Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
 • ???
 • od tada; izraz kojim se označava da neki propis ili pravni akt djeluje unatrag, tj. prije svog donošenja - od trenutka označenog u njemu ili od trenutka kad su nastupile odgovarajuće relevantne okolnosti

Faculty of Law
Domovinskog rata 8
21000 Split
Croatia
+385 (21)
Telephone.: +385 21 39 35 00
Administration Fax: 39 35 97
studentska.referada@pravst.hr
Dean's Office: +385 21 39 35 02
Offices: +385 21 39 35 68
Library tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448

Related:
21.05.'19
21.05.'19
31.10.'18
04.07.'18

Courses ««

Employment and Social Welfare Law

Code: PR4RAD
Type of contact: obvezni
Level:
ECTS: 8
Competance:

Pre-requisite for enrolment:

Basic literature :

Obvezatna literatura:

· Međunarodno radno pravo , Buklijaš Boris, Bilić Andrijana, Split, 2006. (1.-117. str.)

· Kolektivno radno pravo , Buklijaš Boris, Split, 2012. ( 13-28; 32-37; 40-43¸ 72- 219.)

· Radni odnosi u Republici Hrvatskoj , Željko Potočnjak (ed.), Informator, Zagreb, 2007. (1-46).


Propisi:

Radno pravo:

 • Zakon o radu ( Narodne novine 93/14 ( PREPORUKA: PRIPREMATI UZ KOMENTAR ZAKONA O RADU) ;
 • Zakon o državnim službenicima (Narodne novine 92/05, 142/06-uredba, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-službeni pročišćeni tekst);
 • Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (Narodne novine 85/08, 110/08, 34/11);
 • Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine 59/96, 94/96 – ispravak, 114/03, 100/04 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, 86/08, 116/08 - Zakon o državnom inspektoratu, i 75/09, 143/12): samo članci 1.-79. ;
 • Zakon o strancima (Narodne novine 130/11): samo članci 73.-92., 153.-159., 162., 191.-203., 238.); i
 • Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (Narodne novine 80/08, 94/09, 123/10, 25/12, 118/12),
 • Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregova ranje (Narodne novine 82/12, 88/12).

Socijalno pravo:

 • Zakon o mirovinskom osiguranju (Narodne novine 102/98, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, 177/04, 92/05, 43/07 - Odluka USRH broj U-I-1152/2000 i dr. od 18. travnja 2007. godine, 79/07, 35/08, 40/10 - Odluka USRH broj U-I-988/1998 od 17. ožujka 1998., 121/10, 139/10, 61/11, 76/12): samo članci 1.-126.a;
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine 150/08, 94/09, 153/09, 71/10, 139/10, 49/11, 22/12, 90/12 (Odluka USRH broj: U-I-425/2009 i dr. od 19. srpnja 2012. ), 144/12: samo članci 1.-67. i 103.-111.;
 • Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine 85/06, 150/08, 71/10: samo članci 1.-34.;
 • Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine 33/12): samo članci 1.-116., 185.-196. i
 • Zakon o doplatku za djecu (Narodne novine 94/01, 138/06, 107/07 i 37/08 - Odluka USRH broj U-I-3851/2004 od 12. ožujka 2008. godine, 61/11, 112/12 ).
Additional literature:

Preporučena dopunska literatura:

· RADNI ODNOSI U REPUBLICI HRVATSKOJ, ŽELJKO POTOČNJAK (ed.), Informator, 2007.

· ANTON RAVNIĆ, Osnove radnog i socijalnog prava – domaćeg, usporednog i međunarodnog, Zagreb, 2004.

· NIKOLA TINTIĆ, Radno i socijalno pravo, knjiga prva: radni odnosi (I), Zagreb, 1969., i to samo str: 14-42, 58-112, 117-123, 137-223, 263-265, 355-366, 378-381, 684-694.

· NIKOLA TINTIĆ, Radno i socijalno pravo, knjiga prva: radni odnosi (II), zAGREB, 1972. i to samo str. 42-64, 125-140, 180-187, 224-237, 281-334, 422-431, 534-549, 461-568, 622-671.

· BRIAN BERCUSSON, European Labour Law, Butterworths, 1996.

· ŽELJKO POTOČNJAK, Pravo na štrajk, Zagreb, 1994.

· ANDRIJANA BILIĆ, Ugovor o radu na određeno vrijeme - usklađivanje radnog zakonodavstva Republike Hrvatske sa propisima Europske unije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 41. (73.-74.), 2004., str. 167.-181.

· ANDRIJANA BILIĆ, Nadzor i kontrola radnika u kontekstu prava na osobnost, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god.42.(79.), 2005., str. 357-379.

· ANDRIJANA BILIĆ Diskriminacija u Europskom radnom pravu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, No.80, str. 601-619, Split, 2005.

· ANDRIJANA BILIĆ Rad na daljinu prema međunarodnom, europskom i hrvatskom radnom zakonodavstvu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 48, 3/2011., str. 631.-647.

· ANDRIJANA BILIĆ Transformacija radnog odnosa, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Rijeci, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Rijeci (1846-8314) 32 (2011), 2; 55-76

Časopisi:

· Radno pravo, Krešimir Rožman (ur.), Zagreb

· The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, Kluwer Law International, izdanja od 2002-2012.

· Recht der Arbeit, Verlag C.H. Beck, izdanja od 2000. do 2012.

· Zeitschrift fûr Arbeitsrecht und Sozialrecht, Manz, izdanja od 2000. do 2005.Forms of teaching implementation: lectures / tutorials
Languages: HRV|ENG
Ways of assessing knowledge and taking examinations: written examinations / oral examinations / Quality control and success of the implementation of each course and/or module:
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr na Twitteru Prati pravsthr preko RSSa
 • 17.06. :
 • 14.06. :
 • 14.06. :
 • 13.06. :
 • 12.06. OBITELJSKO PRAVO:
 • 12.06. :
 • 12.06. :
 • 10.06. :
 • 06.06. :
 • 06.06. :
 • 05.06. :
 • 04.06. :
 • 04.06. :
 • 04.06. :
Webmail
Korisnička zona
Login