Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
 • ???
 • Pogrešno označavanje (nekog akta) ne šteti (onome koji ga je tako označio).

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

PRAVO OBRANE I POLICIJSKO PRAVO

Oznaka: PR5POP
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
 6 ECTS (Predavanja + vježbe)Subsidijarni kolegij koji širi spoznaje o aspektima djelovanja subparticija izvršne vlasti
Kompetencije koje se stječu:

 

Opća znanja o fenomenu represije i prinude u demokratskoj ustavnoj državi; funkcija i ustroj sustava obrane i unutarnjih poslova u RH.

Preduvjeti za upis:

Prethodna godina studija

Sadržaj:


Uvodno razmatranje


 1. Temeljni pojmovi.

  1. O fenomenu sile, prinude i represije.

  2. Uzroci primjene i razlozi monopolizacije sile.

  3. Sila kao instrument vlasti.

  4. Pojam prinude.

  5. Pojam represije.

  6. Pojam vojne sile.

Posebno o fenomenu vojske i policije

 1. Vojska pojam.

  1. Vojska – historijat pojave.

  2. Vojska kao oblik legitimne uporabe sile.

  3. Uloga vojske u političkim borbama.

  4. Vojska kao zaštitnik države.

 2. Policija – pojam, uloga i značaj.

  1. Povijesni razvoj policije.

  2. Funkcija i položaj policije.

Obrana i unutarnji poslovi u suvremenoj demokratskoj državi.

 1. Obrana kao ustavna institucija.

  1. Ustavni položaj i uloga državnih organa u sustavu obrane.

  2. Položaj i uloga predstavničkih tijela u obasti obrane.

  3. Položaj i uloga izvršne vlasti u oblasti obrane.

  4. Položaj i uloga sudskih organa u oblasti obrane.

  5. O civilno – vojnim odnosima.

 2. Vojska u suvremenim ustavnim sustavima.

  1. Posebno o ustavnim funkcijama vojske.

  2. Vanjska funkcija vojske.

  3. Unutarnja funkcija vojske.

 3. Tipovi ugrožavanja ustavnopravnog poretka.

 4. Izvanredne mjere i postupci u uvjetima ugrožavanja ustavnopravnog poretka.

4. 1. O nadzoru oružanih snaga u suvremenoj državi.

 1. Unutarnji poslovi u ustavnom sustavu.

  1. O upravnoj djelatnosti.

  2. Unutarnji poslovi – pojam.

  3. Ustavnopravne funkcije unutarnjih poslova.

 2. Uloga i djelatnost policije u suvremenoj ustavnodemokratskoj državi.

  1. Nadzor nad radom policije.

Obrana i unutarnji poslovi u ustavnopravnom sustavu RH.

 1. Nastanak i razvoj oružanih snaga i policije u RH.

 2. Normativno reguliranje organizacije i funkcije obrane u RH.

 3. Temeljni pravni akti koji reguliraju organizaciju i funkciju obrane.

 4. Obrambeni sustav RH – pojam i karakteristike.

 5. Oružane snage RH – funkcije i i ustrojstvo.

 6. Zapovijedanje oružanim snagama RH.

 7. Normativna ovlaštenja Hrvatskog sabora u oblasti obrane.

 8. Normativna ovlaštenja predsjednika Republike i Vlade u oblasti obrane.

 9. Upravni organi i upravni poslovi u oblasti obrane.

10. Normativna ovlaštenja tijela državne uprave u oblasti obrane.

10.1. Ovlasti Ministarstva obrane.

10.2. Normativna ovlaštenja ostalih tijela državne uprave u oblasti obrane.

 1. 3. Normativna ovlaštenja pravnih osoba u oblasti obrane.

 2. Služba u Oružanim snagama RH.

 3. Dužnosti građana u obrani.

 4. Vojnopolicijski poslovi u području obrane.

 5. Obrambene mjere i postupci.

 6. Sigurnost Oružanih snaga RH.

V. Normativno reguliranje unutarnjih poslova i policije u RH.

 1. Temeljni propisi RH koji reguliraju oblast unutarnjih poslova.

 2. Organizacija i funkcija unutarnjih poslova u posebnom zakonodavstvu.

 3. Policijski službenici.

 4. Upravni poslovi MUP-a u oblasti osobnog statusa-građanskih stanja.

 5. Hrvatsko državljanstvo.

 6. Stranci.

 7. Poslovi opće sigurnosti i imovine i osoba.

 8. Kontrola provedbe upravnih i drugih propisa iz djelokruga policije.

 9. Civilna zaštita u RH.

 10. Vatrogasna djelatnost u RH.

 11. Nacionalna sigurnost i zaštita ustavnog poretka.Preporučena literatura :
 

Saša Šegvić, PRAVO OBRANE I UNUTARNJIH POSLOVA U RH, (2004).Dopunska literatura:
 

S. Šegvić, Pravo obrane i unutarnjih poslova RH, Split, 2004. (u tisku).


S. Šegvić, Obrana i unutarnji poslovi u ustavnopravnom sustavu RH, Split, 2000.


I. Borković, Upravno pravo, Narodne novine, Zagreb, 2002.


S. Ivanda, Policijsko upravno pravo, Zagreb, 2004.


S. Ivanda, Pregled policijskog prava, MUP, Zagreb, 1998.


I. Zvonarek, Pravne osnove obrane RH, Zagreb, 1994.


D. Gjenero, S. Gluščević i dr., Policija i ljudska prava, MUP i HHO, Zagreb, 2002.


Ustav RH, Inforator, Zagreb, 2001.


Zakon o policiji, NN 129/2000.


Zakon o obrani RH, NN 33/2002.


Zakon o službi u oružanim snagama RH, NN 33/2002.Oblici provođenja nastave: predavanja / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:  

Pisani sastavi, seminarske intervencije

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login