Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • (Za onoga) koji šuti smatra se da priznaje.

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

OSNOVE TEORIJE DRŽAVE I PRAVA

Oznaka: PRUTDP
Vrsta: obvezni
Razina: temeljna razina
Semestar / trimestar: I semestar Upravni Studij
ECTS: 5
5 ETCS (1. Semestar: Predavanja + Vježbe)
TEMELJNI KOLEGIJ OPĆEG PRAVNOG OBRAZOVANJA NA STRUČNOM STUDIJU
Kompetencije koje se stječu:

 

OPĆA ZNANJA O DRŽAVI I PRAVU KAO UVOD U PRAVNE STUDIJE I NJIHOVA ULOGA U OSVJETLJAVANJU FENOMENOLGIJE DRŽAVNE UPRAVE I UPRAVLJANJA U KONTEKSTU DRŽAVE I PRAVA

Preduvjeti za upis:

OVJERENI INDEKS O UPISU U PRVI SEMESTAR

Sadržaj:

OSNOVE TEORIJE DRŽAVE I PRAVA


U v o d
1. Pravne i nepravne znanstvene discipline na pravnom studiju. Podjela pravnih znanosti. Predmet teorije države i prava.

T e o r i j a d r ž a v e
2. Pojam države. Društvena organizacija i država kao organizacija. Država kao politička organizacija. Društvena moć i vlast. Monopol legalne fizičke prisile. Ekonomska i ideološka moć države. Vanjska i unutrašnja suverenost državne vlasti. Stanovništvo i teritorij države. Osnovne funkcije države u društvu
2. Sastav državne organizacije. Državni organ i službena osoba. Vrste državnih organa. Ustavnozakonodavna djelatnost. Izvršnopolitička djelatnost. Pravosudna djelatnost. Upravna djelatnost. Državna organizacija RH.
3. Klasifikacije država. Oblik vladavine: monarhija, republika i diktatura. Politički sustav: autokracija, oligarhija i demokracija. Elementi i tipovi demokracije. Prava i slobode čovjeka i građanina. Državno uređenje: unitarne i složene. Europska unija i drugi oblici udruživanja država. Centralizirane i decentralizirane države. Birokracija i profesionalizam.

T e o r i j a p r a v a
4. Pravni poredak i moralni poredak. Preskriptivni i deskriptivni iskazi. Osnovne funkcije društvenih normi. Pravo, moral i običaji. Objektivno pravo i subjektivno pravo. Materijalni izvori prava. Državno i autonomno pravo.
5. Pravna norma i normativni akti. Osnovni elementi pravne norme: hipoteza, traženje, određenje delikta i sankcija. Pravni delikt, protupravna radnja i krivnja. Osnove isključenja protupravnosti. Odgovornost, sankcija i kazna. Vrste pravnih kazni. Razlikovanje pravne norme i pravne odredbe. Vrste pravnih normi. Normativni pravni akt: opći (formalni izvori) i individualni pravni akti. Načelo ustavnosti i zakonitosti u materijalnom i u formalnom smislu. Pravna snaga normativnog pravnog akta. Ustav. .Zakon. Uredba i drugi podzakonski akti. Običajno pravo. Opći akti društvenih organizacija. Individualni pravni akti. Vremensko, teritorijalno i personalno važenje pravne norme. Pravomoćnost pojedinačnog pravnog akta. Redovni i izvanredni pravi lijekovi. Poništenje i obaranje pravnih akata. Efikasnost pravne norme, primarna i sekundarna.
6. Pravni odnos. Pravni i društveni odnos. Elementi i vrste pravnog odnosa. Pravni subjekti, fizičke i pravne osobe. Pravna i djelatna sposobnost. Pravno zastupstvo. Pravni objekti. Subjektivno pravo i pravna obveza. Zastara. Zloupotreba pravnog ovlaštenja. Postupak zaštite pravnog ovlaštenja. Nastanak i prestanak pravnog odnosa. Pravne činjenice i pravni dokazi. Pravne radnje kao segmenti pravnog odnosa.
7. Primjena pravne norme. Utvrđivanje važeće pravne norme. Tumačenje pravne norme. Subjekti tumačenja. Jezično tumačenje. Sistematsko tumačenje. Ciljno tumačenje.
8. Sistematizacija pravnih normi. Hijerarhijski pravni sustav i znanstveni pravni sustav. Pravne ustanove i pravne grane. Ustavno pravo. Obiteljsko pravo. Građansko pravo. Trgovačko pravo. Upravno pravo. Radno i socijalno pravo. Kazneno (krivično) pravo. Prometno pravo. Sudski postupci. Pravo zaštite prirode i ljudskog okoliša. Pravna područja: materijalno i formalno, javno i privatno, državno i autonomno, unutrašnje i međunarodno pravo.Preporučena literatura : N. Visković, Teorija države i prava, Zagreb, 2006. Dopunska literatura: N. Visković, Argumentcija i pravo, Split, 1997.
Leksikon temeljnih pojmova politike, Zagreb, 1990.
Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa
Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA
Korisnička zona
Login