Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • Nitko ne može biti sudac u vlastitoj stvari

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

SOCIOLOGIJA HRVATSKOG DRUŠTVA

Oznaka: PR5SHD
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
6 ECTS (Predavanja + vježbe/ seminari)
Kompetencije koje se stječu:

Kolegij omogućava studentima stjecanje osnovnih znanja o društvenim procesima, promjenama i problemima koji su utjecali, i utječu na oblikovanje suvremenog hrvatskog društva. Izučavajući tradicionalno i moderno hrvatsko društvo, društvene promjene i probleme, a osobito one koji su važni za studij prava poput siromaštva i socijalne isključenosti, zločina i devijantnosti, socijalne integracije, stavova prema kulturnim, ali i drugim različitostima u hrvatskom društvu, rodnoj ravnopravnosti i diskriminaciji, korupciji itd., kolegij omogućava razumijevanje i kritičko analiziranje nekih aspekata suvremenog hrvatskog društva.

Preduvjeti za upis:

Propisani Statutom fakulteta.

Sadržaj:

1. Uvod u kolegij. Upoznavanje sa sadržajem kolegija, obveznom i dopunskom literaturom, pisanim seminarskim radovima/ esejima, studentskim obvezama itd.
2. Nastanak i razvoj hrvatske sociologije (prikaz institucionaliziranja sociologije u Hrvatskoj i preteča društvene misli u Hrvatskoj)
3. Društveni uvjeti i povijesne okolnosti koje su utjecale na razvoj društvene misli u Hrvatskoj, tradicionalno društvo i kultura, moderno društvo i modernizacija, globalizacija, tranzicija, „kasna“ modernost, lokalni i regionalni razvoj itd.
4. Sociološka misao Dinka Tomašića o „Društvenom razvitku Hrvata“ (1937), zadružnoj i plemenskoj kulturi kao sastavnom elementu hrvatske narodne kulture, životu u pasivnim krajevima itd.
5. Sociološka misao Dinka Tomašića o „Političkom razvitku Hrvata“ (1938), razvitku građanske ideologije u Hrvatskoj, o autohtonoj kulturi i nacionalizmu itd.
6. Razvoj hrvatske sociologije: od početaka nastave do devedesetih godina; prikaz nekih socioloških pitanja i autora (Vera Erlich, Rudolf Bićanić, Rudi Supek, Ivan Kuvačić, Josip Županov itd.)
7. Društvena struktura i društvene promjene (stratifikacija hrvatskog društva nakon 1990. godine; struktura i socijalna obilježja slojeva i podslojeva itd.)
8. Hrvatski nacionalni identitet u globalizirajućem svijetu (hrvatski nacionalni identitet, politika identiteta/ politički identitet, kulturna politika u kontekstu globalizacije, identitet i vrijednosni sustavi itd.)
9. Mladi u Hrvatskoj (prikaz i analiza rezultata relevantnih znanstvenih istraživanja o mladima u Hrvatskoj)
10. Rodna ravnopravnost i diskriminacija (prikaz i analiza rezultata relevantnih znanstvenih istraživanja o rodnoj ravnopravnosti i diskriminaciji u Hrvatskoj)
11. Rasprostranjenost i uzroci siromaštva u Hrvatskoj (prikaz i analiza relevantnih empirijskih istraživanja o rasprostranjenosti siromaštva i socijalne isključenosti)
12. Percepcija korupcije u Hrvatskoj (prikaz i analiza relevantnih istraživanja percepcije korupcije, Indeks percepcije korupcije, korupcija i povjerenje) itd.
13. Etničke i nacionalne predrasude u hrvatskom društvu i migracije (analiza relevantnih istraživanja socijalne distance i njenih uzroka, Bogardusova ljestvica, stavovi prema kulturnim i drugim različitostima u društvu itd.)
14. Zločin i devijantnost u hrvatskom društvu (analiza različitih oblika i aspekata devijantnosti u hrvatskom društvu, maloljetnička delinkvencija, nasilje nad djecom, ženama, maloljetničko nasilje, narkomanija, alkoholizam, itd.)
15. Civilno društvo i mediji (prikaz i analiza relevantnih istraživanja o civilnom društvu u Hrvatskoj, prikaz istraživačkih metoda koje se koriste za istraživanje javnog mnijenja, analiza medijskog sadržaja i reprezentacija itd.)

Preporučena literatura :
1. Tomašic, Dinko (2013) Društveni i politički razvitak Hrvata: rasprave i eseji, Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo; Naklada Jesenski i Turk. (ili starija izdanja)
2. Tri ili više odabranih izvora iz dopunske i druge dogovorene literature, prema odabiru istraživačke teme za izradu pisanog seminarskog rada/eseja
Dopunska literatura:
1. Batina, G. (2006) Počeci sociologije u Hrvatskoj: društveni uvjeti, institucionaliziranje i kronologija do 1945. godine, Zagreb: Kultura i društvo.
2. Budak, N.; Katunarić, V. (2010) Hrvatski nacionalni identitet u globalizirajućem svijetu, Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Pravni fakultet.
3. Ilišin, V., Bouillet, D., Gvozdanović, A., Potočnik, D. (2013) Mladi u vremenu krize, Zagreb: Institut za društvena istraživanja; Friedrich Ebert Stiftung.
4. Ilišin, V.; Radin, F. (ur.) (2007) Mladi: problem ili resurs, Zagreb: Institut za društvena istraživanja, Zagreb.
5. Ilišin, V.; Radin, F. (ur.) (2002) Mladi uoči trećeg milenija, Zagreb: Institut za društvena istraživanja; Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži.
6. Kamenov, Ž.; Galić, B. (ur.) (2009) Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj: istraživanje „Percepcija, iskustva i stavovi o rodnoj diskriminaciji u Republici Hrvatskoj“, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Institut za društvena istraživanja u Zagrebu; Zagreb: Biblioteka ONA, Ured za ravnopravnost spolova VladeRH.
7. Karajić, N. (2000) Politička modernizacija. Prilozi sociologiji Hrvatskog društva. Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo.
8. Kregar, J. (1999) Nastanak predatorskog kapitalizma i korupcija, Zagreb: Rifin.
9. Kregar, J. ; Sekulić, D.; Šporer, Ž. (2010) Korupcija i povjerenje, Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
10. Kregar, J.; Sekulić, D.; Ravlić, S.; Malenica, Z.; Jeknić, R.; Petričušić, A. (2010) Izgradnja institucija: etika i korupcija, Zagreb: Pravni fakultet.
11. Kuti, S.; Božić, S. (2016) Transnacionalni socijalni prostori: migrantske veze preko granica Hrvatske, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, HSD.
12. Lay, V.; Šimleša, D. (2012) Nacionalni interesi razvoja Hrvatske kroz prizmu koncepta održivog razvoja. Zagreb: Institut Ivo Pilar.
13. Malešević, S. (2017) Države – nacije i nacionalizmi. Organizacija, ideologija i solidarnost. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, HSD.
14. Malenica, Z. (2007) Ogledi o hrvatskom društvu: prilog sociologiji hrvatskog društva, Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga.
15. Malenica, Z. (2011) „Siromaštvo u Hrvatskoj (1990-2010)“, Politička misao, Zagreb, God. 48, br. 3, str. 65 - 81.
16. Mesić, M.; Bagić, D. (2011) „Stavovi hrvatskih građana prema kulturnim različitostima“, Migracijske i etničke teme, 27: 1, str.7.– 38.
17. Meštrović, M.; Štulhofer, A. (ur.) (1998) Sociokulturni kapital i tranzicija u Hrvatskoj, Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo.
18. Meštrovic, M. (ur.) (2001) Globalizacija i njene refleksije u Hrvatskoj, Zagreb: Ekonomski institut.
19. Perasović, B. (2001) Urbana plemena: sociologija subkultura u Hrvatskoj, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
20. Pusić, V. (1998) Demokracija i diktature: politička tranzicija u Hrvatskoj i Jugoistočnoj Europi, Zagreb: Durieux.
21. Sekulić, D. i sur. (2004) Sukobi i tolerancija. O društvenoj uvjetovanosti nacionalizma i demokracije, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, HSD.
22. Singer, M. i sur. (2005) Kriminologija delikata nasilja: nasilje nad djecom i ženama, maloljetničko nasilje, Zagreb: Nakladni zavod Globus.
23. Singer, M. i sur. (2008) Kriminološke osobitosti maloljetničke delinkvencije: tijek školovanja, poremećaji u ponašanju, obiteljske prilike, Zagreb: Nakladni zavod Globus.
24. Starc, N. (ur.) (2006) Siromaštvo, nezaposlenost i socijalna isključenost, Zagreb: Program Ujedinjenih naroda za razvoj, UNDP Hrvatska.
25. Šućur, Z. (2001) Siromaštvo: teorije, koncepti i pokazatelji, Zagreb: Pravni fakultet.
26. Štulhofer, A. (2000) Nevidljiva ruka tranzicije: ogledi iz ekonomske sociologije, Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo.
27. Tomić-Koludrović, I. (2015) Pomak prema modernosti: žene u Hrvatskoj u razdoblju “zrele” tranzicije. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, HSD.
28. Vrcan, S. i sur. (1999) Pakiranje vlasti, Zagreb: Alinea.
29. Vrcan, S. (2002) Vjera u vrtlozima tranzicije, Split: Dalmatinska akcija.
30. Županov, J. ( 1995) Poslije potopa, Zagreb: Nakladni zavod Globus.
31. Županov, J. (2002) Od komunističkog pakla do divljeg kapitalizma, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / seminarske radnje / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Kolokviji tijekom zimskog semestra; pisani seminarski radovi; usmena izlaganja ili izlaganja putem pp prezentacije; evaluacija kvalitete nastave i nastavnika putem studentskih anketa.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr na Twitteru Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA
Korisnička zona
Login