Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • parnica visi, teče

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

OSNOVE RADNOG, SOCIJALNOG I SLUŽBENIČKOG PRAVA

Oznaka: PRURAD
Vrsta: obvezni
Razina: specijalistička razina
ECTS: 10
10 ECTS
(ECTS: 5 - 1. Semestar + 6 - 2. Semestar, Predavanja + Vježbe)
Temeljni kolegij Upravnopravnog stručnog studija.
Pozitivnopravni predmet od značaja za suštinu stručnog upravnopravnog studija.
Kompetencije koje se stječu:

OPĆA I POSEBNA ZNANJA O RADNOM I SOCIJALNOM PRAVU. INDIVIDUALNI I KOLEKTIVNI UGOVORI O RADU U NJIHOVOM MODERNOM ZNAČENJU. RADNOPRAVNI ODNOSI IZMEÐU POSLODAVACA I POSLOPRIMACA.

Preduvjeti za upis:

PRETHODNA GODINA STUDIJA

Sadržaj:


I.UVODNE RASPRAVE:
Definicija radnog i socijalnog prava
Subjekti radnog prava
delegati osoblja
radničke komore
privredne komore (udruženje poslodavaca)
organi socijalnih službi u organizacijama i poduzećima međunarodne organizacije
 Objekt radnog prava
individualni odnosi iz rada
kolektivni odnosi iz rada
pravni odnosi koji se pravnim poretkom priznaju u svezi s postojanjem radnog odnosa
 4. Podjela radnog prava
 5. Obilježja radnog prava
                    6. Nazivi za radno pravo
                    7. Mjesto radnog prava u pravnom sustavu
                    8. Kodifikacija radnog prava
                    9. Metode izgradnje i proučavanja radnog prava
                  10. Temeljna načela radnog prava
                  11. Razvoj radnoga i socijalnog prava
                  12. Izvori radnoga i socijalnog prava
                  13. Sindikati
                  14. Kolektivni ugovori
                  15. Štrajk
                  16. Lock-out
II.              RADNI ODNOSI
1.Temeljna pitanja, značajke i pojam radnog odnosa
2.Bitni elementi radnog odnosa
3.Pravna obilježja radnih odnosa
4.Subjekti radnog odnosa
5.Klasifikacija radnih odnosa
6.Sustav radnih odnosa u Hrvatskoj
7.Individualni ugovor o radu kao oblik zasnivanja radnog odnosa i utvrđivanja prava i obveza poslodavca i posloprimca
8.Specifični radni odnosi
9.Razlike između radnog odnosa i drugih odnosa iz rada ljudi
10.Nevaljalost radnog odnosa
11.Faktički rad i njegova pravna priroda
12.Pretpostavke za zasnivanje radnog odnosa
13.Zapreke zasnivanju radnog odnosa
14.Uspostavljanje kontakta između osoba koje žele međusobno zasnovati radni odnos
15.Služba posredovanja rada
16.Isprave i evidencije u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa
17.Raspored radnika na radno mjesto i ius variandi tijekom trajanja radnog odnosa
18.Napredovanje radnika tijekom radnog odnosa
19.Obveze i prava subjekata radnog odnosa
20.Odgovornost radnika i poduzeća u svezi s povredama obveza i prava iz radnog odnosa
III. TEMELJNA PITANJA SOCIJALNOG OSIGURANJA I SOCIJALNE SIGURNOSTI
              
1.Postanak i razvoj socijalnog osiguranja
2.Izvori prava u socijalnom osiguranju
3.Rizici, osiguranici i grane socijalnog osiguranja
4.Sustav financiranja socijalnog osiguranja
5.Organizacija i službe socijalnog osiguranja
6.Sporovi iz socijalnog osiguranja i njihovo rješavanje
7.Institucije socijalne sigurnosti u socijalnom osiguranju
8.Osnovni pojmovi i institucije socijalne zaštite
9.Nastanak, razvoj, predmet, mjere i sredstva, oblici i sektori
10.Financiranje i ostvarivanje
11.Povezanost određenih državnih institucija radnog prava, socijalnog osiguranja i socijalne zaštite
12.oSNOVI SOCIJALNOG OSIGURANJA I SOCIJALNE SIGURNOSTI U EUROPSKOM PRAVU
IV. SLUŽBENIČKO PRAVO  
1.Pojam službeničkog prava
2.Pravna regulacija statusa javnih službenika u RH
3.PRAVNA VRELA -IZVORI- SLUŽBENIČKOG PRAVA
4.ODREÐIVANJE POJMA SLUŽBENIKA
5.VRSTE JAVNIH SLUŽBENIKA: (a) Podjela javnih službenika s obzirom na to, obavljaju li službu kao glavno i jedino zanimanje ili su u poslove službe uključeni samo prigodno -redoviti, prigodni, počasni službenici (b) Podjela javnih službenika s obzirom na stupanj autonomije volje kod stvaranja službeničkog odnosa, odnosno kod utvrđivanja uvjeta obavljanja službe (prava i dužnosti) - pragmatički, prinudni i ugovorni službenici; (c) Podjela jav nih službanika s obzirom na njihov položaj u hijerarhijskoj ljestvici; (d) Podjela javnih službi s obzirom na način uređivanja njihovog službenog statusa (pravni, fizičkislužbanici); (e) Podjela javnih službaneika s obzirom na organizacijski aspekt (vrsta tijela u kojima obavljaju službu)
6. ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA
6.1. Zakonski uvjeti za zasnicvanje služvbeničkog odnosa: - opći uvjeti za prijam osoba u državnu službu, -posebni uvjeti za prijam u državnu službu, ograničenja u mogućnosti prijama u državnu službu
6.2. Odlučivajnje o potrebi prijama u državnu službu
6.3. Prijam u državnu službu na temelju natječaja
6.4. Prijam u državnu službe bez natječaja
6.5. Slučajevi u kojima natječaj za prijam u državnu službu nije obvezan
6.6. Odlučivanje o prijamu u državnu službu
6.7. Vođenje središnjeg popisa državnih službenika i osobnih očevidnika
7. OBVEZE, PRAVA I ODGOVORNOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
7.1. Obveze (dužnosti) državnih službenika: - obveza savijesnog obavljanja državne službe, obveza korištenja novih znanja i trajnog usavršavanja, obveza izvršavanja naloga, ograničenje mogućnosti rada izvan radnog vremena, zabrana udaljavanja iz službenih prostorija za vrijeme radnog vremena;
7.2. Prava državnih službenika: pravo na osiguranje nužnih uvjeta za zdravlje i sigurnost, pravo na sindikalno udruživanje, pravo na mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova, pravo na štrajk, pravo na zaštitu službenika uzbogf određenih okolnosti, pravo na informiranje, pravo na zaštitu protiv prijetnji, napada ili dfrugih oblika ugrožavanja savijesnog obavljanja službe; pravo na naknadu štete pretprpljene na radu ili u svezi rada, zabrana ovlašćivanja ili prikraćivanja državnih službanika u njihovim pravima;
7.3. Odgovornost državnih službanika: Oblici (vrste) odgovornosti državnih službenika, Odgovornost za povredu službene dužnosti: (a) Vrsste povrede službene dužnosti: lakše povrede službene dužnosti, teške povrede službene dužnosti; (b) Pravni lijekovi protiv odluka donesenih u postupku zbog povreda službene dužnosti;
7.4. Materijalna odgovornost državnih službenika (odgovornost za štetu), odgovornost za štetu nanesenu protupravnim djelovanjem službene osobe (odgovornost uvjetovana griješkom); odgovornost za štetu nanesenu građanima i pravnim osobama; posebni slućajevi nadoknade štete, nadležnost, pravo regresa u službene osobe koja je počinila štetu:
7.5. Odgovornost službene osobe za štetu nanesenu tijelu državne uprave;
7.6. Mogućnost oslobađanja državnog službenika za odgovornost za štetu;
7.7. Odgovornost za štetu bez griješke
8. INSTITUTI SLUŽBENIČKOG STATUSA
8.1. Radno vrijeme, odmori i dopusti
8.2. Stručno osposobljavanje i usavršavanje
8.3. Promjena struke i povratak u službu
8.4. Premještaj                                           
8.5. Stavljanje službenika na raspolaganje
8.6. Ocijena opće sposobnosti državnih službanika
8.7. Zvanje državnih službanik
8.8. Promicanje državnih službanika
8.9. Prestanak službe
8.10. Udaljenje iz službe
9. NAMJEŠTENICI
9.1. Pojam namještenika
9.2. Pravni status namještenika
9.3. Radna mjesta namještenika
9.4. Prijam namještenika na rad
9.5. Stručni ispit
9.6. Prava i obveze namještenika
9.7. Vođenje osobnih očevidnika namještenika
9.8. Odgovornost namještenika
9.9. Prestanak rada namještenika

Preporučena literatura :

OBVEZNA LITERATURA:

  • Radni odnosi u Republici Hrvatskoj, Željko Potočnjak (ed.), Informator, Zagreb, 2007. (1-46).
  • Kolektivno radno pravo, Buklijaš Boris, Split, 2012. (13-28; 32-37; 40-43¸ 72- 219.),
  • Zakon o radu, Narodne novine, br. 93/2014, 127/2017.
Dopunska literatura:

Dopunska literatura:

- RADNI ODNOSI U REPUBLICI HRVATSKOJ, ŽELJKO POTOČNJAK (ed.), Informator, 2007.

- ANTON RAVNIĆ, Osnove radnog i socijalnog prava – domaćeg, usporednog i međunarodnog -, Zagreb, 2004.

- NIKOLA TINTIĆ, Radno i socijalno pravo, knjiga prva: radni odnosi (I), Zagreb, 1969., i to samo str: 14-42, 58-112, 117-123, 137-223, 263-265, 355-366, 378-381, 684-694.

- NIKOLA TINTIĆ, Radno i socijalno pravo, knjiga prva: radni odnosi (II), zAGREB, 1972. i to samo str. 42-64, 125-140, 180-187, 224-237, 281-334, 422-431, 534-549, 461-568, 622-671.

- BRIAN BERCUSSON, European Labour Law, Butterworths, 1996.

- ŽELJKO POTOČNJAK, Pravo na štrajk, Zagreb, 1994.

- ANDRIJANA BILIĆ, Ugovor o radu na određeno vrijeme - usklađivanje radnog zakonodavstva Republike Hrvatske sa propisima Europske unije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 41. (73.-74.), 2004., str. 167.-181.

- ANDRIJANA BILIĆ, Nadzor i kontrola radnika u kontekstu prava na osobnost, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god.42.(79.), 2005., str. 357-379.

- ANDRIJANA BILIĆ Diskriminacija u Europskom radnom pravu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, No.80, str. 601-619, Split, 2005.

- ANDRIJANA BILIĆ Rad na daljinu prema međunarodnom, europskom i hrvatskom radnom zakonodavstvu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 48, 3/2011., str. 631.-647.

- ANDRIJANA BILIĆ Transformacija radnog odnosa, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Rijeci, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Rijeci (1846-8314) 32 (2011), 2; 55-76

Časopisi:

The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, Kluwer Law International, izdanja od 2002-2012.

Recht der Arbeit, Verlag C.H. Beck, izdanja od 2000. do 2012.

Zeitschrift fûr Arbeitsrecht und Sozialrecht, Manz, izdanja od 2000. do 2005.

Propisi:

Ustav RH, Narodne novine, br. 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, i to čl: 43., 44., 45., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 62.

Zakon o zaštiti na radu, Narodne novine, br. 59/96

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, Narodne novine, br. 32/02; 86/02; 114/03

Zakon o zapošljavanju stranaca, Narodne novine, br. 19/92; 33/92; 89/92; 52/94

Naputak za izdavanje radnih dozvola strancima, Narodne novine, br. 82/96.

Zakon o inspekciji rada, Narodne novine, 59/96; 94/96.

Zakon o mirovinskom osiguranju, Narodne novine, br. 102/98; 127/00; 59/01; 109/01; 147/02; 117/03; 30/04; 177/04; 92/05.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Narodne novine, br. 1/97; 121/03; 48/05, samo temeljna načela

Zakon o socijalnoj skrbi, Narodne novine, br.73/97; 27/01; 59/01; 82/01; 103/03.

Konvencije MOR-a br. 87. o sindikalnim slobodama i zaštiti sindikalnih prava iz 1948, Narodne novine, međ.ugov.br. 2/94.

Konvencija MOR-a br. 98. o primjeni principa prava na organiziranje i kolektivno pregovaranje iz 1949., Narodne novine, međ. ugov. br. 6/95.

Konvencija MOR-A br. 100 o jednakom nagrađivanju muške i ženske radne snage za radjednake vrijednosti iz 1951., Narodne novine, međ. ugov., br. 6/95

Konvencija MOR-a br. 102 o socijalnoj sigurnosti (minimalni standardi) iz 1952; Službeni list, odluka o sukcesiji međ. ugov. i dr. sporzuma , br. 1/55.

Konvencija MOR-a br. 111 o diskriminaciji u pogledu zapošljavanja i zanimanja iz 1958; Službeni list, odluka o sukcesiji međ. ugov. i dr. sporzumi, br. 3/61.

Europska socijalna povelja iz 1965. i njen protokol – European Social Charter And Additional Protocol, Hrvatska verzija, Croatian version-Version croate, Strasbourg, 1988.


Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Povratna informacija anketiranjem studenata. Uzajamno praćenje nastavnika na istome predmetu.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login