Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • mjesto je mjerodavno za akt; za valjanost akta mjerodavan je zakon koji važi na području na kojem se on poduzima

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

UPRAVNA INFORMATIKA SA STATISTIKOM

Oznaka: PRUINF
Vrsta: obvezni
Razina: temeljna razina
ECTS: 6

(ECTS: 4 - 1. Semestar + 4- 2. Semestar, Predavanja + Vježbe)
Kolegij od značaja za pripremu studenata za rad u u analitici u suvremenoj administraciji.

Kompetencije koje se stječu:

 

Opća i posebna znanja iz područja pravne informatike i statistike usmjereni analitici u području uprave

Preduvjeti za upis:

Prema propisima fakulteta

Sadržaj:


1. INFORMATIKA U PRAVU I UPRAVI
Izvori i polazišta informacijske znanosti. Dokumentacija i pretraživanje informacija. Razvoj informacijskih i komunikacijskih znanosti. Definiranje informacijskog fenomena. Informacijske znanosti, društvene znanosti i upravne znanosti. Informatika i znanstvenoistraživački rad. Teorijska osnova informatike. Teorija informacijskih znanosti. Teorija sustava. Kibernetika. Pravometrija i pravna kibernetika. Pravna kibernetika u budućoj pravnoj znanosti. Korisnost četverostruke podjele predmeta pravne kibernetike. Osnove teorije informatike. Računala i informacijski sustavi. Razvitak računala. Vrste računala. Enciklopedijsko poznavanje informatičke tehnologije: mikroprocesori, konfiguracije, memorije, kodeksi, kodovi, šifre i sl. Način rada računala i načela na kojima se računalne znanosti temelje. Telekomunikacijski sustavi i njihovo djelovanje. Osnovni pojmovi o logici u računalu. Brojevni sustavi. Principi formiranja datoteke na računalu. Pregled oblika i razvoja obrade podataka. Terminali. Zaštita podataka. Programski jezici i njihovo značenje. Informatika za pravnike. Korištenje informatičke opreme u upravi, pravosuđu, zakonodavstvu, te na pravnim sustavima u gospodarstvu. Stvaranje i korištenje baza podataka za pravne znanosti. Stvaranje baza podataka zakonodavstva, te korištenje u svrhu upotrebe zakonskih i podzakonskih akata. Stvaranje baza podataka u pravosuđu (baza podataka-presuda). Korištenje baza podataka u stvaranju pravnih normi i standardiziranih dokumenata, za potrebe dnevne pravne operative. Korištenje računala u upravnom postupku. Kompjuterizirani ured u upravi. Upravljanje u organizaciji uprave: predmeti u pravnom postupku. Jedinstveni sustav šifriranja predmeta i spisa. Stvaranje spisa i mogućnosti korištenja računalne tehnologije u arhiviranju spisa: računalni zapis, te druge tehničke mogućnosti za stvaranje pravnih evidencija. Tekst proces i njegova primjena u pravu. Državni informacijski sustav i njegovo informatičko djelovanje. Odnos između informatičke tehnologije i prava. Pravno reguliranje informatičkih načela s kojima se postiže jedinstvo sustava. MS-DOS i UNIX, prednosti i ograničenja, principi rada te primjena u području društvenih i pravnih znanosti.
Politički sustav i organizacija podataka. Znanstvene metode i organizacija podataka za istraživanje funkcionalnih značajki političkog sustava. Politički sustav kao mreža institucija. Zakonodavna, izvršna i sudska vlast i sustav organizacije podataka. Elektronička obrada podataka, pisanje izvještaja, zaključaka i izrada propisa, datoteka i dr. Datoteke namijenjene potrebama zakonodavne, izvršne i sudske vlasti. Tipovi organizacije datoteka (sekvencijalni, indeks-sekvencijalni, direktni i dr.). Arhitektura sustava banke podataka, modeli (hijerarhijski, relacijski, mrežni). Relacijski jezici, jezici za pretraživanje, mikroračunalne biblioteke. Elementi projektiranja računalnih mreža. Značajke informatičkih mreža. Osnovna načela projektiranja i izgradnja pravnih informacijskih sustava. Modeliranje fonda podataka u državnim tijelima.
Obuhvat osnovnih čimbenika u ekonomiji informacijskih sustava u državnim tijelima. Vrijednosna analiza informacijskog sustava. Planiranje ekonomične upotrebe elektroničke opreme u upravnim tijelima. Procjena ekonomičnosti informacijskog sustava (metoda proračuna investicija ), matematičko modeliranje razvoja informacijskog sustava.
Ugroženost informacija, tehničko-tehnoloških postrojenja u tijelima državnih vlasti. Osnovne zaštite kodova, kriptografijska zaštita, matematičko šifriranje i dr.
Mikrofilm kao nositelj podataka. Povezanost mikrofilmske tehnologije, elektroničkih nositelja podataka i suvremenih metoda u pravnoj dokumentaristici. Arhiviranje pravnih podataka.
2. STATISTIKA Uvod:
Pojam, zadaća i predmet statistike. Statističko promatranje. Vrste obilježja. Statističke tablice.
Geografski i atributivni nizovi:
Formiranje i grafičko prikazivanje geografskih i atributivnih nizova: stupcima, kvadratima i krugovima. Kartogrami: dijagramske karte, piktogram i statistička karta.
Analiza geografskih i atributivnih nizova pomoću relativnih brojeva: proporcija postotka, promila relativnih brojeva koordinacije i indeksa s grafičkim prikazivanjem relativnih brojeva.
Numerički nizovi:
Formiranje i grafičko prikazivanje distribucije frekvencija histogramom i poligonom frekvencija. Grafičko prikazivanje kumulativnog niza formiranog iz apsolutnih i relativnih frekvencija (s grafičkim određivanjem medija i kvartala).
Srednje vrijednosti numeričkog niza:
Aritmetička sredina, medijan (kvartili) i mod. Ostale srednje vrijednosti: prosjek aritmetičkih sredina, harmonijska sredina i prosjek relativnih brojeva.
Mjere disperzije:
Raspon varijacije, interkvartili, koeficijent kvartilne devijacije, varijacija, standardna devijacija, koeficijent varijacije i standardizirano obilježje.
Normalna razdioba:
Osnovne značajke normalne razdiobe. Površina ispod Gaussove krivulje i primjena te zakonitosti na normalno distribuirane skupove.
Metoda uzoraka:
Pojam i zadaća metode uzorka. Izabiranje i model jednostavnog slučajnog uzorka. Standardna pogreška procjene. Procjena aritmetičke sredine i proporcije osnovnog skupa pomoću uzorka. Testiranje nul-hipoteze (za: X i P) pomoću intervala procjene i Z-vrijednosti.
Analiza vremenskih nizova:
Formiranje i grafičko prikazivanje trenutačnih i intervalnih vremenskih nizova. Grafičko uspoređivanje vremenskih nizova u aritmetičkom i logaritamskom mjerilu. Individualni indeksi: verižni i na stalnoj bazi. Skupni indeksi (indeksi vrijednosti, cijena i količina). Preračunavanje indeksa.
Dinamične srednje vrijednosti:
Prosječna ordinata, kronološka sredina, geometrijska sredina verižnih indeksa (prosječna stopa porasta ili pada pojava). Metode utvrđivanja trendova. Linearni, parabolični, eksponencijalni i logaritamski trend. Izračunavanje parametra i jednadžbe linearnog trenda, ucrtavanje trend-linije u grafikon i analiza varijance zbog ocjene reprezentativnosti trenda.
Mjerenje sezonskih oscilacija:
Sezonski indeksi na bazi općeg prosjeka. Polarni dijagram.
Vjerojatnost:
Zbrajanje vjerojatnosti, množenje vjerojatnosti. Uvjetna vjerojatnost. Vjerojatnost složenih događaja. Zakon velikih brojeva.
Statističke zakonitosti i teorijske distribucije:
Binomna distribucija, Poissonova distribucija, normalna Gaussova distribucija. Hi-kvadrat test, koeficijent kontingencije.
Korelacija:
Dijagram rasipanja. Linearna korelacija. Izračunavanje jednadžbi pravaca regresije i koeficijenta korelacije (Pearsonov koeficijent korelacije i koeficijent korelacije pomoću koeficijenta regresije). Korelacija ranga, korelacija ranga za više varijabli. Primjena te metode i izračunavanje Spearmanova koeficijenta korelacije ranga.
Preporučena literatura :

UPRAVNA INFORMATIKA: Slavko Šimundić, Josip Žužul, UPRAVNA INFORMATIKA, Sveucčilište u Splitu, Pravni fakultet, Split, 2010. god., Slavko Šimundić, UVOD U INFORMATIKU, Pravni fakultet, Split, 2000. god, Slavko Šimundić, Marija Boban, Marin Mardešić, INFORMATIKA- UVOD U LABORATORIJSKE VJEŽBE, Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet, Split, 2002.god.

STATISTIKA: Slavko Šimundić, Josip Žužul, Statistika za pravni i upravni studij, Sveučilište u Splitu, Pravni fakultret Split, Split, 2012. god..; Slavko Šimundić, Marija Boban, ZBIRKA ZADATAKA IZ STATISTIKE, Svučilište u Splitu, Pravni fakultet Split, 2003. god.;
Dopunska literatura:
PRAVNA INFORMATIKA: Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03), Zakon o telekomunikacijama (NN 122/03), Zakon o elektroničkim medijima (NN 122/03), Zakon o elektroničkom potpisu (NN 10/02) i pravilnici, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03), Zakon o potvrđivanju Konvencije o kibernetičkom kriminalu (NN 9/02)
M. G. Losano, Pravna kibernetika, Književni krug, Split, 1990. god.

2. H. Birolla i dr, Poslovna informatika, DRIP Zagreb, 1993. god.

3. V.Šimović i S. Šimundić, Policija i informatika, MUP-a, RH, Policijska akademija, Visoka policijska škola, Zagreb, 1998. god.

STATISTIKA:

I. Šošić, Statistika, (drugo izdanje), Školska knjiga, Zagreb, 1995.god.; V. Serdar i I. Šošić, Uvod u statistiku, Školska knjiga, Zagreb, 1986.god
Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: 1. Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa
2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Evaluacija nastave se provodi od strane pročelnika Katedre.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login