Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • prigovor višine priležnika; prigovor da je majka djeteta u kritično vrijeme imala spolne odnose s više muškaraca

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

UVOD U UPRAVU

Oznaka: PRUUVU
Vrsta: obvezni
Razina: temeljna razina
Semestar / trimestar: I semestar Upravni Studij
ECTS: 6
6 ETCS (1. Semestar: Predavanja + Seminar)
TEMELJNI KOLEGIJ OPĆEG UPRAVNOG OBRAZOVANJA NA STRUČNOM STUDIJU
Kompetencije koje se stječu:

 

Predmet Uvod u upravu daje osnovne spoznaje o zakonitosti društvenih pojava u vezi s upravnim organizacijama i djelatnošću upravljanja. Građa koja se proučava u okviru predmata Uvod u upravu su upravne organizacije te druge društvene institucije, organizacije i skupine u vezi s njenim predmetom, kao npr. različita politička tijela za donošenje političkih i drugih društvenih odluka koje su okvir za djelovanje upravnih organizacija, interesne skupine koje utječu na rad upravnih organizacija, itd. Iako pozornost kolegija nije usmjerena prije svega na te institucije, organizacije i skupine, one se u procesu proučavanja ne mogu izbjeći zbog interdisciplinarnog pristupa u proučavanju fenomena javne uprave i upravljanja. Znanja koja bi se apsolviranjem kolegija Uvod u upravu stekla trebala bi poslužiti kao polazna osnova daljnjem produbljivanju spoznaja o upravi i procesu upravljanja.

Preduvjeti za upis:

OVJERENI INDEKS O UPISU U PRVI SEMESTAR

Sadržaj:

1. Dio: Uvodna pitanja
1. 1. Značenje uprave u suvremenom društvu.
1. 2. Definicija uprave.
1. 2. 1. Uprava kao upravna organizacija i kao djelatnost upravljanja.
1. 3. Značajke upravne organizacije: društveni poslovi, trajna podjela dužnosti
i ovlasti, profesionalizam.
1. 4. Značajke upravljanja: transmisioni karakter, dinamičnost, kontinuitet, dvojakost
pravila.
1. 5. Predmet i građa nauke o uprave. Metoda nauke o upravi. Izvori materijala
za nauku o upravi.
1. 6. Razvoj proučavanja uprave.
1. 6. 1. Počeci nauke o upravi.
1. 6. 2. Upravnopravni smjer.
1. 6. 3. Upravno – tehnički smjer.
1. 6. 4. Daljnja diferencijacija u proučavanju uprave.
1. 6. 5. Proučavanje uprave u Hrvatskoj.
1. 7. Sustav proučavanja uprave.
1. 7. 1. Mjesto nauke o upravi u sustavu proučavanja uprave.
1. 7. 2. Odnos nauke o upravi prema ostalim disciplinama koje se bave
 upravom.
1.7. 3. Program nauke o upravi.
2. dio: Uloga uprave u društvu                                                                       
2. 1. Društveni položaj upravnih organizacija.
2. 2. Razvoj upravnih organizacija.
2. 3. Tendencije i popratne okolnosti.
2. 3. 1. Tendencija porasta upravnih organizacija (apsolutni i relativni porast,
 uzroci porasta, porast unutarnjih upravnih funkcija).
2. 3. 2. Tendencija diferencijacije (horizontalna i vertikalna).
2. 3. 4. Tendencija profesionalizacije (ustaljivanje poslova i položaja u upravi,
 prijelaz od laika na stručnjake, razvoj nagrađivanja službenika).
2. 3. 5. Tendencija prema smanjenju primjene prinude u upravi (prinuda i
njezina uloga u upravi, početno prevladavanje prinude, razlozi opadanja
primjene prinude).
3. dio: Uloga uprave u političkom sustavu
3. 1. Pojam vlasti i autoriteta, političke vlasti i političkog autoriteta.
3. 2. Koncentracija i dekoncentracija u političkom sustavu.
3. 3. Politički odlučujuća grupa i uprava kao izvršavajuća organizacija.
3. 4.  Problemi razgraničenja, refleksni utjecaj uprave.
3. 4. Birokratska vlast – pojam, značajke, način nastanka i vršenja, posljedice.
3. 5. Sredstva političke kontrole uprave.
3.  5. 1. Organizacijska sredstva (decentralizacija, odvajanje funkcija,
kolektivnost).
3. 5. 2. Funkcionalna sredstva (odlučivanje, predstavništvo i sudjelovanje građana,
ograničenje uprave pravilima).
4. dio: Uprava kao ljudska djelatnost
4. 1. Ponašanje ljudi u upravi.
4. 2. Društvena i organizacijska uloga.
4. 3. Predviđanje na temelju uloge.
4. 4. Organizacijska struktura uprave.
4. 4. 1. Pojam organizacije i organizacijske strukture.
4. 4. 2. Funkcija i hijerarhija.
4. 4. 3. Centralizacija i decentralizacija.
4. 4. 4. Pojedinačno i kolektivno djelovanje.
4. 4. 5. Vanjske i unutarnje organizacijske jedinice.
4. 4. 6. Formalna i neformalna organizacijska struktura.
4. 5. Proces organiziranja – praktični problemi.
4. 5. 1. Organizacijski plan.
4. 5. 2. Elementi organizacije.
4. 5. 3. Baze organizacijske podjele.
4. 5. 4. Idealni ciljevi organiziranja.
4. 5. 5. Raspon kontakata i raspon vertikalne veze.
4. 5. 6. Tipovi organizacije.
4. 5. 7. Organizacijske promjene – reorganizacija.
4. 5. 8. Jedinice za organizaciju i metode (OMT).
5. dio: Ljudi u upravi
5. 1. Pojam upravnog službenika.
5. 2. Politički funkcionari i privremeni suradnici.
5. 3. Razvoj shvaćanja o ulozi javnih službenika.
5. 4. Službenički sustavi – definicija i svrha.
5. 4. 1. Klasifikacijski sustav.
5. 4. 2. Platni sustav.
5. 4. 3. Sustav napredovanja.
5. 4. 4. Kadrovska politika.
5. 4. 5. Sadržaj kadrovske politike.
5. 4. 6. Popunjavanje upravne organizacije službenicima.
5. 4. 7. Formiranje ljudi za upravnu službu.
5. 4. 8. Uvjeti rada.
5. 4. 9. Službenička etika – odnos službenika prema građanima,
društvu kao cjelini, upravnoj organizaciji i radu.
5. 4. 10. Organizacija personalne službe.
6. dio: Materijalna sredstva uprave
6. 1. Pojam materijalnih sredstava uprave.
6. 2. Ekonomski obliki i režim raspolaganja.
6. 3. Uloga u narodnom gospodarstvu.
6. 4. Problem ekonomičnosti upravnih programa i akcija.
6. 5. Tehnička sredstva u upravi.
6. 6. Mehanizacija i automatizacija rada u upravi.
7. dio: Planiranje u upravi
7. 1. Pojam i vrste planiranja.
7. 2. Planiranje programa.
7. 3. Suvremene metode odlučivanja
7. 3. 1. Linearno programiranje.
7. 3. 2. Odlučivanje u rizičnim situacijama i uvjetima neizvjesnosti.
7. 3. 3. Teorija igara.
7. 4. Organizacija upravnog planiranja.
7. 5. Planiranje toka rada. Mrežni grafikoni, PERT.
8. dio: Vođenje u upravi
8. 1. Funkcija vodstva: pojam, vrste, razvoj, pravni aspekti.
8. 2. Poslovi vodstva.
8. 3. Osobna svojstva rukovodilaca.
8. 4. Stilovi vodstva.
8. 5. Popunjavanje upravnih organizacija vodećim osobljem.
9 dio: Komunikacije u upravi
9. 1. Komunikacije u upravi.
9. 2. Pojam komunikacija i komunikacijskog sustava.
9. 3. Ciljevi i pokazatelji komunikacijskog sustava.
9. 4. Sastanci u upravi.
9. 4. 1. Pojam sastanka.
9. 4. 2. Vrste sastanka.
9. 4. 3. Psihološki problemi, tehnika pripremanja i vođenja sastanaka.
10 dio: Postupci u upravi
10. 1. Pojam, svrha, vrste.
10. 1. 1. Izraz postupak i njegova različita shvaćanja.
10. 1. 2. Standardizacija postupaka.
10. 1. 3. Zaštitni postupci
10. 1. 4. Način regulacije postupaka
10. 2. Stvaranje postupaka. Okvir, osnovni činitelji i pokazatelji kvalitete.
10. 2. 1. Tehnički problemi stvaranja postupka
10. 2. 2. Opasnost jedinstvenog postupka
10. 2. 3. Način pisanja postupka.
10. 2. 4. Kvaliteta postupka.
11 dio: Nadzor u upravi
11. 1. Pojam i vrste nadzora.
11. 1. 2. Termin nadzora
11. 1. 3. Važnost nadzora
11. 1. 4. Povezanost nadzora s drugim fazama upravnog ciklusa.
11. 1. 5. Odgovornost
11. 1. 6. Kriterij uspješnosti
11. 1. 7. Financijski nadzor
11. 1. 8. Ocjena rezultata rada
11. 1. 9. Nadzor sadržaja i nadzor ekonomičnosti
11. 1. 10. Naknadni i prethodni nadzor
11. 1. 11. Opći i specijalni nadzor
11. 1. 12. Druge klasifikacije nadzora
11. 1. 13. Nadzor kao objektivni proces
11. 2. Sustav nadzora, nadzorni proces, plan nadzora, pokazatelji kvalitete.
11. 3. Nadzorne organizacije. Masovni nadzor.
11. 3. 1. Mjerila za ocjenjivanje
11. 3. 2. Sadržaj plana nadzora
11. 3. 3. Primjer nadzornog procesa
11. 3. 4. Ekonomičnost nadzora
11. 3. 5. Specijalizirane organizacijsker jedinice za nadzor

Preporučena literatura :  

Eugen Pusić: Nauka o upravi, Školska knjiga, Zagreb, 2002.

Dopunska literatura: Pusić, Ramljak, Koprić, Kregar, Perko – Šeparović, Blažević, Lozina: Hrestomatija upravne znanosti, sv. 1., Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb, 1998.

Onesin Cvitan: Uvod u upravu, Veleučilište u Splitu, Split, 2002.


Ivan Koprič, Međuuvjetovanost strukture i komuniciranja u upravnim organizacijama, Pravni fakultet u Zagrebu, 1999.


Duško Lozina – Mirko Klarić: Mogućnosti utjecaja kršćanskih vrijednosti na oblikovanje etike u javnoj upravi u Nediljko Ante Ančić – Nikola Bižaca (ur.): Mjesto i uloga teologije u Crkvi i društvu, Crkva u svijetu, Split, 2004., str. 301. – 331.

Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa
Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login