Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • sud određen zakonom

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

FINANCIRANJE JAVNE UPRAVE

Oznaka: PRUFIN
Vrsta: obvezni
Razina: stručna razina
ECTS: 10

10 ECTS (Predavanja + vježbe)


5 ETCS u I Semestru + 5 ETCS u II Semestru (Predavanja + Vježbe)


KOLEGIJ od značaja za razumjevanje funkcioniranja javne uprave.

Kompetencije koje se stječu:

Opća i posebna znanja o financiranju javne uprave Republike Hrvatske i Europske unije.

Preduvjeti za upis:

Prethodna godina studija

Sadržaj:


 I.  JAVNI PRIHODI I JAVNI RASHODI (IZDACI)
Pojam i razvoj javnih prihoda. Podjela javnih prihoda. Izravni porezi. Porez na dohodak. Porez na dobit. Ostali izravni porezi. Neizravni porezi. Porez na dodanu vrijednost. Posebni porezi na potrošnju. Ostali prihodi. Pojam javnih rashoda (izdataka). Funkcije javnog sektora. Javna i privatna dobra u zadovoljavanju javnih potreba. Obujam financijske aktivnosti države. Uzroci dugoročnog porasta javnih rashoda (izdataka). Struktura javnih rashoda (izdataka). Promjene u državnoj aktivnosti.
II. POLAZNE OSNOVE  KONCEPCIJE FINANCIRANJA  JAVNE UPRAVE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Razlozi uspostavljanja decentraliziranih razina vlasti. Temeljne karakteristike fiskalno centraliziranih i decentraliziranih sustava. Načela fiskalne decentralizacije (Europska povelja o lokalnoj samoupravi). Financijsko izravnanje. Aktivno financijsko izravnanje. Okomito aktivno financijsko izravnanje. Sustav odvajanja. Sustav zajedničkih prihoda. Mješoviti sustav. Vodoravno aktivno financijsko izravnanje.  Pasivno financijsko izravnanje.
III. OPSEG I STRUKTURA JAVNOG FINANCIRANJA (JAVNE UPRAVE) U REPUBLICI HRVATSKOJ
Financiranje javnih potreba putem proračuna. Državni proračun. Funkcionalna struktura izdataka iz državnog proračuna. Struktura prihoda državnog proračuna. Proračuni jedinica lokalne i područne  regionalne samouprave. Veličina izdataka proračuna jedinica lokalne i područne regionalne samouprave. Struktura izdataka proračuna jedinica lokalne i područne regionalne samouprave. Struktura prihoda proračuna jedinica lokalne i područne regionalne samouprave.  Dotacije (potpore) kao instrument financiranja javnih potreba jedinica lokalne i područne regionalne samouprave. Zaduživanje jedinica lokalne i područne regionalne samouprave. Međuproračunski transferi. Vertikalni i horizontalni međuproračunski transferi. Opći i namjenski međuproračunski transferi. Ciljevi i razlozi primjene međuproračunskih transfera (potpora). Korisničke naknade. Županijski proračuni. Proračuni gradova i općina. Financiranje javne uprave u Europskoj uniji.
IV. PRORAČUNSKI TIJEK
Pojam državnog proračuna. Funkcije državnog proračuna. Proračunsko pravo. Pravna priroda proračuna. Načela državnog proračuna. Proračunsko planiranje. Izrada proračuna. Donošenje proračuna Izvršenje proračuna. Izmjene proračuna.Zaključni (godišnji) obračun proračuna. Proračunske stalne rezerve (zalihe). Financijski program. Državna riznica i proračunsko računovodstvo. Nadzor i revizija proračuna.
V. FONDOVSKO FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
Proračunski fondovi. Proračunski fondovi za financiranje potreba u području obrazovanja, kulture, športa i socijalne skrbi. Izvanproračunski fondovi odnosno fondovi socijalnog osiguranja. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Hrvatski zavod za zapošljavanje.
VI. JAVNA PODUZEĆA
Mjesto i uloga jedinica lokalne i područne regionalne samouprave u financiranju komunalnog javnog gospodarstva. Komunalni red, upravni i financijski nadzor.

Preporučena literatura :
Bo. Jelčić, Financijsko pravo i financijska znanost, Informator, Zagreb, 1998, str. 411-422.

 

Bo. Jelčić, i drugi: Financijsko pravo i financijska znanost, Narodne novine, Zagreb, 2002, str. 42.-61, 529-554, 557-640.

 

Bo. Jelčić, i drugi: Hrvatski fiskalni sustav, Narodne novine, Zagreb, 2004, str. 289-396.

 

H. Arbutina, Neka pitanja financiranja jedinica lokalne samouprave – međunarodnokomparativni aspekt u Zbornik radova u povodu 70. godišnjice života prof. dr. sc. Božidara Jelčića , Pravni fakultet Zagreb, 2001, str. 239-253.

 

M. Klarić, Osnovni aspekti financiranja lokalne i područne (regionalne) samouprave, Pravo i porezi, br. 5/05, str. 48-54.

 

O. Lončarić Horvat, Hrvatski model financiranja lokalne uprave i samouprave, Porezni vjesnik, Zagreb, br. 1/94., str. 36-40.

 

P. Mihalj, Fiskalna decentralizacija u Republici Hrvatskoj u Zbornik radova u povodu 70. godišnjice života prof. dr. sc. Božidara Jelčića , Pravni fakultet Zagreb, 2001, str. 465-482.

 

J. Šimović, Budžetski fondovi u novom sustavu financiranja javnih potreba, Računovodstvo i financije, Zagreb, br. 1-2/01, str. 1-11.

 

J. Šimović, Mjesto i uloga fiskalnih i nefiskalnih instrumenata u financiranju javnih potreba jedinica samouprave u Republici Hrvatskoj u Zbornik radova Tendencije u razvoju financijske aktivnosti države, HAZU, Zagreb, 2000.

 

Financiranje lokalne samouprave: studije slučaja Njemačke, Slovenije i Hrvatske, Zagreb, Zaklada Friedrich Ebert Ured u Zagrebu, Zagreb, 2003.

 

Europska povelja o lokalnoj samoupravi, “Narodne novine”, dodatak – Međunarodni ugovori, br. 14/97.

 

Ustav Republike Hrvatske, «Narodne novine» br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01 i 55/01.

 

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, «Narodne novine», br. 117/93, 33/01, 73/01, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03.

 

Zakon o proračunu, «Narodne novine» 96/03.

 

Državni proračun Republike Hrvatske, «Narodne novine» br. 171/04.

 

Zakon o porezu na dohodak, «Narodne novine», br. 177/04.

 

Zakon o porezu na dobit, «Narodne novine», br. 177/04.

 

Zakon o porezu na dodanu vrijednost, «Narodne novine», br. 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 48/04 i 82/04.

Dopunska literatura:
G. Hedtkamp, Financiranje mjesne uprave u Njemačkoj u Zbornik radova u povodu 70. godišnjice života prof. dr. sc. Božidara Jelčića , Pravni fakultet Zagreb, 2001, str. 239-291.

Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Povratna informacija anketiranjem studenata. Uzajamno praćenje nastavnika na istome predmetu.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login