Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
 • ???
 • prema svima

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

POLITIČKE IDEJE I EUROPSKO JAVNO PRAVO

Oznaka: PR5PEP
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
 6 ECTS (Predavanja + vježbe)Subsidijarni kolegij od važnosti za razumjevanje geneze novog pravnog fenomena - evropskog ustava
Kompetencije koje se stječu:

 

Uvid u evropsku političku misao i njen utjecaj na pravo, posebice na koncepcije javnog prava u prošlosti i sadašnjosti i njegove temeljne kategorije.

Preduvjeti za upis:

Prethodna godina studija

Sadržaj:


 

A) I. dio: Grci

 1. Klasična grčka politička misao

 2. Sokrat i Platon

 3. Čuvari države i prava

 4. Aristotel i znanost o politici

II. dio. Rimljani i rimo-katolici

 1. Od polisa do cosmopolisa

 2. Kršćanski kozmopolitizam: Božji grad Sv. Augustina

 3. Kršćanski svijet i njegovo pravo: Sv. Toma Akvinski

III. dio: Rimljani i humanisti: otkrivanje suvereniteta

 1. Otkrivanje suvereniteta: Marsilije Padovanski

 2. Machiavelli: Vladalac i republika vrline

IV. dio: Teorija društvenog ugovora

 1. Uspon i izvanredna trajnost teorije o društvenom ugovoru

 2. Društveni ugovor: Verzija T. Hobbesa

 3. Društveni ugovor. Verzija J. Lockea

 4. Društveni ugovor: Verzija J.J. Rousseaua

V. dio: Prosvjetiteljstvo i razvitak moderne države

 1. Suvremenost moderne države

 2. Politika prosvjetljenja

 3. Prosvjetiteljstvo i pravna država: Montesquieu

 4. Američki prosvjetitelji: T. Jefferson, Creveceur, Hamilton, Jay, Madison, Paine

 5. Ograničenja prosvjetiteljstva: D. Hume & E. Burke

VI. dio: Uspon liberalizma

 1. Uspon liberalizma

 2. Afirmacija liberalizma: J. Bentham & J. S. Mill

 3. Sazrijevanje i pad liberalizma: J. Spencer, Sumner & Green

VII. dio: Reakcije na liberalizam 1: Hegel – država i dijalektika

 1. Hegel i hegelovski kontekst marksizma

VIII. dio: Reakcije na liberalizam 2: socijalizam

1. Marksizam i drugi socijalizmi

2. Socijalna demokracija: Bernstein & Crosland

3. Sinteza jakobnizma i marksizma-boljševizma: Lenjin, Trocki & Staljin

IX. dio: reakcije na liberalizam 3: iracionalizam i anti-racionalizam

1. Moralna ekskluzivnost nacionalizma: Herder

2. Elitistička kritika demokracije: Pareto & Michels

3. Posebni neprijatelji liberalizma: Masa i njeni teoretičari

4. Vođa i masa: ''Grupna psihologija'' i ''Analiza ega'' Sigmunda Freuda

5. Fašizam, ili kako biti revolucionar a da se ne bude marksist

6. Konzervativizam: Maurras i Oakeshott

 1. Razmišljanje o mišljenju i pogreškama u diskursu

X. dio: Politička misao u Hrvatskoj

1. Tradicionalizam - pokušaji liberalizacije

2. Modernizam - pokušaji socijalizacije

3. Postmodernizam - pokušaji ustavne demokracije


Preporučena literatura :
 

Arsen Bačić, KONSTITUCIONALISTI KLASIČNI I MODERNI (1997)


Dopunska literatura:
 

Ivo Petrinović, POVIJEST POLITIČKIH DOKTRINA, Split 1997.


J. S. McClelland, A HISTORY OF WESTERN POLITICAL THOUGHT, Oxford 1998.


Oblici provođenja nastave: predavanja / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:  

Pisani uradci, seminarske intervencije

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login