Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • prednik

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

PRAVNA INFORMATIKA, STATISTIKA I METODOLOGIJA DRUŠTVENIH ISTRAŽIVANJA

Oznaka: PR2INF
Vrsta: obvezni
Razina: temeljna razina
Semestar / trimestar: III semestar Integrirani studij
ECTS: 8
(ECTS 8 - III Semestar
Predavanja + vježbe> Kolegij kojemu je cilj uputiti na metode i sredstva usmjerene analitici u području pravnih znanosti.
Kompetencije koje se stječu:

Opća i posebna znanja iz područja pravne informatike, statistike usmjerene analitici u području prava i osnova metodologije društvenih istraživanja

Preduvjeti za upis:

Za upis predmeta potrebno je ispuniti opće uvjete za upis na II. godinu diplomskog studija.

Sadržaj:


Uvod

Izvori i polazišta informacijske znanosti. Razvoj informacijskih i komunikacijskih znanosti. Definiranje informacijskog fenomena. Informacijske znanosti, društvene znanosti i pravne znanosti. Teorija informacijskih znanosti. Teorija sustava. Pravna kibernetikai modeli u pravu. Razvojni put pravometrije – pravne kibernetike. Četiri pristupa podjele predmeta pravne kibernetike. Razvoj informacijskih tehnologija i Nova ekonomija. Povijest razvoja informacijskih tehnologija i njen utjecaj na poslovne procese. Gospodarska globalizacija i razvoj svjetskog (globalnog) tržišta. Nova (informacijska) ekonomija - počela i najvažnije odlike. Internet kao infrastruktura Nove ekonomije.

Osnove informatike

Pojam i nastanak informatike. Informatika i znanstvenoistraživački rad. Teorijska osnova informatike. Povijest računarstva. Računala i informacijski sustavi. Razvitak računala. Vrste računala. Enciklopedijsko poznavanje informatičke tehnologije: mikroprocesori, konfiguracije, memorije, kodeksi, kodovi. Način rada računala i načela na kojima se računalske znanosti baziraju.Telekomunikacijski sustavi i njihovo djelovanje.Osnovni pojmovi o logici u računalu. Brojevni sustavi. Principi formiranja datoteke na računalu.Pregled oblika i razvoja obrade podataka. Vrste obrade podataka. Terminali. Programski jezici i njihovo značenje. Nosioci podataka. Mikrofilm kao nositelj podataka. Povezanost mikrofilmske tehnologije, elektroničkih nositelja podataka i suvremenih metoda u pravnoj dokumentalistici. Arhiviranje pravnih podataka. Razvoj zaštite i sigurnosti podataka kroz povijest. Sigurnost i zaštita računalnih mreža.. Razvoj računalnih mreža. Vrste zaštite podataka računalnih mreža. Primjena kriptografije kao elementa zaštite i sigurnosti umreženih sustava. Enkripcija i dekripcija. Najpoznatiji kriptografski algoritmi. Razvoj Interenta i internetskih servisa. Sigurnost i zaštita prijenosa podataka na Internetu. Sigurnost i zaštita lokalnih mreža.

Pravna informatika

Razvoj pravne informatike. Interakcija pravnih i informacijskih znanosti. Informatičko pravo - pojam i obuhvat. Uloga informatičkog prava u suvremenoj informacijskom društvu. Pravni informacijski sustavi - pojam, nastanak i razvoj pravnog informacijskog sustava. Ciljevi pravnog informacijskog sustava. Pojam, nastanak i cilj pravnog informacijskog sustava RH. Pravne baze podataka. Organizacija i implementacija pravnih informacijskih sustava u zemljama EU. Politički sustav i organizacija podataka. Znanstvene metode i organizacija podataka za istraživanje funkcionalnih karakteristika političkog sustava. Politički sustav kao mreža institucija u suvrmenom umreženom društvu. Zakonodavna, izvršna i sudska vlast i sustav organizacije podataka. Elektronička obrada podataka, pisanje izvještaja, zaključaka i izrada propisa, datoteka i dr. Pravne baze podataka namjenjene potrebama zakonodavne, izvršne i sudske vlasti. Arhitektura sustava banke podataka, modeli ( hijerarhijski, relacijski, mrežni ). Relacijski jezici, jezici za pretraživanje, mikro-računalske biblioteke. Elementi projektiranja pravnih računalnih mreža. Karakteristike informatičkih mreža. Osnovna načela projektiranja i izgradnja pravnih informacijskih sustava. Modeliranje fonda podataka u državnim tijelima. Vrijednosna analiza pravnog informacijskog sustava. Procjena ekonomičnosti razvoja pravnog informacijskog sustava ( metoda proračuna investicija ), matematičko modeliranje razvoja informacijskog sustava. Ugroženost informacija, tehničko-tehnoloških postrojenja u tijelima državnih vlasti. Osnovne zaštite kodova, kriptografijska zaštita, matematičko šifriranje i dr. Autorskopravna i patentna zaštita u okružju suvremenog informacijskog društva.. Neki međunarodnopravni aspekti pravne zaštite. Pravna zaštita računalnih programa, elektroničkih baza podataka, digitalnih audio i audiovizualnih djela, Web stranica, te topografije integriranih krugova. Privatnost na Internetu, intelektualno vlasništvo i etika na Webu

Elektroničko poslovanje

Pojam elektroničkog poslovanja. Elektroničko poslovanje i elektronička trgovina. Pravna valjanost elektroničko poslovanje Elektroničko poslovanje i internet. Kriptografija, digitalni potpis, digitalni certifikat. Pravna valjanost elektroničkih dokumenata i zaštita od zlouporabe.Elektronički sustavi plaćanja i pravna zaštita prilikom obavljanja transakcija u procesu elektroničkog poslovanja. Elektronička vlast i elektroničko poslovanje. Elektronička vlast, elektroničko pravosuđe i elektronička demokracija. E-organizacije kao temelj razvoja elektroničkog poslovanja. Regulativne norme elektroničkog poslovanja u RH. IT strategije razvoja na razini RH. Aktualne zakonske odredbe EU vezane za elektroničko poslovanje.

Pravni i drugi izazovi informacijskog društva

Stvaranje i korištenje baza podataka za pravne znanosti. Stvaranje baza podataka zakonodavstva, te korištenja u svrhu upotrebe zakonskih i podzakonskih akata. Stvaranje baza podataka u pravosuđu (baza podataka-presuda). Korištenje baza podataka u stvaranja pravnih normi i standardiziranih dokumenata, a za potrebe dnevne pravne operative. Upravljanje u organizaciji uprave: predmetima u pravnom postupku. Jedinstveni sustav šifriranja predmeta i spisa. Stvaranje spisa i mogućnosti korištenja računalske tehnologije u arhiviranju spisa: računalski zapis, te druge tehničke mogučnosti za stvaranje pravnih evidencija. Tekst proces i njegova primjena u pravu. Državni informacijski sustav i njegovo informatičko djelovanje. Odnos izmedu informatičke tehnologije i prava.


STATISTIKA

Uvod:

Pojam, zadaća i predmet statistike. Statističko promatranje. Vrste obilježja. Statističke tabele.

Geografski i atributivni nizovi:

Formiranje i grafičko prikazivanje geografskih i atributivnih nizova: stupcima, kvadratima i krugovima. Kartogrami: dijagramske karte, piktogram i statistička karta.

Analiza geografskih i atributivnih nizova s pomoću relativnih brojeva : proporcija postotka, promila relativnih brojeva koordinacije i indeksa s grafičkim prikazivanjem relativnih brojeva.

Numerički nizovi:

Formiranje i grafičko prikazivanje distribucije frekvencija histogramom i poligonom frekvencija. Grafičko prikazivanje kumulativnog niza formiranog iz apsolutnih i relativnih frekvencija ( s grafičkim odredivanjem medija i kvartala ).

Srednje vrijednosti numeričkog niza:

Aritimetička sredina, medijan (kvartili) i mod. Ostale srednje vrijednosti: prosjek aritimetičkih sredina, harmonijska sredina i prosjek relativnih brojeva.

Mjere disperzije:

Raspon varijacije, interkvatili, koeficijent kvartilne devijacije, varijacija, standardna devijacija, koeficijent varijacije i standardizirano obilježje.

Normalna razdioba:

Osnovne karakteristike normalne razdiobe. Površina ispod Gaussove krivulje i primjena te zakonitosti na normalno distribuirane skupove.

Metoda uzoraka:

Pojam i zadaća metode uzorka. Izabiranje i model jednostavnog slučajnog uzorka. Standardna greška procjene. Procjena aritimetičke sredine i proporcije osnovnog skupa s pomoću uzorka. Testiranje nul-hipoteze (za : X i P) s pomoću intervala procjene i Z-vrijednosti.

Analiza vremenskih nizova:

Formiranje i grafičko prikazivanje trenutačnih i intervalnih vremenskih nizova. Grafičko usporedivanje vremenskih nizova u aritimetičkom i logaritamskom mjerilu. Individualni indeksi: verižni i na stalnoj bazi. Skupni indeksi ( indeksi vrijednosti, cijena i količina ). Preračunavanje indeksa.

Dinamične srednje vrijednosti:

Prosječna ordinata, kronološka sredina, geometrijska sredina verižnih indeksa ( prosječna stopa porasta ili pada pojava ) .Metode utvrdivanja trendova. Linearni, parabolični, eksponencijalni i logaritamski trend.Izračunavanje parametra i jednažbe linearnog trenda, ucrtavanje trend linije u grafikon i analiza varijance zbog ocjene reprezentativnosti trenda.

Mjerenje sezonskih oscilacija:

Sezonski indeksi na bazi općeg prosjeka. Polarni dijagram.

Vjerojatnost:

Zbrajanje vjerojatnosti, množenje vjerojatnosti. Uvjetna vjerojatnost. Vjerojatnost složenih dogadaja. Zakon velikih brojeva.

Statističke zakonitosti i teorijske distribucije:

Binomna distribucija, Poissonova distribucija, normalna Gaussova distribucija. Hi-kvadrat test, koeficijent kontigencije.

Korelacija:

Dijagram rasipanja. Linearna korelacija. Izračunavanje jednadžbi pravaca regresije i koeficijenta korelacije (Pearsonov koeficijent korelacije i koeficijent korelacije s pomoću koeficijenta regresije).Korelacija ranga, korelacija ranga za više varijabli. Primjena te metode i izračunavanje Spearmanova koeficijenta korelacije ranga.


METODOLOGIJA DRUŠTVENIH ISTRAŽIVANJA

Pojam metodologije. Metodologija i društvena teorija. Opća metodologija i metodologija posebnih znanosti.Znanost i filozofija. Znanost i tehnika. Znanost i ideologija. Znanost i umjetnost. Dualizam u znanosti. Vrste istraživanja: znanstvena, tehnička, stručna, i akcijska istraživanja.Znanstvene metode i metodologija. Razvoj znanosti. Društvene znanosti i prirodne znanosti. Društvene znanosti i vrijednosti. Proces istraživanja društvenih pojava. Odnos prema znanstvenom radu.Idejni projekt istraživanja. Izvedbeni projekt istraživanja. Faze procesa istraživanja. Izbor i definiranje problema istraživanja. Problem interdiscipliniranih istraživanja. Definiranje pojmova i pojmovna analiza: pojam, definicija, divizija, i pojmovna analiza. Odredivanje ciljeva istraživanja. Postavljanje hipoteza. Identifikacija i klasifikacija varijabli. Odredivanje nacrta istraživanja: deskripitivni, kauzalni, i ostali nacrti istraživanja. Metode prikupljanja podataka: mjerenje, promatranje, i anketa. Induktivna metoda: općenito, brojenje, eksperiment, promatranje, i mjerenje. Deduktivna metoda: općenito, svrha i značaj deduktivne metode.Znanstveno otkriće i dokaz. Terenski rad. Sredivanje i obrada podataka: korelacije, indeksi raspršenja, središnje vrijednosti. Interpretacija podataka. Pisanje znanstvenog izvješća. Uloga znanstvenoinformacijskih djelatnosti. Sadržaj djelatnosti znanstvenih informacija. Zadaci i djelatnosti znanstvenih informacija. Bibliografske reference. Bibliografske reference u sekundarnoj literaturi: citati, indeksi, prospekti, katalozi, bibliografije, enciklopedije, rječnici, vodiči i priručnici, sažetci. Bibliografske reference pojedinih istraživača: članci, knjige, ISBN, zbirka, radovi s kongresa, kongresni referati, patenti. Znanstveno informiranje. Klasifikacija znanstvenih dokumenata. Osnovni informatički kriterij: članci, monografije, patenti, projekti, referati, informacijske kartice. Osnovni sadržajni kriteriji radova: znanstveni, predhodni, pregledni, i stručni radovi. Pravila za izradu seminarskih, diplomskih radova, magisterija i doktorskih dizertacija. Uloga informatike i dokumentaristike u znanstvenom radu.Izvori informacija-faza razvoja sekundarnih dokumenata: periodike, radovi, knjige, kongresi, patenti, kompilacije, informacije dobivene računalom. Dobivanje dokumenata: informacijski centri i knjižnice, izdavači i knjižari, kongresi, patenti, kopije članaka-separati. Pohrana informacija: predmetni sustavi, autorski sustavi, materijalni nosioci informacija, pohrana i pronalaženje informacija uz pomoć računalom.
Preporučena literatura :

PRAVNA INFORMATIKA:

1. Slavko Šimundić, Pravna informatika, Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet, Split, 2007. god.

2. Slavko Šimundić, Uvod u informatiku, Pravni fakultet, Split, 2000. god

3. Slavko Šimundić, Funkcijska informatika u društvenim sustavima, Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet, Split, 2000. god.

4. Miroslav Tuđman, Teorija informacijskih znanosti, Informator , Zagreb , 1993.god.

5. Vilim Ferišak i grupa autora, Osnove informatike, Informator, Zagreb , 1985. god.

6. Josip Žužul i Dražen Dragičević, Informatika u upravi i pravosudu, Informator, Zagreb , 1995. god.

DODATNA LITERATURA:

Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03)

Zakon o telekomunikacijama (NN 122/03)

Zakon o elektroničkim medijima (NN 122/03)

Zakon o elektroničkom potpisu (NN 10/02) i pravilnici

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03)

Zakon o potvrđivanju Konvencije o kibernetičkom kriminalu (NN 9/02)

STATISTIKA:

1. Slavko Šimundić, Josip Žužul, Statistika za pravni i upravni studij, Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet u Splitu, Split , 2012. god.

2. Slavko Šimundić, Marija Boban, Zbirka zadataka iz statistike, Svučilište u Splitu, Pravni fakultet Split , 2003. god.

METODOLOGIJA DRUŠTVENIH ISTRAŽIVANJA:

1. . Slavko Šimundić, Osnove metodologije i izrada znanstvenog i stručnog rada, Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet, Split, 2002. god.

2. Miroslav Vujević, Uvodenje u znanstveni rad, Informator, Zagreb, 1995. god.

3. Helena Pavić, Znanstvene informacije, Školska knjiga, Zagreb, 1980. god.
Dopunska literatura:
PRAVNA INFORMATIKA:

1.M. G. Losano, Pravna kibernetika, Književni krug, Split, 1990. god.

2. H. Birolla i dr, Poslovna informatika, DRIP Zagreb, 1993. god.

3. V.Šimović i S. Šimundić, Policija i informatika, MUP-a, RH, Policijska akademija, Visoka policijska škola, Zagreb, 1998. god.

STATISTIKA:

1. I. Šošić, Statistika, (drugo izdanje), Školska knjiga, Zagreb, 1995.god.

2. V. Serdar i I. Šošić, Uvod u statistiku, Školska knjiga, Zagreb, 1986.god

METODOLOGIJA DRUŠTVENIH ISTRAŽIVANJA:

1.M. Žugaj, Metodologija znanstvenog istraživačkog rada, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 1997. god.

2. R. Zelenika, Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, Ekonomski fakultet, Rijeka, 1998. god.
Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: 1. Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa
2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Evaluacija nastave se provodi od strane pročelnika Katedre.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login