Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
 • ???
 • Sudac ne smije postupati po službenoj dužnosti.

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

SINDIKALNO PRAVO

Oznaka: PR5SIN
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
 8 ECTS (Predavanja + vježbe)Predmet od značaja za razumjevanje radnog prava s aspekta djelovanja obrane prava organiziranog rada
Kompetencije koje se stječu:

 

OPĆA I POSEBNA ZNANJA O UDRUGAMA SINDIKATA I POSLODAVACA, KOLEKTIVNIM RADNIM SPOROVIMA, INDUSTRIJSKIM AKCIJAMA.

Preduvjeti za upis:

PRETHODNA GODINA STUDIJA

Sadržaj:


 

 1. Povijesni razvoj prava sindikalnog udruživanja (koalicije).

 2. Prve garancije prava koalicije.

 3. Sindikati kao interesne organizacije svijeta rada.

 4. Dobrovoljnost udruživanja u sindikate.

 5. Ciljevi sindikalnog udruživanja - da radnici (posloprimci) uživaju plodove svojega rada i u tom cilju mogu poduzimati sve što je potrebno.

 6. Pravo svakodobnog istupanja iz sindikata bez ikakvih posljedica.

 7. Zahtjev da se članstvom u sindikatu ne stječu nikakve povlastice u radnom odnosu s obzirom na radnike koji nisu članovi sindikata.

 8. Pravo nečlanova na uživanje poboljšica koje svojim aktivnostima postignu sindikati.

 9. Sloboda sindikalnog pluralizma, odnosno osnivanje strukovnih i profesionalnih sindikata ili više njih u istoj struci ili profesiji.

 10. Udruživanje sindikata na nacionalnoj i internacionalnoj razini kao i sloboda istupanja iz takvih saveza, federacija, unija, konfederacija i sl.

 11. Organizacijski principi i međusobni odnosi.

 12. Sindikalne akcije, posebno štrajk, i u svezi s njima akcije poslodavca, posebno lock out.

 13. Međunarodne garancije prava sindikalnog udruživanja.

Preporučena literatura : 1. KOLEKTIVNO RADNO PRAVO , Buklijaš Boris, Split, 2012. ( 19-42; 61-89; 97-119; 127- 149.).


Dopunska literatura:
 


Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login