Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • aktorska kaucija (da će se dosuđeno platiti)

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

MEÐUNARODNO I EUROPSKO KAZNENO PRAVO

Oznaka: PR5MEK
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
6 ECTS (Predavanja + vježbe)Izborni kolegij
Kompetencije koje se stječu:

 

Usvajanje temeljnih pojmova međunarodnog i europskog kaznenog prava. Upoznavanje prakse međunarodnih sudišta i domaćih sudova u progonu međunarodnih zločina. Kaznenopravni izvori EU i njihov pravni učinak u nacionalnim pravnim poretcima. Mjesto i značaj kaznenog prava u pravnom poretku Unije.Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:
Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
1) identificirati temeljne pojmove međunarodnog kaznenog prava
2) opisati odnos međunarodnog kaznenog prava prema drugim granama prava
3) objasniti strukturu pravnog sustava EU
4) interpretirati implementacijsko pravo
5) kategorizirati pravne akte EU i razlikovati ih s obzirom na njihove pravne učinke
6)obrazložiti značaj načela uzajamnog priznanja sudskih odluka u kaznenopravnom sustavu
7) kritički prosuđivati djelovanje međunarodnih kaznenih sudova


Preduvjeti za upis:

Za upis predmeta potrebno je ispuniti opće uvjete za upis na V. godinu diplomskog studija.

Sadržaj:

Pojam, izvori, važenje normi međunarodnog kaznenog prava. Odnos međunarodnog kaznenog prava prema drugim pravima s naglaskom na odnos prema međunarodnom javnom i nacionalnom kaznenom i kaznenom procesnom pravu.
Povijest međunarodnog kaznenog prava I. dio
Povijest međunarodnog kaznenog prava II. dio
Načela međunarodnog kaznenog prava.
Međunarodni zločini i krivnja u međunarodnom kaznenom pravu s posebnim osvrtom na zapovjednu odgovornost (I. dio)
Međunarodni zločini i krivnja u međunarodnom kaznenom pravu s posebnim osvrtom na zapovjednu odgovornost (II. dio)
Međunarodno zajamčeni standardi vođenja postupka i primjena odluka europskog suda za ljudska prava na postupke pred nacionalnim i međunarodnim sudovima.
Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju i druga ad hoc međunarodna sudišta. Osnivanje, ustroj temeljni pravni akti. Odnos država i ad hoc sudišta
Pravni aspekti odnosa Republike Hrvatske i Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju; Analiza implementacijskog prava.
Stalni međunarodni kazneni sud; Temeljni pravni akti. Implementacijsko zakonodavstvo.
Kazneno pravo Europske unije. Struktura pravnog sustava Unije. Ovlasti u kaznenopravnom području. Razlikovanje kaznenih i upravnih sankcija.
Policijska i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima (I. dio), harmonizacija kaznenog materijalnog prava: organizirani kriminalitet, terorizam, trgovina opojnim drogama
Policijska i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima (II. dio), Europol, Eurojust, Europska sudska mreža, OLAF.
Kaznenopravna zaštita financijskih interesa EU: Kaznenopravna zaštita financijskih interesa EU: proračun, EU prijevara – kaznenopravna zaštita proračuna EU u državama članicama, Konvencija za zaštitu financijskih interesa EU i Protokoli
Europski uhidbeni nalog i Europski dokazni nalog, Europski javni tužitelj

Preporučena literatura : Krapac, Davor: Međunarodno kazneno procesno pravo: oris postupka pred međunarodnim kaznenim, Zagreb : Narodne novine, 2012.
Radni materijali ''Europsko kazneno pravo''
Degan, Vladimir Ð. –Pavišić, Berislav: Međunarodno kazneno pravo, Rijeka, 2005.
Ðurđević, Zlata: Kaznenopravna zaštita financijskih interesa Europske unije u Republici Hravtskoj pro futuro (prema radnom Nacrtu prijedloga Kaznenog zakona od 21. listopada 2010.), Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu / - 17(2010),2;str769-784.
Ðurđević, Zlata, Lisabonski ugovor: prekretnica u razvoju kaznenog prava u Europi, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu - 15(2008),2; str.1077-1127.


Dopunska literatura:  
Josipović, Ivo; Krapac; Davor,: Novoselec, Petar: Stalni međunarodni kazneni sud, Zagreb, 2001.,
Ðurđević, Zlata, Konvencija o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica : nastanak, sadržaj i implementacija, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, - 14(2007),2; str.921-996.
Corpus Iuris 2000. prijevod D. Krapac., P. Novoselec , Zagreb 2003.
Hecker, Bernd, Europäisches Strafrecht, Berlin ; Heidelberg : Springer Verlag, 2009


Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:  

Pismeni testovi, usmeni kolokviji, anketiranje studenata o kvaliteti održane nastave, usklađivanje nastavnog programa sa ostalim fakultetima u zemlji i inozemstvu na kojima se predaje navedeni kolegij, kontinuirano statističko praćenje ispitnih rezultata, redoviti sastanci članova Zavoda na kojima se podnose izviješća i zajednički raspravlja problematika izvođenja nastave i ispitnim rezultatima

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login