Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • tuženik

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

KAZNENO IZVRŠNO PRAVO

Oznaka: PR5KIP
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
6 ECTS (Predavanja + vježbe) Izborni kolegij
Kompetencije koje se stječu:

Ciljevi:

Uvođenjem institucije suca izvršenja, stjecanje znanja iz ovog područja, kao treće faze u borbi države protiv kriminaliteta postalo je neophodno za sve koji se bave ili planiraju raditi u kaznenom pravosuđu.
Ciljevi predmeta su upoznavanje s temeljnim pojmovima kaznenog izvršnog prava, s penitencijarnim propisima na međunarodnoj i nacionalnoj razini, kao i s njihovim donošenjem i primjenom, upoznavanje instituta suca izvršenja i njegove uloge u sustavu izvršenja sankcija u Republici Hrvatskoj, omogućavanje primjene stečenih znanja u radu u pravosudnom sustavu.


 Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći:
1) identificirati temeljne pojmove kaznenog izvršnog prava i penologije
2) opisati i razlikovati povijesne sustave izvršenja kazni oduzimanja slobode
3) interpretirati načela izvršavanja kazne zatvora u tijeku izvršavanja kazne zatvora
4) prikazati i objasniti tijek izvršavanja kazne zatvora
5) analizirati odredbe Zakona o izvršavanju kazne zatvora
6) formulirati zaključke o ulozi suca izvršenja u hrvatskom sustavu izvršavanja kazne zatvora
7) kritički prosuđivati važeća zakonska rješenja i preporučiti izmjene pojedinih zakonskih odredaba

Preduvjeti za upis:

Za upis predmeta potrebno je ispuniti opće uvjete za upis na V. godinu diplomskog studija.

Sadržaj:


Uvod u kazneno izvršno pravo i njegov odnos prema penologiji.

Vrste, svrha i izvršenje kaznenopravnih sankcija. Temeljna prava građana i njihova ograničenja za potrebe izvršenja kaznenih sankcija.

Kazne, filozofske i pravne teorije o smislu i svrsi kazne. Vrste kazni u hrvatskom kaznenom pravu.

Kazna zatvora. Povijesni nastanak kazne zatvora. Obilježja kazne. Sustavi izvršenja kazni lišenja slobode.

Izvršavanje kazne zatvora. Pravni izvori izvršavanja kazne zatvora u domaćem i međunarodnom pravu.

Penitencijarna individualizacija. Klasificiranje kaznenih ustanova. Vrste kaznenih ustanova u Hrvatskoj.

Izvršavanje kazne zatvora u Hrvatskoj. Pravni izvori hrvatskog penitencijarnog prava. Načela izvršavanja kazne zatvora. Zaštita prava osuđenika. Tijela za izvršavanje kazne zatvora.

Sudac izvršenja. Stvarna i mjesna nadležnost suca izvršenja.

Tijek izvršavanja kazne zatvora. Upućivanje na izdržavanje kazne zatvora. Odgoda izvršenja, prijam osuđenika i njihova klasifikacija. Život u zatvoru. Prekid izdržavanja kazne.

Red i sigurnost u zatvoru. Opće i posebne mjere održavanja reda i sigurnosti. Stegovni prijestupi i stegovni postupak.
Posebni oblici izvršenja kazni oduzimanja slobode. Kazna oduzimanja slobode za mlade počinitelje. Terapeutske mjere u tretmanu zatvorenika. Izvršenje pritvora.

Aktualna pitanja i problemi u izvršavanju kazne zatvora. Prenapučenost zatvora. Pobune, nemiri i nasilje u zatvorima.

Izvršavanje ostalih kaznenopravnih sankcija.

Promjene u izvršavanju kaznenopravnih sancija. Uvjetni otpust. Premještaj zatvorenika. Ustupanje izvršenja kazne zatvora stranoj državi.
Postpenalna zaštita i pomoć osuđeniku. Posljedice osuđivanosti.Preporučena literatura :
 Zvonimir Šeparović: Kazneno izvršno pravo i uvod u penologiju, Pravni fakultet u Zagrebu, 2003.
Zbirka radova suradnika na projektu Europske značajke i dvojbe hrvatskog sustava izvršenja kazne oduzimanja slobode, ur. G. Tomašević, M. Pleić, Pravni fakultet u Splitu, 2012.
Irma Kovčo Vukadin, Vladimira Žakman – Ban: Zbirka propisa o izvršavanju kazne zatvora, Pravni fakultet Split, Zavod za kaznenopravna i kriminološka istraživanja ¨Ivan Vučetić¨, 2010. Godine
Marija Josipović, Goran Tomašević, Dražen Tripalo: Nova uloga suca u izvršavanju kazne, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Vol. 8., br. 2/2001., str. 85. – 11.
Vesna Babić, Marija Josipović, Goran Tomašević: Hrvatski zatvorski sustav i zaštita ljudskih prava zatvorenika, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 13, br. 2/2006 str. 685-743
ZAKON O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA, Narodne novine br. 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13, 150/13
ZAKON O PROBACIJI ( NN, br. 143/2012)Dopunska literatura:
Materijali s IX. savjetovanja Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu – članci koji se odnose na izvršenje kaznenih sankcija, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 2/1996.

Oblici provođenja nastave: predavanja
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:  

1. Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa koje se provode nakon završetka nastave, 2. Konzultacije s diplomiranim pravnicima, koji su bili polaznici ovog predmeta, o korisnosti ovog predmeta u njihovom radu u praksi, i mogućim poboljšanjima.

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login