Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • zakon koji važi za teritoriju suda koji postupa

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

POREDBENO KAZNENO PROCESNO PRAVO

Oznaka: PR5PKP
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
6 ECTS (Predavanja + vježbe)Izborni kolegij
Kompetencije koje se stječu:

Studenti stječu produbljena znanja o povijesnom razvoju kaznenog procesnog prava i suvremenim poredbenopravnim sustavima. Poznavanje tipova kaznenog postupka kroz povijest je nužan element razumijevanja današnjeg prava. Poredbeni prikaz obuhvaća kazneno postupanje u Sjedinjenim Američkim Državama i Engleskoj kao predstavnicima common law sustava i akuzatornog tipa kaznenog postupka. Nakon završetka ovog predmeta, studenti imaju znanje o drugim pravnim sustavima, što im omogućuje razvijanje kritičkog mišljenja pri proučavanju važeće zakonske materije.


Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:
Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
1) prepoznati značaj razumijevanja povijesnih tipova kaznenog postupka
2) povezati i usporediti povijesne tipove kaznenog postupka s važećim poredbenim kaznenoprocesnim sustavima
3) usporediti srednjovjekovni kazneni postupak na područjima hrvatske s današnjim kaznenim postupkom u Republici Hrvatskoj
4) formulirati prednosti i nedostatke kaznenog postupka common law sustava
5) objasniti i zaključiti o temeljnim značajkama i razlikama hrvatskog kaznenog postupka u odnosu na poredbene kaznene postupke
6) kritički prosuđivati o potrebnim izmjenama važećeg zakonodavstva s obzirom na poredbena kaznenoprocesna rješenja

Preduvjeti za upis:

Za upis predmeta potrebno je ispuniti opće uvjete za upis na V. godinu diplomskog studija.

Sadržaj:


 Pojam usporednog kaznenog procesnog prava. Značaj usporednog izučavanja kaznenog postupka.

Atenski kazneni postupak klasičnog doba: Značaj kaznenog prava u razvitku atenske države. Subjekti kaznenog postupka. Tijek kaznenog postupka.

Način utvrđivanja činjenica u atenskom kaznenom postupku. Zaključak.
Atenski kazneni postupak u praksi: suđenje Sokratu.

Osnove kaznenog postupka starog Rima. Materijalnopravni temelj postupanja.
Razdoblje kraljevstva i republike. Kazneni postupak pred kraj republike.

Kazneni postupak starog Rima u razdoblju carstva, zaključak o rimskom kaznenom postupanju. Rimski kazneni postupak u praksi: Ciceron.

Osnove hrvatskog srednjovjekovnog kaznenog postupka. Dalmatinsko statutarno pravo. Opće napomene. Nastanak ranog srednjovjekovnog kaznenog postupka.

Osnove problematike statutarnog kaznenog postupanja. Zaključak. Statutarno pravo u praksi.

Kazneni postupak kontinentalne Hrvatske. Opće napomene. Zločin čarobnjaštva i europski kazneni postupak. Opće napomene o pravnim izvorima kaznenog postupanja, te o progonima vještica u kontinentalnoj Hrvatskoj.

Subjekti i tijek kaznenog postupka u kontinentalnoj Hrvatskoj u srednjem vijeku. Zaključak. Procesno pravo kontinentalne Hrvatske u praksi: suđenje Herucini.

Suvremeni kazneni postupci. Osnove engleskog i američkog kaznenog postupka. Opće napomene. Ustrojstvo tijela kaznenog postupka: policija, ostala tijela kaznenog progona.

Sudovi i njihova nadležnost, odvjetništvo.

Uloga porote u kaznenom sudovanju u engleskom pravu i pravu SAD-a. Tijek kaznenog postupka. Policijski izvidi.

Postupak upućivanja i pripremni postupak. Glavna rasprava i donošenje presude (suđenje).

Prizivni postupak. Sumarni postupak.

Američko procesno pravo u praksi: suđenje O.J. Simpsonu.


Preporučena literatura :
Goran Tomašević, Usporedno kazneno procesno pravo Split, 1998.

Dopunska literatura:
Bayer, V.: Kazneno procesno pravo – odabrana poglavlja, Knjiga II. Povijesni razvoj kaznenog procesnog prava (priredio prof. dr. Davor Krapac), Zagreb 1995.g.
Bayer, V., Ugovor s đavlom, Zagreb, 1969.
Krapac, D., Engleski kazneni postupak, Zagreb, 1995.
Staničić, T., Organizacija pravosuđa i krivični postupak u staroj Ateni, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, br. XXVI, 1989., str. 227-236.
Tomašević, G.:
• Osnove atenskog krivičnog postupka klasičnog doba, Zbornik radova PF-a u Splitu, br. XXVII, 1990., str. 133-147
• Osnove problematike izučavanja krivičnog postupka u dalmatinskom statutarnom pravu, Zbornik radova PF-a u Splitu, br. 1-2/1992., str. 115-129
• Krivični postupak prema statutu grada Trogira iz 1322. godine, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, br. XXVI/1989., str. 171-183
• Neke značajke krivičnog postupka prema odredbama srednjevjekovnih statuta Korčule, Brača i Splita, Zbornik radova PF-a u Splitu, br. XXV/1988., str. 117-128
• Krivični postupak prema Korčulanskom statutu, Zbornik radova znanstvenog skupa "Statut grada i otoka Korčule iz 1214. godine", Zagreb/Samobor, 1989., str. 149-161
• Neke značajke krivičnog pravosuđa i toka krivičnog postupka u Engleskoj i SAD, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, br. X/1973., str. 225 – 253.
Oblici provođenja nastave: predavanja
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: 1. Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa koje se provode nakon završetka nastave, 2. Konzultacije s diplomiranim pravnicima, koji su bili polaznici ovog predmeta, o korisnosti ovog predmeta u njihovom radu u praksi, i mogućim poboljšanjima.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login