Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • stvar koja je riješena sudskom nagodbom; sudska nagodba

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

PREKRŠAJNO PRAVO

Oznaka: PR5PRP
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
6 ECTS (Predavanja + vježbe)Izborni kolegij
Kompetencije koje se stječu:

 

Uvođenje studenata u materijalno i procesno prekršajno pravo, vrlo rašireno područje s kojim se, zbog masovnosti broja propisanih prekršaja i velikog broja počinitelja, svakodnevno susreću građani i poslovni subjekti. Budući se prekršajno pravo u pravnom sustavu nalazi na razmeđi upravnog i kaznenog prava, učenje načela prekršajnog prava doprinosi razumijevanju cjelokupnog pravnog sustava.
Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:

Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
1) opisati temeljne pojmove prekršajnog prava i prekršajnog postupka
2) objasniti odnos prekršajnog prava s drugim granama prava
3) opisati tijek prekršajnog postupka
4) primijeniti stečeno znanje u praksi
5) analizirati odredbe Prekršajnog zakona
6) povezati odredbe posebnih zakona koji reguliraju različite vrste prekršaja s temeljnim institutima prekršajnog prava
7) argumentirati mišljenje o potrebnim izmjenama prekršajnog zakonodavstva

Preduvjeti za upis:

Za upis predmeta potrebno je ispuniti opće uvjete za upis na V. godinu diplomskog studija.

Sadržaj:


Pojam prekršaja i prekršajnog prava. Odnos prekršaja spram drugih kažnjivi radnji.

Poredbeni prikaz koncepcija o prekršaju i prekršajnom pravu. Izvori prekršajnog prava.

Opći dio materijalnog prekršajnog prava. Temeljni elementi prekršaja.

Krivnja u prekršajnom pravu. Kažnjavanje pravnih osoba

Prekršajne sankcije i njihova primjena. Primjena prekršajnih sankcija prema maloljetnicima

Oduzimanje imovinske koristi, zastara.

Odabrana poglavlja iz posebnog dijela materijalnog prekršajnog prava

Prekršajni postupak. Načela prekršajnog postupka. Nadležnost i sastav tijela za vođenje prekršajnog postupka. Stranke u postupku i oštećenik.

Pokretanje prekršajnog postupka. Izvidi upravnih tijela i policije.

Rasprava pred prekršajnim sudom. Dokazno pravo prekršajnog postupka.

Vrste odluka u prekršajnom postupku. Mjere za osiguranje provedbe postupka.

Pravni lijekovi, redoviti i izvanredni.

Postupak na temelju sporazuma stranaka. Žurni postupak. Postupak za izdavanje prekršajnog naloga i obveznog prekršajnog naloga.

Postupak prema maloljetnicima. Izvršenje odluka o prekršaju.
Preporučena literatura :
Veić, Petar – Gluščić, Stjepan: Prekršajno pravo, opći dio, II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Narodne novine, Zagreb, studeni 2013.

Aviani, Damir: Prekršajno pravo, treće izmijjenjeno i dopunjeno izdanje, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2013 (elektroničko izdanje).

Prekršajni zakon, Drugo izmijenjeno i dopunjenio izdanje, komentar, sudska praksa, pojmovno kazalo (ur. Petar Veić), Dušević & Kršovnik, Rijeka, 2013.
Dopunska literatura:
Kovačić, Antonija: Prekršajno sankcioniranje nasilja u obitelji, Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva, Inženjerski biro, Zagreb, 2005.
Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: 1. Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa koje se provode nakon završetka nastave
2. Konzultacije s diplomiranim pravnicima, koji su bili polaznici ovog predmeta, o korisnosti ovog predmeta u njihovom radu u praksi, i mogućim poboljšanjima
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login