Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • Pogriješi li slovo, izgubio je parnicu.

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

UPRAVNO PRAVO (Pravni studij)

Oznaka: PR4UPR
Vrsta: obvezni
Razina: diplomski
Semestar / trimestar: VII semestar Integrirani studij
ECTS: 8

8 ETCS


(ECTS 8 - VII Semestar)


Predavanja 9 + vježbe 2


Kompetencije koje se stječu:

Ovladavanje temeljnim upravnopravnim institutima, na razini koja omogućuje analizu zakonskih normi koje uprava primjenjuje, te sposobnost izrade upravnih akata i ostalih pisanih sastavaka.


Ovladavanje temeljnim pravnim institutima upravnog procesnog prava, na razini koja omogućuje neposrednu primjenu upravnopravnih normi na pojedinačni slučaj rješavajući u upravnim stvarima, uporabu žalbe i drugih pravnih lijekova u upravnom postupku, podnošenje tužbe u upravnom sporu, provođenje ranji u prekršajnom postupku koji se vodi pred upravnim tijelima, te izradu upravnih akata i ostalih pisanih sastavaka u upravnom postupku, upravnom sporu i prekršajnom postupku

Preduvjeti za upis:

Prethodna godina studija

Sadržaj:

I. UVODNA I OPĆA PITANJA: određivanje pojma uprave u teoriji i zakonodavstvu; nastanak i razvoj upravnog prava; pravna vrela upravnog prava; javna služba, javne ovlasti; ustanove, koncesije i koncesionirana javna služba; upravni ugovori; upravnopravni odnos; načelo zakonitosti djelovanja uprave; izvanredna stanja; slobodna (diskrecijska) ocjena; podzakonski općenormativni akt; kontrola nad upravom; odgovornost države za štetu; osobni status - građanska stanja; državljanstvo.
a) UVODNA I OPĆA PITANJA UPRAVNOG PRAVA U EUROPSKOJ UNIJI: pojam upravnog prava u Europskoj uniji; razvoj europske pravne znanosti o upravnom pravu; izvori upravnog prava u Europskoj uniji; područja primjene upravnog prava Europske unije; odnos upravnog prava Europske unije i nacionalnih prava država članica Unije; ujednačavanje (homogenizacija) prava u Europskoj uniji; očekivani razvoj upravnog prava Europske unije.
b) GRAÐANSKI STATUS U EUROPSKOJ UNIJI: državljanstvo Europske unije; sloboda kretanja građana Europske unije; prava stranaca u Europskoj uniji; dostupnost informacija i zaštita osobnih podataka u Europskoj uniji.
II. RAZVOJ ORGANIZACIJA I POSLOVI DRŽAVNE UPRAVE U HRVATSKOJ: razvoj državne uprave u Hrvatskoj; organizacija i organizacijski oblici državne uprave, unutarnja organizacija i osnivanje tijela državne uprave; organizacija državne uprave u Hrvatskoj; poslovi državne uprave; odnosi državne uprave; odnosi između uprave i sudstva; osobe na radu u državnoj upravi.
a)USTROJSTVO UPRAVE U EUROPSKOJ UNIJI: Pojam uprave u državama članicama Unije; pojam uprave Europske unije; organizacijska struktura uprave u Europskoj uniji i državama članicama; poslovi uprave u Europskoj uniji i u državama članicama; vertikalna diferencijacija uprave u Europskoj uniji (regionalizacija).
III. UPRAVNI AKT: pojam upravnog akta u teoriji i zakonodavstvu; donosilac upravnog akta; pojam "akti uprave"; upravni akt prema općenormativnom aktu uprave; vrste upravnih akata; forma i sadržaj upravnog akta; dodaci upravnom aktu; vremensko djelovanje upravnog akta; retroaktivno djelovanje upravnog akta; obveznost upravnog akta; izvršenje upravnog akta; pravomoćnost upravnog akta; pogrešni upravni akti; konkretni akti uprave izvan upravnog akta.
a) POJEDINAČNI AKTI UPRAVE EUROPSKE UNIJE: Pojam pojedinačnih akata Europske unije; vrste pojedinačnih akata Unije; pravomoćnost pojedinačnog akta; nezakonitost i neprimjerenost pojedinačnih aktaEuropske unije.
IV. UPRAVNI POSTUPAK: pojam i razvoj kodificiranja upravnog postupka; osnovna načela upravnog postupka; važenje Zakona o općem upravnom postupku; supsidijarnost primjene Zakona o općem upravnom postupku; nadležnost za vođenje upravnog postupka; tijela i osobe ovlaštene za vođenje postupka i rješavanje; pravna pomoć; stranka u upravnom postupku; komuniciranje organa i stranaka; dostavljanje; rokovi; povrat u prijašnje stanje; održavanje reda; troškovi postupka i organa; prvostupanjski postupak; rješenje; zaključak; žalba; rad prvostupanjskog organa po žalbi; rješavanje drugostupanjskog organa po žalbi; izvanredna pravna sredstva; izvršenje.
a) TEMELJNA POSTUPOVNA NAČELA DJELOVANJA UPRAVE EUROPSKE UNIJE: načelo zakonitosti; načelo jednakosti i zabrane diskriminacije; načelo proporcionalnosti; načelo pravne sigurnosti i zaštite legitimnih očekivanja; razvoj pravila upravnog postupanja putem prakse Europskog suda pravde; načelo «dobre» i «loše uprave» u pravu Europske unije; pravo pristupa informacijama i pravo biti saslušan u postupku; načelo «brižljivog» vođenja postupka.
V. UPRAVNI SPOR: vrste sustava sudske kontrole nad upravom; upravni spor u formalnom i materijalnom smislu; vrste upravnih sporova; upravni spor u Hrvatskoj; važenje Zakona o upravnim sporovima; organ koji rješava upravne sporove; predmet spora; stvari izuzete iz upravnog spora; razlozi zbog kojih se upravni akt može pobijati; stranke u upravnom sporu, pokretanje upravnog spora; sadržaj tužbe; rok i predaja tužbe; suspenzivni učinak tužbe; odustajanje od tužbe; postupak suda po tužbi; usmena rasprava; sudske odluke; razlozi zbog kojih sud poništava osporeni upravni akt; obveznost sudskih presuda; troškovi u upravnom sporu; pravni lijekovi u upravnom sporu; posebne vrste sporova; zaštita sloboda i prava zajamčenih ustavom.
a) SUDSKA ZAŠTITA POJEDINAČNIH PRAVA POVRIJEÐENIH AKTIMA UPRAVNE VLASTI U EUROPSKOJ UNIJI: sustav pravne zaštite u Europskoj uniji; uloga Europskog suda pravde kao upravnog suda; opća europska načela zaštite prava u upravnom sporu; službenički sporovi; sporovi za zaštitu prava pred Europskim sudom povrijeđenih aktima države članice Unije; sporovi za zaštitu prava pred Europskim sudom povrijeđenih aktima tijela Unije.
b) IZVANUGOVORNA ODGOVORNOST UNIJE ZA ŠTETU: izvanugovorna odgovornost za štetu u državama članicama Europske unije; izvanugovorna odgovornost Europske unije za štetu.
VI. PREKRŠAJI: pojam i elementi prekršaja; normiranje prekršaja; načelo zakonitosti; prostorno i vremensko važenje propisa o prekršaju; vrste prekršaja; vrijeme i mjesto izvršenja prekršaja; počinitelj prekršaja; zabluda; diplomatski imunitet; sudioništvo; odgovornost i kažnjavanje za prekršaj; prekršajne sankcije; odmjeravanje kazne; ublažavanje kazne; mogućnost obustavljanja postupka; stjecaj prekršaja; zastara; prekršajni postupak; nadležnost sudova i upravnih tijela; stranke u postupku, oštećenik i njihovo zastupanje; radnje u prekršajnom postupku;mjere za osiguranje provedbe postupka i izvršenja kazni; rješenje o prekršaju; prekršajni nalog; žalba; izvanredni pravni lijekovi; izvršenje rješenja o prekršaju
VII. UPRAVNO PRAVO S OBZIROM NA STVARI: javno dobro; izvlaštenje; komasacija; zaštita javnih dobara u Europskoj uniji.Preporučena literatura :

1. Borković, Ivo., Upravno pravo
, Zagreb, Narodne novine d.d., 2002.


Stranice:


3.-186. (Prvi dio: Uvod)


357.-398.(Glava 17.: Upravni akt)


483.-496. (dio glave 19.: Upravni spor, točke 1.-5.)


585.-618. (Peti dio: Upravno pravo s obzirom na stvari)


2. Ðerđa, Dario, Opći upravni postupak u Republici Hrvatskoj, Zagreb, Inženjerski biro, 2010.


3. Đerđa, Dario, Upravni spor, Rijeka, 2017. (u tisku)
4. Zakon o koncesijama („Narodne novine“, br. 143/12.) članci od 1. – 9. i od 44. -49.


5. Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 150/11. i 112/13) - cijeli

pročišćeni tekst se može naći na portalu www.zakon.hr

6. Zakon o državnim službenicima „Narodne novine“, br. 92/05., 142/06., 77/07., 27/08, 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13. i 1/15.) pročišćeni tekst se može naći na portalu www.zakon.hr


Članci 1. – 8.


Članci 9. -37. (2. Dio: Prava i dužnosti državnih službenika) samo naslove uz te članke


Čl. 48. (Uvjeti za prijam u državnu službu)


Čl. 49. (Zapreke za prijam u državnu službu)


7. Zakon o upravnim sporovima („Narodne novine“, br. 20/10. i 143/12.) – cijeli. Pročišćeni tekst se može naći na portalu www.zakon.hr


8. Aviani, Damir, Prekršajno pravo
, Treće , izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Split, 2013. Tekst se nalazi na web stranici Pravnog fakulteta u Splitu, www.pravst.hr/dokumenti/nastavni materijali


Dopunska literatura:  


  1. Ivančević, Velimir, Institucije upravnog prava, Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu, 1983.  2. Aviani, D., Parlamentarni ombudsman, Split, Pravni fakultet u Splitu, 1999.  3. Aviani, D., Pojam i izvori upravnog prava Europske unije, Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, XV., Mostar, 2002., str. 231-246.  4. Aviani, D., Diskrecijska ocjena u upravnom pravu nekih europskih držva i Europske unije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 35 (49-50),Split,
Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe / praktična nastava / rad / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Pisani sastavi, kolokviji

2016-10

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA
Korisnička zona
Login