Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • među strankama

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

ORGANIZIRANI KRIMINALITET

Oznaka: PR5ORK
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
6 ECTS (Predavanja + vježbe)Subsidijarni kolegij od važnosti za upoznavanje s jednim od ekspandirajućih fenomena suvremene države i društva.
Kompetencije koje se stječu:

 Student će identificirati definiciju organiziranog kriminaliteta.
Student će identificirati i grupirati pojedina kaznena djela koja se odnose na organizirani kriminalitet.
Studenti će demonstrirati i interpretirati osnovne aspekte suzbijanja organiziranog kriminaliteta s međunarodnog pravnog aspekta.
Studenti će analizirati i kategorizirati osnovne mjere kaznenog procesnog prava koje su relevantne za suzbijanje organiziranog kriminaliteta.
Studenti će sastaviti prijedlog najpovoljnijeg rješenja problematike suzbijanja organiziranog kriminaliteta u vidu pojedinih institute i kaznenih djela.
Studenti će obraniti stav o sveobuhvatnosti Konvencije o pranju, traganju, privremenom oduzimanju predmeta stečenih kaznenim djelom.
Studenti će potvrditi ispravnu primjenu pravnih normi u sudskoj praksi.

Preduvjeti za upis:

Za upis predmeta potrebno je ispuniti opće uvjete za upis na V. godinu diplomskog studija.

Sadržaj:

1.DEFINICIJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA; TIPOVI ORGANIZIRANIH KRIMINALNIH SKUPINA; TRANSNACIONALNOST ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA;
2.FENOMENOLOŠKI I ETIOLOŠKI ASPEKTI ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA;
3.OSNOVNI MATERIJALNOPRAVNI ASPEKTI SUZBIJANJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA;
POJMOVI GRUPE I ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE U HRVATSKOM I POREDBENOM KAZNENOM PRAVU;KAZNENA DJELA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
4.KAZNENOPRAVNE SANKCIJE ZA KAZNENA DJELA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA;
ZNAČENJE MJERE ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI U SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
5.OSNOVNI MEÐUNARODNOPRAVNI ASPEKTI SUZBIJANJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA KROZ ANALIZU RELEVANTNIH VIŠESTRANIH
6.KONVENCIJA UJEDINJENIH NARODA PROTIV TRANSNACIONALNOG ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA S PROTOKOLIMA) I DVOSTRANIH MEÐUNARODNIH UGOVORA (IZMEÐU OSTALOG: MEÐUNARODNA PRAVNA POMOĆ, IZRUČENJE, POLICIJSKA SURADNJA ITD.
7.OSNOVNI PROCESNOPRAVNI ASPEKTI SUZBIJANJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
8.UPORABA MJERA KOJIMA SE PRIVREMENO OGRANIČAVAJU ODREÐENA USTAVOM ZAJAMČENA PRAVA GRAÐANA, INSTITUT POKAJNIKA, ZAŠTITA SVJEDOKA I SURADNIKA KAZNENOG PRAVOSUNA U SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
9.ANALIZA ZAKONA O UREDU ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA I FUNKCIONIRANJA UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA;
10.FENOMENOLOŠKI I ETIOLOŠKI ASPEKTI KORUPCIJE, KORUPCIJSKA KAZNENA DJELA, ANALIZA KONVENCIJE UJEDINJENIH NARODA PROTIV KORUPCIJE I KAZNENOPRAVNE KONVENCIJE O KORUPCIJI VIJEĆA EUROPE
11.FENOMENOLOŠKI I ETIOLOŠKI ASPEKTI PRANJA NOVCA
12.KAZNENO DJELO PRANJA NOVCA
13.ANALIZA KONVENCIJE O PRANJU, TRAGANJU, PRIVREMENOM ODUZIMANJU I ODUZIMANJU PREDMETA STEČENIH KAZNENIM DJELOM
14.ANALIZA KONVENCIJE O PRANJU, TRAGANJU, PRIVREMENOM ODUZIMANJU I ODUZIMANJU PREDMETA STEČENIH KAZNENIM DJELOM
15.ANALIZA RELEVANTNE SUDSKE PRAKSE

Preporučena literatura : Kurtović A.: Organizirani kriminalitet - kaznenopravna pitanja odgovornosti (krivnje) i sankcija, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 5(1998),2;str.725-751.
Kurtović-Grozdanić, Kaznenopravne mjere oduzimanja dobiti kao odgovor na organizirani kriminal, Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, 36(1999),1-2(53-54);str.163-174.
Gluščić S., Kaznenopravni sustav pred izazovom organiziranog kriminaliteta - međunarodna kaznenopravna pomoć i suradnja, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo I praksu, 5(1998),2; str.903-929.
Krapac D.: Pogled na neke važnije odredbe novoga hrvatskoga kaznenog zakonodavstva o organiziranom kriminalitetu i pitanja njihove praktične primjene, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 5(1998),2;str.511-543.
Krapac D.: Posebne mjere i radnje za otkrivanje i suzbijanje kaznenih djela organziranoga kriminaliteta u novom Zakonu o kaznenom postupku Republike Hrvatske, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 4(1997),2;str.403-418.
Novoselec P.: Organizirani kriminal - pitanja kaznenopravnih inkriminacija nedozvoljenih ponašanja, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 5(1998),2;str.763-778.
Novoselec, Petar (ur.), Kurtović Mišić, A. i dr.; Posebni dio kaznenog prava, Zagreb : Pravni fakultet, 2011.


Dopunska literatura:  1.Derenčinović D., Komentar Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije (odabrana poglavlja);
2.Kos-Tripalo, Komentar Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Zagreb, 2001. (odabrana poglavlja).


Oblici provođenja nastave: predavanja
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:  Kvaliteta će biti osigurana kroz postojeće načine komunikacije, tako da osim predavanja i seminara koji omogućavaju neposrednu komunikaciju s studentima, iskoristit će se konzultacije i dostupnost predmetnog nastavnika putem e-maila.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login