Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • predmet dokazivanja

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

UPRAVNO PROCESNO PRAVO

Oznaka: PRUUPP
Vrsta: obvezni
Razina: stručna razina
ECTS: 12
12 ECTS

(ECTS: 6 - 1. Semestar + 6 - 2. Semestar, Predavanja + Vježbe)

Temeljni kolegij Upravnog stručnog studija.
Kompetencije koje se stječu:

Ovladavanje temeljnim upravnopravnim institutima, na razini koja omogućuje analizu zakonskih normi koje uprava primjenjuje, te sposobnost izrade upravnih akata i ostalih pisanih sastavaka.
Ovladavanje temeljnim pravnim institutima upravnog procesnog prava, na razini koja omogućuje neposrednu primjenu upravnopravnih normi na pojedinačni slučaj rješavajući u upravnim stvarima, uporabu žalbe i drugih pravnih lijekova u upravnom postupku, podnošenje tužbe u upravnom sporu, provođenje ranji u prekršajnom postupku koji se vodi pred upravnim tijelima, te izradu upravnih akata i ostalih pisanih sastavaka u upravnom postupku, upravnom sporu i prekršajnom postupku

Preduvjeti za upis:

Prethodna godina studija

Sadržaj:

I. UPRAVNI POSTUPAK: pojam i razvoj kodificiranja upravnog postupka; osnovna načela upravnog postupka; važenje Zakona o općem upravnom postupku; supsidijarnost primjene Zakona o općem upravnom postupku; nadležnost za vođenje upravnog postupka; tijela i osobe ovlaštene za vođenje postupka i rješavanje; pravna pomoć; stranka u upravnom postupku; komuniciranje organa i stranaka; dostavljanje; rokovi; povrat u prijašnje stanje; održavanje reda; troškovi postupka i organa; prvostupanjski postupak; rješenje; zaključak; žalba; rad prvostupanjskog organa po žalbi; rješavanje drugostupanjskog organa po žalbi; izvanredna pravna sredstva; izvršenje.
a) TEMELJNA POSTUPOVNA NAČELA DJELOVANJA UPRAVE EUROPSKE UNIJE: načelo zakonitosti; načelo jednakosti i zabrane diskriminacije; načelo proporcionalnosti; načelo pravne sigurnosti i zaštite legitimnih očekivanja; razvoj pravila upravnog postupanja putem prakse Europskog suda pravde; načelo «dobre» i «loše uprave» u pravu Europske unije; pravo pristupa informacijama i pravo biti saslušan u postupku; načelo «brižljivog» vođenja postupka.
II. UPRAVNI SPOR: vrste sustava sudske kontrole nad upravom; upravni spor u formalnom i materijalnom smislu; vrste upravnih sporova; upravni spor u Hrvatskoj; važenje Zakona o upravnim sporovima; organ koji rješava upravne sporove; predmet spora; stvari izuzete iz upravnog spora; razlozi zbog kojih se upravni akt može pobijati; stranke u upravnom sporu, pokretanje upravnog spora; sadržaj tužbe; rok i predaja tužbe; suspenzivni učinak tužbe; odustajanje od tužbe; postupak suda po tužbi; usmena rasprava; sudske odluke; razlozi zbog kojih sud poništava osporeni upravni akt; obveznost sudskih presuda; troškovi u upravnom sporu; pravni lijekovi u upravnom sporu; posebne vrste sporova; zaštita sloboda i prava zajamčenih ustavom.
a) SUDSKA ZAŠTITA POJEDINAČNIH PRAVA POVRIJEÐENIH AKTIMA UPRAVNE VLASTI U EUROPSKOJ UNIJI: sustav pravne zaštite u Europskoj uniji; uloga Europskog suda pravde kao upravnog suda; opća europska načela zaštite prava u upravnom sporu; službenički sporovi; sporovi za zaštitu prava pred Europskim sudom povrijeđenih aktima države članice Unije; sporovi za zaštitu prava pred Europskim sudom povrijeđenih aktima tijela Unije.
b) IZVANUGOVORNA ODGOVORNOST UNIJE ZA ŠTETU: izvanugovorna odgovornost za štetu u državama članicama Europske unije; izvanugovorna odgovornost Europske unije za štetu.
III. PREKRŠAJI: pojam i elementi prekršaja; normiranje prekršaja; načelo zakonitosti; prostorno i vremensko važenje propisa o prekršaju; vrste prekršaja; vrijeme i mjesto izvršenja prekršaja; počinitelj prekršaja; zabluda; diplomatski imunitet; sudioništvo; odgovornost i kažnjavanje za prekršaj; prekršajne sankcije; odmjeravanje kazne; ublažavanje kazne; mogućnost obustavljanja postupka; stjecaj prekršaja; zastara; prekršajni postupak; nadležnost sudova i upravnih tijela; stranke u postupku, oštećenik i njihovo zastupanje; radnje u prekršajnom postupku;mjere za osiguranje provedbe postupka i izvršenja kazni; rješenje o prekršaju; prekršajni nalog; žalba; izvanredni pravni lijekovi; izvršenje rješenja o prekršaju

Preporučena literatura :

1. Ðerđa, Dario, Opći upravni postupak u Republici Hrvatskoj
, Zagreb, Inženjerski biro, 2010.


2. Đerđa,Daio, Upravni spor, Pravni fakultet u Rijeci,Rijeka,2017. (u tisku) 3. Zakon o upravnim sporovima („Narodne novine“, br. 20/10. i 143/12.). Pročišćeni tekst se može naći na portalu www.zakon.hr


Aviani, Damir, Prekršajno pravo
, treće , izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Split, 2013. Tekst se nalazi na web stranici Pravnog fakulteta u Splitu, www.pravst.hr/dokumenti/nastavni materijali
Dopunska literatura: Dupelj, Željko – Turčić, Zlatan, Komentar Zakona o općem upravnom postupku /.../, Zagreb, Organizator, 2000.
Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe / praktična nastava / rad / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Povratna informacija anketiranjem studenata. Uzajamno praćenje nastavnika na istome predmetu.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login