.
2.Razvoj međunarodnog privatnog prava. Pravna vrela međunarodnog privatnog prava.
3.Metode međunarodnog privatnog prava.
4.Struktura i oblikovanje kolizijskog pravila.
5.Kvalifikacija.
6.Renvoi.
7.Javni poredak. Fraus legis.
8. Prethodno pitanje. Vremenski faktor u međunarodnom privatnom pravu.
9.Nasljedni statut.
10.Obiteljski statut.
11.Ugovorni statut u pravu RH.
12.Ugovorni statut u pravu EU.
13.Međunarodno procesno pravo RH.
14. Međunarodno procesno pravo EU.
Preporučena literatura :
Sajko, K.: Međunarodno privatno pravo, Zagreb, 2009.
Bosnić, P.: Hrvatsko međunarodno privatno pravo, knjiga I, Split, 1999.
Bosnić, P.: Hrvatsko međunarodno privatno i procesno pravo, knjiga II, Split, 2003.
Vuković, Ð./Kunštek, E.: Međunarodno građansko postupovno pravo, Zagreb, 2005.
Sajko, K. et alii.: Izvori hrvatskog i europskog međunarodnog privatnog prava – sa sudskom i arbitražnom praksom i tezama za Zakon o međunarodnom privatnom pravu, Zagreb, 2001.
Dopunska literatura:
Gavella, N. et alii.: Europsko privatno pravo, PF u Zagrebu, 2002. – odabrana poglavlja
Matić, Ž.: Međunarodno privatno pravo, posebni dio, Zagreb, 1982.
Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Studentska anketa.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login