Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • prema postojećim (važećim) propisima

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

GRAÐANSKO PROCESNO PRAVO

Oznaka: PR3GPP
Vrsta: obvezni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: VI semestar Integrirani studij
ECTS: 8
(ECTS 8 - VI Semestar)<10>Predavanja + vježbe<2>Kapitalni pozitivnopravni predmet nužan za razumjevanje aspekata implementacije i proceduralnih aspekata prava
Kompetencije koje se stječu:

Teorijska i praktična znanja o pravilima postupka na temelju kojih sudovi raspravljaju i odlučuju u građanskopravnim sporovima.

Preduvjeti za upis:

Sadržaj:

1. UVOD U GRAÐANSKO PARNIČNO PROCESNO PRAVO

Osnove građanskoga parničnog procesnog prava

- Oblici zaštite subjektivnih građanskih prava

- Građansko pravo i građansko parnično procesno pravo

- Zahtjev za pružanje pravne zaštite - pravnozaštitni zahtjev

- Pravna priroda parničnog postupka

- Procesne pretpostavke

- Forma u postupku

- Jezik u postupku

- Izvori hrvatskoga građanskog parničnog procesnog prava

- Književnost građanskog procesnog prava

Građansko parnično pravosuđe u Republici Hrvatskoj

- Sudbena vlast

- O pravosuđu

- Parnični, izvanparnični i ovršni postupak

- Važenje parničnog procesnog prava s obzirom na prostor

- Važenje parničnog procesnog prava s obzirom na osobe, položaj stranaca u parničnom postupku

- Parnični postupak i postupak pred ustavnim sudovima

- Parnični postupak pred sudovima opće nadležnosti

- Parnični postupak i kazneni postupak

- Parnični postupak i upravni postupak

- Prethodno pitanje

- Pravna pomoć

- Priznanje i ovrha inozemnih sudskih odluka

Temeljna načela

- Temeljna načela parničnog procesnog prava i postupka

- Načelo ustavnosti i zakonitosti

- Načelo dispozicije i oficioznosti

- Načelo pravnog interesa

- Načelo ekonomičnosti

- Načelo saslušanja stranaka

- Načelo traženja istine

- Raspravno i istražno načelo

- Načelo neposrednosti

- Načelo usmenosti i pisanosti

- Načelo koncentracije postupka i jedinstva glavne rasprave

- Načelo javnosti

- Načelo pružanja pomoći neukim strankama

- Načelo savjesnog korištenja procesnih ovlaštenja

2. SUBJEKTI PARNIČNOG POSTUPKA

Sudovi

- Državno sudbeno vijeće

- Ustrojstvo sudova u Republici Hrvatskoj

- Osnovna načela ustrojstva i djelovanja sudova

- Suci

- Sastav suda

- Izuzeće sudaca

- Stručni suradnici i drugi radnici u sudu

Ostali organi koji sudjeluju u vršenju pravosuđa

- Državno odvjetništvo

- Odvjetništvo

- Javno bilježništvo

- Pučki pravobranitelj

Nadležnost sudova u parničnom postupku

- O nadležnosti

- Sudska nadležnost

- Stvarna nadležnost

- Vrijednost predmeta spora

- Funkcionalna nadležnost

- Mjesna nadležnost

- Atrakcija nadležnosti

- Određivanje mjesne nadležnosti od strane višeg suda

- Sporazum stranaka o nadležnosti

- Ispitivanje nadležnosti

- Nenadležnost

- Sukob o nadležnosti

Stranke

- Stranke u parnici

- Stranačka sposobnost

- Parnična sposobnost

- Procesna legitimacija za vođenje parnice

Zastupnici stranaka

- Zastupanje u parnici

- Zastupnici pravnih osoba po statusu

- Zakonski zastupnici

- Zastupnik za primanje pismena

- Punomoćnici

- Javni bilježnik kao punomoćnik stranke

3. AKTIVNOST PROCESNIH SUBJEKATA U PARNICI

Parnične radnje

- O parničnim radnjama

- Parnične radnje stranaka

- Podnesci

- Zapisnici

- Dostavljanje

- Rokovi

- Ročišta

- Propuštanje

- Povrat u prijašnje stanje

- Zapisnici

Tužba

- O tužbi

- Deklaratorna tužba

- Kondemnatorna tužba

- Konstitutivna tužba

- Sadržaj tužbe

- Predmet spora

- Pravne posljedice podnošenja tužbe sudu

- Pravne posljedice dostave tužbe tuženiku

- Objektivna kumulacija tužbenih zahtjeva

- Preinaka tužbe

- Povlačenje tužbe, odricanje od tužbenog zahtjeva

Držanje tuženika u parnici

- Upuštanje tuženika u parnicu

- Isticanje prigovora o postojanju potraživanja radi prebijanja

- Protutužba

Sudjelovanje više stranaka u parnici

- Umješač

- Izvješćivanje treće osobe o parnici

- Imenovanje prethodnika

- Suparničarstvo

Troškovi parničnog postupka

- Parnični troškovi

- Oslobođenje od prethodnog plaćanja troškova postupka

- Osiguranje parničnih troškova

Dokazivanje

- Dokazivanje i dokazi

- Predmet dokazivanja

- Priznanje činjenica

- Dokazna sredstva

- Teret dokazivanja

- Izvođenje dokazivanja

- Ocjena rezultata dokazivanja

- Osiguranje dokaza

- Predmeti očevida

- Isprave

- Svjedoci

- Vještaci

- Stranke kao dokazno sredstvo

4. TIJEK PARNIČNOG POSTUPKA

Postupak pred prvostupanjskim sudom

- Tijek parničnog postupka pred prvostupanjskim sudom

- Podnošenje i prethodno ispitivanje tužbe

- Pisani odgovor na tužbu

- Pripremno ročište

- Zakazivanje ročišta za glavnu raspravu

- Glavna rasprava (tijek glavne rasprave, javnost, rukovođenje glavnom raspravom, održavanje reda na glavnoj raspravi)

Obustava aktivnosti u parnici

- Prekid postupka

- Zastoj postupka

- Mirovanje postupka

Sudska nagodba

Sudske odluke

- O presudi

- Vrste presuda

- Deklaratorna, kondemnatorna i konstitutivna presuda

- Potpuna presuda

- Djelomična presuda

- Dopunska presuda

- Međupresuda

- Presuda na temelju priznanja

- Presuda na temelju odricanja

- Presuda zbog izostanka

- Presuda zbog ogluhe

- Presuda bez održavanja rasprave

- Donošenje i objava presude

- Pisana izrada i dostava presude

- Ispravljanje presude

- Rješenje

Pravomoćnost

- Sadržaj pravomoćnosti

- Nastupanje pravomoćnosti

- Objektivne granice pravomoćnosti

- Subjektivne granice pravomoćnosti

- Vremenske granice pravomoćnosti

Pravni lijekovi

- Redoviti i izvanredni, devolutivni i remonstrativni, samostalni i nesamostalni, suspenzivni i nesuspenzivni, jednostrani i dvostrani

- Žalba protiv presude

- Razlozi za žalbu protiv presude

- Postupak po žalbi

- Granice ispitivanja prvostupanjske presude

- Odluke drugostupanjskog suda o žalbi

- Dopunska drugostupanjska odluka

- Žalba protiv rješenja

- Revizija protiv presude

- Revizija protiv rješenja

- Ponavljanje postupka

- Ponavljanje postupka u povodu konačne presude Europskog suda za ljudska prava

- Odnos između izvanrednih pravnih lijekova

5. POSEBNI POSTUPCI

Posebni postupci u bračnim i obiteljskim sporovima

- Bračni sporovi

- Paternitetski i maternitetski sporovi

- Sporovi o čuvanju i odgoju djece i sporovi o uzdržavanju

Posebni postupci u ostalim građanskim sporovima

- Postupak u parnici iz radnog odnosa

- Postupak pred trgovačkim sudovima

- Postupak u parnicama zbog smetanja posjeda

- Izdavanje platnog naloga

- Postupak u sporovima male vrijednosti

- Postupak pred izbranim sudovima

Izvanparnično procesno pravo

A. Opći dio

- Predmet i sadržaj izvanparničnoga procesnog prava

- Sustav izvanparničnoga procesnog prava

- Izvanparnično procesno pravo u užem smislu

- Ovršno procesno pravo

- Stečajno procesno pravo

- Zemljišnoknjižno pravo

- Razgraničenje izvanparničnog od parničnog procesnog prava

B. Izvanparnično procesno pravo u užem smislu

Opći dio

- Predmet i sadržaj izvanparničnog procesnog prava u užem smislu

- Izvori i literatura

- Temeljna načela

- Subjekti izvanparničnog procesnog prava

- Sudbenost i nadležnost sudova

- Prejudicijelna pitanja u izvanparničnom postupku

- Odluke sudova

- Sustav pravnih lijekova

- Pravomoćnost i izvršnost

- Troškovi postupka

Posebni dio

- Ostavinski postupak

- Proglašavanje nestalih osoba za umrle i dokazivanje smrti

- Oduzimanje i ograničavanje poslovne sposobnosti

- Produženje starateljstva ili roditeljskog prava

- Ograničenje roditeljskog prava

- Davanje dozvole za stupanje u brak: utvrđivanje bračnosti djeteta

- Prisilna hospitalizacija psihijatrijskih bolesnika

- Uređivanje imovinskopravnih odnosa među suvlasnicima

- Dobrovoljna procjena i prodaja imovine

- Uređivanje međa

- Eksproprijacija imovine

- Otvaranje nužnih prolaza

- Amortizacija isprava

- Legalizacija isprava

- Vođenje javnih registara

- Ostali izvanparnični postupci

C. Sudsko ovršno pravo

1. Temelji sudskog ovršnog prava i postupka

2. Temeljna načela sudskog ovršnog prava

3. Subjekti ovršnog postupka

4. Postupak ovrhe

- Tražbine koje se ostvaruju i osnove za određivanje ovrhe

- Sredstva i predmet ovrhe

- Pokretanje i provođenje ovršnog postupka

- Troškovi postupka i "jamstvo"

5. Pravna sredstva u ovršnom postupku

6. Postupak osiguranja

D. Stečajno procesno pravo

Opći dio

- Predmet i sadržaj stečajnog procesnog prava

- Izvori i literatura

- Subjekti stečajnog prava

- Načela stečajnog procesnog prava

- Sudbenost i nadležnost sudova

- Troškovi postupka

F. Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava

- Građanskopravna stvar prema odredbama čl. 6. KZLJPS

- Slobodan pristup sudu

- Pravo na pošteno suđenje

- Neovisan i nepristran sud

- Razumni rok

- Javnost suđenja i izricanje presude

- Pravo na djelotvoran pravni lijek

- Uvjeti dopuštenosti podnošenja zahtjeva ES, iscrpljeni domaći pravni put

- Postupak pred ES

G. Građansko postupovno pravo Europske unije

- Uredba Europskog vijeća o sudskoj nadležnosti, priznanju i ovrsi odluka u građanskim i trgovačkim predmetima

- Odnos Uredbe prema Briselskoj konvenciji

- Područje primjene Uredbe, značaj organa koji vodi postupak

- Pojam građanske i trgovačke stvari

- Interpretativne odluke Europskog suda pravde

- Pravila Europske unije o međunarodnoj nadležnosti

- Litispendencija

- Priznanje i ovrha stranih odluka u okviru Europske unije

- Pojedinac pred Europskim sudom pravde


Preporučena literatura :
Triva, S., Dika, M.: Građansko parnično procesno pravo, Narodne novine, Zagreb, sedmo izdanje, 2004.
Zakon o parničnom postupku, Narodne novine, 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14.
Dopunska literatura: Dika, M., Pravo na tužbu, 1986.
Dika, M., O biti i granicama pravomoćnosti, I, 1991.
Dika, M., Građansko parnično pravo, Stranke, njihovi zastupnici i treći u parničnom postupku, IV. knjiga, Narodne novine, 2008.
Dika, M., Građansko parnično pravo, Parnične radnje, V. knjiga, Narodne novine, 2008.
Dika, M., Građansko parnično pravo, Tužba, VI. knjiga, Narodne novine, 2009.
Dika, M., Građansko parnično pravo, Pravni lijekovi, X. knjiga, Narodne novine, 2010.
Dika, M., Građansko parnično pravo, Sudske odluke i sudska nagodba, IX. knjiga, Narodne novine, 2013.
Kunštek, E.:Transnacionalna pravila građanskog postupka: Nacrt od 1. travnja 1999. godine, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 21 (2000), 1; str. 351-399.
Rosenberg, Schwab, Gottwald: Zivilprozessrecht, 2010. Rechberger, Simotta: Zivilprozessrecht, 2003.
Ude, Lojze Civilno procesno pravo, 2002.
Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Kontrolni testovi, povremeni upitnici i ankete, individualne konzultacije i dr.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login