Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • za to; posebno u tu svrhu; izričito za određeni slučaj; s određenom namjerom

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

PRAVO DRUŠTAVA

Oznaka: PR4PDR
Vrsta: obvezni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: VII semestar Integrirani studij
ECTS: 8

9 ETCS


(ECTS 5 - I Semestar + ECTS 4 - II Semestar)


Predavanja + vježbe


5 (I Semestar) 4(II Semestar)


Kapitalan pozitivnopravni predmet

Kompetencije koje se stječu:

Opća i posebna znanja koja omogućuju razumijevanje i identifikaciju društava, analizu i sintezu informacija o društvima, razvijenu sposobnost primiujeniti stečeno znanje na rješavanje različitih praktičnih problema u vezi s društvima.

Preduvjeti za upis:

Prethodna godina studija, položeni ispiti iz Građanskoga prava I i II

Sadržaj:


 UVOD

Pojam i predmet prava društava. Odnos prava društava prema trgovačkome, građanskome, privrednome pravu, pravu utakmice i poreznome pravu. Pregled razvoja prava društava i trgovačkoga statusnog prava u Hrvatskoj i svijetu. Pravo društava u drugim zemljama. Pravo društava u Europskoj Uniji: harmonizacija. Izvori prava društava: ustav, zakoni, podzakonski akti; društveni ugovori i statuti; sudska praksa; pravna znanost.

ZAJEDNIČKA PITANJA DRUŠTAVA

Pojam društva. Podjela društava. Pravna osobnost društva. Imovina i vlasništvo. Trgovačka društva. Pojam trgovca. Podružnica. Trgovačko društvo i poduzeće. Tvrtka. Sjedište. Predmet poslovanja. Sudski registar. Poslovne knjige. Nastanak društva. Preddruštvo. Vođenje poslova. Zastupanje. Odgovornost za obveze društva. Prestanak društva.

POJEDINI OBLICI DRUŠTAVA

Društva osoba

Ortaštvo: pojam, razgraničenje prema društvima osoba trgovačkoga prava, osnivanje, imovina, vođenje poslova, zastupanje, istupanje i isključenje člana, prestanak ortaštva.

Javno trgovačko društvo: pojam, povijesni razvoj, gospodarska važnost, pravna obilježja, odnos prema ortaštvu, osnivanje, prava i obveze članova, vođenje poslova, zastupanje, odgovornost za obveze društva, isključenje i istupanje člana, prestanak članstva u društvu, prestanak društva.

Komanditno društvo: pojam, povijesni razvoj, gospodarska važnost, pravna obilježja, odnos prema javnome trgovačkom društvu, osnivanje, prava i obveze članova, vođenje poslova, zastupanje, odgovornost za obveze društva, prestanak članstva u društvu, prestanak društva.

Tajno društvo: pojam, razgraničenje prema komanditnome društvu, pravna obilježja, osnivanje, pravni odnosi u društvu, pravni odnosi prema trećima, prestanak društva.

Gospodarsko interesno udruženje: pojam, nastanak, cilj i gospodarska važnost, članstvo, osnivanje, vođenje poslova, zastupanje, prestanak.

Zadruga: Pojam, pravna obilježja, nastanak, pravni odnosi u zadruzi, organi zadruge, pravni odnosi s trećima, prestanak zadruge.

Zadružni savez.

Udruga: pojam, pravna obilježja, osnivanje, pravni odnosi u udruzi, organi, pravni odnosi s trećima, prestanak udruge.

Društva kapitala

Dioničko društvo: pojam, povijesni razvoj, gospodarska važnost, pravna obilježja, dionice, temeljni kapital, osnivanje, statut, prava i obveze dioničara, vođenje poslova, zastupanje, odgovornost za obveze društva, organi društva (uprava, nadzorni odbor, glavna skupština), izmjena statuta, povećanje temeljnoga kapitala, smanjenje temeljnoga kapitala, prestanak društva.

Društvo s ograničenom odgovornošću: pojam, povijesni razvoj, gospodarska važnost, pravna obilježja, osnivanje, društveni ugovor, prava i obveze članova, vođenje poslova, zastupanje, odgovornost za obveze društva, organi društva (uprava, nadzorni odbor, skupština), izmjena društvenoga ugovora, povećanje temeljnoga kapitala, smanjenje temeljnoga kapitala, prestanak društva.

Društvo za uzajamno osiguranje: pojam, pravna obilježja, osnivanje, organi, prestanak društva.

POVEZANA DRUŠTVA

PRIPAJANJE, SPAJANJE I PREOBLIKOVANJE DRUŠTAVA

STEČAJ DRUŠTVA

Materijalnopravne pretpostavke i materijalnopravne posljedice otvaranja stečaja nad društvom. Preustroj društva u stečaju.
Preporučena literatura :

J. Barbić: Pravo društava, Knjiga prva, Opći dio, 2. izm. i dop. izd., Zagreb, 2006.

Ispitnu građu ne čine:

a) bilješke,

b) poredbenopravni prikazi,

c) cjeline obrađene na str. 7-10 (izlaganje primjera), 22-29 (nabrajanje sekundarnih izvora europskog prava), 31-45, 57-126, 129-147, 212-217, 234-274, 376-381, 453-468, 540-559, 566-583, 615-734.

J. Barbić: Pravo društava, Knjiga druga, Društva kapitala, 3. izm. i dop. izd., Zagreb, 2005.

Ispitnu građu ne čine:

a) bilješke,

b) poredbenopravni prikazi,

c) izlaganja o posebitostima kod banaka i drugih posebnih društava,

d) cjeline obrađene na str. 26-27, 31-34 i 46-48 (izlaganja o prenominaciji) 75-78 (izlaganja o sastojcima isprave o dionicama), 108-122, 204-205 (izlaganja o potvrdama) 216-233, 269-275, 284-303, 318-331, 493-496, 521-526 583-587, 597-607, 616-621, 621-630, 679-732, 745-758, 763-768, 771-775, 777-785, 875-880, 891-897, 904-920, 927-933, 936-956, 966, 969-973, 980-995, 997-1007, 1032-1040, 1053-1055, 1060-1069, 1121-1130, 1185-1192, 1403-1412, 1414-1418, 1422-1430, 1445-1455, 1456-1458, 1466-1471,1479-1494.

- Zakon o trgovačkim društvima (NN br. 111/93 i 34/99, 121/99, 52/00 (Odluka

Ustavnog suda), 118/03 i 107/07). - preporuča se koristiti pročišćeni tekst Zakona.

- Zakon o sudskom registru (NN br. 1/95, 57/96, 45/99, 54/05 i 40/07 - preporuča se koristiti pročišćeni tekst Zakona.)

- Zakon o tržištu vrijednosnih papira (NN br. 84/02, i 138/06)

- Zakon o preuzimanju dioničkih društava (NN br. 109/07)

- Zakon o obveznim odnosima (čl. 637 do 660/ (NN br. 35/2005, 41/2008)

- Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (NN 122/03)Dopunska literatura:
 
  1. Barbić, Jakša. Pravo društava, knjiga 1, 2 i 3 (1999-2002) (preostala poglavlja)

  2. Gorenc, Vilim. Trgovačko pravo – društva (2003)Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe / praktična nastava / rad / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / testovi / seminarske radnje / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:

Povratna informacija anketiranjem studenata. Uzajamno praćenje nastavnika na istome predmetu.

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login