Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • aktorska kaucija (da će se dosuđeno platiti)

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

UPRAVNI SUSTAVI

Oznaka: PRUUPS
Vrsta: obvezni
Razina: temeljna razina
Semestar / trimestar: II semestar Upravni Studij
ECTS: 6
(ECTS: 6 - 1. Semestar, Predavanja + Seminar)
KOLEGIJ NUŽAN ZA RAZUMJEVANJE POJAVE I ZNAČENJA JAVNE UPRAVE
Kompetencije koje se stječu:

 

Predmet Upravni sustavi dati će sustavna i cjelovita znanja o ustrojstvu upravnih sustava i organizaciji državne uprave u Hrvatskoj i svijetu. Osim toga, dati će temeljite spoznaje o specifičnim problemima upravnih sustava: odnosom vlasti i uprave i specifičnim rješenjima vezanim uz taj odnos, odnosom građana i uprave, problemima upravnog djelokruga, pitanjem ljudi u upravi. Predmet se nadovezuje na kolegij Uvod u upravu, te zajedno s njim daje temeljita i sustavna znanja o upravi.

Preduvjeti za upis:

Uvjeti koji su propisani statutom fakulteta.

Sadržaj:

1 dio: Upravni sustavi
Pojam i vrste
Razvojne faze
Asocijativna faza u upravljanju društvenim poslovima
Teritorijalizacija upravljanja društvenim poslovima
Funkcionalizacija upravljanja društvenim poslovima
Karakteristični problemi
Ciljevi upravnih sustava – tehnički i interesni aspekt
Suprotnosti između integracije I diferencijacije
Suprotnost između interesne dominacije I interesne autonomije
2 dio: Teritorijalizacija kao proces
Proces prvobitne teritorijalizacije u Grčkoj i Rimu
Razvoj institucije vlasti
Regresijski oblici i njihovo prevladavanje u teritorijalitmu
Pojava državne uprave i njezin dvojni karakter
Funkcionalni utjecaji u teritorijalnim upravmnim sustavima
Funkcionalna decentralizacija
Područni organi državne uprave
Nacionalizacija određenih gospodarskih grana
3. dio: Odnos uprave i vlasti
Formalni i stvarni odnosi uprave i vlasti
Oprečne težnje u odnosu uprave i vlasti
Tendencija prema dekoncentraciji i rekoncentraciji
Odnos uprave i vlasti-prijerlazni lanac
4.dio: Teritorijalni upravni sustav kao organizacija
Društvene promjene
Tehnološki razvoj
Razvoj legitimnosti interesa
Organizacija
Razmjerne konstante
Razvojne varijable
Državna uprava
Uprava kao vlast i uprava kao služba
Primjer Velike Britanije
5 dio: Odnos građana i uprave
Povijesni razvoj
Paternalizam
Demokratska država i uprava
javni odnosi
Suodgovornost
Načela odnopsa uprave i građana
Prava građana u odnosu na upravu
Instrumenti u odnosu uprave i građana
Sredstva političke kontrole građana nad upravom
Sredstva pravne zaštite građana u odnosu s upravom
Opća načela
Pravila
Institucije
Značenje tehničkog usavršavanja uprave za odnos uprave s građanima
Organiziranost građana kao instrument ravnoteže u osnosu s upravom
Značenje javnosti uprave u odnosu uprave i građana
Javnost funkcioniuranja
Sustavni kontakti uprave i građana
Sredstva javne komunikacije
6 dio: Sustav državne uprave u Republici Hrvatskoj
Poslovi državne uprave
Neposredna provedba zakona i drugih propisa
Donošenje provedbenih propisa
Provedba upravnog nadzora
Inspekcijski nadzor
Drugi upravni i stručni poslovi
Ustrojstvo državne uprave
Ministarstva
Državne upravne organizacija
Tijela državne uprave u općini, gradu i županiji
Obavljanje poslova državne uprave povjerenih jedinicama lokalne (područne) regionalne samaouprave i pravni osobama koje imaju javne ovlasti
Unutarnje ustrojstvo državne uprave
Odnosi Vlade RH prema tijelima državne uprave, jedinicama lkalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti
Međusobni odnosi tijela državne uprave
Odnosi tijela državne uprave prema jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno pravnim osobama s javnim ovlastima
Odnosi tijela državne uprave i građana
7 dio: problemi upravnog djelokruga
Povijesni razvitak uloge države i uprave
Demokratske reforme i revokucije XVII i XVIII st.
Industrijalizacija i urbanizacija XIX i XX st.
Znanstsveni i tehnološki razvitak - druga polovica XX st.
Temeljna pitanja upravnog djelokruga danas
Razina općenitosti određivanja poslova
Usporedba njemačke i hrvatske središnje uprave
8 dio: Problemi ustrojstva uprave
Generička pitanja
Način mjenjanja upravnog ustrojstva
Politički okvir upravnog sustava
Pravni okvir upravnog sustava
Specifični razvitak: Francuska- Hrvatska
9 dio: Ljudi u upravi
Generička pitanja
Ključno osoblje
Ključni momenti u razvoju upravnog obrazovanja na hrvatskim područjima
Obrazovanje upravnog osoblja
Upravne reforme, vrijednosti u upravi i upravno obrazovanje
Pregled
Kameralizam
Novi javni menadžment
Pouke i pitanja
Komparativna Iskustva: Njemačka, Italija, Engleska, Irska, Skandinavske zemlje, Nizozemska, Poljska, Baltičke zemlje, Slovenija
međunarodne orgasnizacije i udruženja
Hrvatska nakon osamostaljenja 1990
Hrvatska uprava od 1990- do 2005.
Početak procesa decentralizacije
Francuski model izbbrazbe viših kadrova državne uprave:nastanak sadašnjeg modela, Ciljevi i očekivanja, Predavači i pitomci, Nedostaci i slabosti;
Upravno osoblje u Italiji: sustav upravnog osoblja, Ključno osoblje, Ključno osoblje dvadeset godina kasnije; Prema javnom sektoru
Osoblje  hrvatske središnje državne uprave

Preporučena literatura :  Preporučena literatura :

Pusić, E.–Ivanišević, S.–Pavić, Ž.–Ramljak, M.: Hrvatska središnja državna uprava i usporedni upravni sustavi, Školska knjiga, Zagreb, 1997, str. 1.–181, 205.–280.Šimac, N.: Izbor i početna izobrazba viših kadrova državne uprave; francuska iskustva i tranzicijske mogućnosti u Koprić, I.(ur.): Modernizacija hrvatske uprave, Suvremena javna uprava, Društveno veleučilište u Zagrebu, Zagreb, 2003., str. 152. – 159.Pavić, Ž.: Ključni momenti u razvoju upravnog obrazovanja na hrvatskim područjima u Koprić, I.(ur.): Modernizacija hrvatske uprave, Suvremena javna uprava, Društveno veleučilište u Zagrebu, Zagreb, 2003., str. 179.–190.Koprić, I. – Marčetić, G.: Obrazovanje upravnog osoblja: iskustva i izazovi u Koprić, I.(ur.): Modernizacija hrvatske uprave, Suvremena javna uprava, Društveno veleučilište u Zagrebu, Zagreb, 2003., str. 191.–227.

Zakon o sustavu državne uprave, Narodne novine br. 150/2011, 12/2013

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave, Narodne novine br. NN 150/2011, 22/2012, 39/2013, 125/2013, 148/2013 Dopunska literatura:  

Pusić, Ramljak, Koprić, Kregar, Perko – Šeparović, Blažević, Lozina: Hrestomatija upravne znanosti, sv. 1., Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb, 1998.
Pusić, E.: Država i državna uprava, Pravni fakultet, 1999., Zagreb.

Oblici provođenja nastave: predavanja / praktična nastava / rad / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / testovi / referati / seminarske radnje / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa
Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login