Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • aktorska kaucija (da će se dosuđeno platiti)

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

TRGOVAČKO PRAVO

Oznaka: PR4TRG
Vrsta: obvezni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: VII semestar Integrirani studij
ECTS: 8

8 ETCS


(ECTS 8 - VII Semestar)


Predavanja + vježbe


Temeljni predmet za pravni studij

Kompetencije koje se stječu:

Opća i posebna znanja o sustavu trgovačkog prava u RH, uključujući važne elemente kao što je sklapanje ugovora, njegovo tumačenje, izmjena ugovornih odredbi te prestanak ugovornog odnosa. Poseban naglasak na izučavanju bitnih odrednica iz prava vrijednosnih papira, prava industrijskog vlasništva te antimonopolskog prava.

Preduvjeti za upis:

Sadržaj:


 I. UVOD

1. Pojam i predmet trgovačkog prava. Odnos trgovačkog prava prema drugim granama prava (privrednom, građan­skom, upravnom, međunarodnom trgovačkom, pomorskom, radnom i krivičnom pravu).

2. Pregled razvoja trgovačkog prava općenito s posebnim osvrtom na trgovačko pravo Hrvatske.

3. Izvori trgovačkog prava: ustav, zakoni, podzakonski akti; autonomno trgovačko pravo: poslovni (trgovački) običaji, uzance, opći uvjeti po­slovanja, klauzule i termini; sudska praksa; pravna znanost.

II. PRAVO TRGOVAČKIH POSLOVA (domaće i kompa­rativno, napose unutar Europske Unije)

1. O poslovima trgovačkoga prava općenito (pojam trgovačkoga posla, sklapanje, opći uvjeti poslovanja, tipski formu­lari ugovora, tumačenje, ispunjenje, odgovornost za neuredno ispunjenje i posljedice neispunjenja, utjecaj državnih akata na ugovore, nemogućnost ispunjenja, ras­kid ili izmjena zbog promijenjenih okolnosti, vrste i prestanak obveza).

2. Tipologija trgovačkih poslova. Prodaja. Razmjena. Pro­dajni nalog. Zajam. Ugovor o građenju. Uskladištenje. Komisija. Ugovor o trgovačkom zastupanju. Posredovanje.

Otpremanje (špedicija). Ugovor o kontroli robe i uslu­ga. Ugovor o organiziranju putovanja. Posrednički ugo­vor o putovanju. Ugovor o angažiranju ugostiteljskih kapaciteta (ugovor o alotmanu). Jamstvo. Upućivanje (asignacija). Bankarski poslovi. Izdavački ugovor. Ugo­vori autonomnoga trgovačkog prava (ugovori o engineerin­gu, leasingu, franchisingu, faktoringu i drugi).

3. Načela međunarodnoga trgovačkog prava.

III. PRAVO VRIJEDNOSNIH PAPIRA

1. Pojam vrijednosnih papira. Podjela vrijednosnih papira.

2. Pojedini vrijednosni papiri: mjenica, ček; skladišnica; dionica; ostali vrijednosni papiri.

3. Promet vrijednos­nim papirima. Burze.

IV. OSNOVE PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

1. Patent. Žig. Uzorak i model. Geografsko pod­rijetlo. Tehničko unapređenje. Know-how. Ugovori o us­tupanju i licenciranju industrijskog vlasništva.

2. Pravo nelojalne utakmice.

3. Antitrustovsko zakonodavstvo.
Preporučena literatura :

(Primjenjuje se za polaganje ispita koji se polažu od ispitnog roka u veljači 2009.)

A. Goldštajn: Trgovačko ugovorno pravo – međunarodno i komparativno, 4. izdanje, Zagreb, 1991. (čitati usporedno s odredbama Zakona o obveznim odnosima i u slučaju neslaganja dati prednost Zakonu o obveznim odnosima, te bez propisa bivše države citiranih uz pojedine uzance, jer više ne važe), str. 1 - 134, 143 – 147, 152 – 161, 165 – 175, 190 – 195, 208 – 225, 312 – 351, 356 – 515.

J. Barbić: Sklapanje ugovora po Zakonu o obveznim odnosima, Zagreb, 1980. (osim pozivanja na propise bivše države jer su prestali važiti)

P. Rastovčan-R. Luger-Katušić: Vrijednosni papiri, mjenica i ček, Zagreb, 1986. (osim dijelova koji se odnose na Zakon o osiguranju plaćanja između korisnika društvenih sredstava).

Zakon o obveznim odnosima: I dio (Glava I; Glava III.; Glava IV.; Glava V- odjeljak 1 i 4.; Glava VI - odjeljak 1 odsjek 6 i odsjek 8, odjeljak 2 - odsjek 2.; Glava VII - odjeljak 1, 2 i 3). II dio (Glava VIII - odjeljak 1 odsjek 1 - I, II, III, VI, VII, XI, odsjek 3, 4 i 5.; odjeljak 2 odsjek 1, 5, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36; Glava IX odjeljak 1 odsjek 5, odjeljak 5); III dio. (NN 35/05, 41/08).

Zakon o mjenici, NN 74/94

Zakon o čeku, NN 74/94

Zakon o tržištu vrijednosnih papira (NN 84/02, 138/06), osim odredbi o dionici

Konvencija UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe 1980. (učiti zajedno s odgovarajućim dijelovima Zakona o obveznim odnosima; tekst Konvencije otisnut je u knjizi A. Goldštajn: Trgovačko ugovorno pravo – međunarodno i komparativno, 4. izdanje Zagreb, 1991, str. 494 – 515)


Dopunska literatura:

ČIZMIĆ, Jozo. Ogledi iz prava industrijskog vlasništva. Tehnološki centar - Rijeka, Split, 1998; ČIZMIĆ, Jozo. Ogledi iz prava industrijskog vlasništva. Knjiga druga. Pravni fakultet Mostar,

Mostar, 1999; VAJNER, Zdenko. Vrijednosni papiri. Narodne novine, Zagreb, 1963; VERONA, Albert. Pravo industrijskog vlasništva. Informator, Zagreb, 1978.
Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / tijekom nastave / seminarske radnje / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:

Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane voditelja katedre.

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA
Korisnička zona
Login