Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • po zakonu koji treba donijeti (kakav bi trebalo donijeti)

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

PRAVO ZAŠTITE POTROŠAČA

Oznaka: PR5PZP
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
6 ECTS (Predavanja + vježbe)Izborni kolegij od važnosti za upoznavanje s pravima potrošača u konfrontaciji s subjektima prodaje na suvremenom tržištu roba i usluga.
Kompetencije koje se stječu:

Savladavanjem nastavne materije student treba steći opća i posebna teorijska znanja o pravu zaštite potrošača u hrvatskom pravu i u pravu EU. Mora steći i praktična znanja i vještine za ostvarivanje višeg nivoa zaštite prava potrošača, posebno u oblasti zaključivanja potrošačkih ugovora i ostvarivanja potrošačkih prava u svim oblicima predviđenim zakonom. Mora biti pripremljen za sudjelovanje u radu različitih organizacija za zaštitu potrošačkih prava, kao i u donošenju propisa iz ove oblasti. 

Preduvjeti za upis:

Za upis predmeta potrebno je ispuniti opće uvjete za upis na III. godinu diplomskog studija.

Sadržaj:


1.POJAM POTROŠAČA; TRŽIŠTE I POTROŠAČ; RAZVOJ ZAŠTITE POTROŠAČA U SVIJETU

2.PROGRAMI ZAŠTITE POTRŠAČA U EU; IZVORI HRVATSKOG I EU PRAVA ZAŠTITE POTROŠAČA

3.SIGURNOST PROIZVODA I INFORMIRANJE POTROŠAČA U HRVATSKOM PRAVU I PRAVU EU

4.OGLAŠAVANJE PROIZVODA I USLUGA; ZAŠTITA POTROŠAČA PRILIKOM ELEKTRONIČKOG ZAKLJUČIVANJA UGOVORA

5.TEMELJNA PRAVA POTROŠAČA PRI KUPNJI PROIZVODA I USLUGA

6.JAVNE USLUGE KOJE SE PRUŽAJU POTROŠAČIMA

7.STANDARDNI POTROŠAČKI UGOVORI – ZAŠTITA POTROŠAČA

8.NEPOŠTENA POSLOVNA PRAKSA

9.ZAŠTITA POTROŠAČA KOD UGOVORA SKLOPLJENIH NA DALJINU I UGOVORA SKLOPLJENIH IZVAN POSLOVNH PROSTORIJA TRGOVCA

10.ZAŠTITA POTROŠAČA KOD UGOVORA O PRAVU NA VREMENSKI OGRANIČENU UPORABU NEKRETNINE

11.UGOVOR O POTROŠAČKOM KREDITU

12.ODGOVORNOST ZA ŠTETU OD NEISPRAVNOSTI ILI OPASNIH SVOJSTAVA PROIZVODA

13.PROCESNOPRAVNA ZAŠTITA POTROŠAČA

14.NOSITELJI ZAŠTITE POTROŠAČA


Preporučena literatura :
1.Baretić – Dika – Jordanić – Josipović – Marijan – Pogarčić, Obveze trgovaca u sustavu zaštite potrošača, Narodne novine, Zagreb, 2003.

2.Gavella, Nikola, Europsko privatno pravo, Zagreb, 2002.

3.Zakon o zaštiti potrošača

4.Zakon o potrošačkom kreditiranjuDopunska literatura:
1.Misita, Nevenko, Osnove prava zaštite potrošača Evropske Zajednice, Pravni centar, Fond Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1997.

2.Republika Hrvatska na putu prema europskom pravosudnom području – rješavanje trgovačkih i potrošačkih sporova, ur.: Tomljenović, Vesna – Čulinović-Herc, Edita - Butorac-Malnar, Vlatka, Rijeka, 2009.

3.Petrić, Silvija, Koncept nepoštenih ugovornih odredbi, u: Nepoštene ugovorne odredbe, Europski standard i hrvatska provedba, (ur.: Vesna Tomljenović, Silvija Petrić, Emilia Mišćenić), Pravni fakultet u Rijeci, 2013., str. 15.-60

4.Petrić, Silvija, Odgovornost proizvođača za štete od nedostataka na proizvodu u hrvatskom pravu i pravu Europske unije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 2001/4 (64), str. 371-396.

5.Petrić, Silvija, Tumačenje općih uvjeta ugovora i njihov odnos s posebno ugovorenim klauzulama u hrvatskom i europskom pravu, Hrvatska pravna revija, 2001/12.

6.Petrić, Silvija, O problemima elektroničke trgovine, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, br. 1-2 (69-70), 2003..

7.Josipović, Tatjana, Zaštita potrošača u ugovoru o time-sharingu u Europskoj uniji, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Zagrebu, 53 (2003), 3-4.

8.Slakoper, Zvonimir, Nevaljanost pojedinih odredaba općih uvjeta ugovora s posebnim osvrtom na potrošačke ugovore, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 2001/1

9.Cremona, Michele, The Distance Selling Directive, The Journal of Business Law, 1998, november,

10.De Nova,Giorgio, Criteri generali di determinazione dell´abusivita di clausole ed elenco di clausole abusive, Rivista trimestrile di diritto e procedura civile, 1994/3

Oblici provođenja nastave: predavanja / praktična nastava / rad / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / testovi / projektni zadaci / referati / seminarske radnje / individualne konzultacije / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Sudjelovanje u predavanjima i izrada eseja 30%. Pismeni i usmeni ispit 70 %.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr na Twitteru Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA
Korisnička zona
Login