Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • tuženik

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

SOCIOLOGIJA UPRAVE

Oznaka: PRUSOC
Vrsta: obvezni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: II semestar Upravni Studij
ECTS: 5
5 ECTS (predavanja + vježbe/ seminari)
Kompetencije koje se stječu:

Kolegij „Sociologija uprave“ izvodi se na prvoj godini i omogućava studentima stjecanje osnovnih znanja o javnoj upravi u modernim društvima, kao i u suvremenom hrvatskom društvu. Izučavajući teorije organizacije u klasičnoj i suvremenoj društvenoj znanosti, državu i njezinu ulogu u suvremenom svijetu, modernizaciju velikih europskih upravnih sustava, razvoj i modernizaciju regionalne samouprave u Hrvatskoj, itd., kolegij omogućava razumijevanje i kritičko analiziranje nekih aspekata i problematike države i uloge javne uprave u suvremenim društvima.

Preduvjeti za upis:

Ovjereni indeks o upisu i pohađanju obveznih oblika nastave na Pravnom fakultetu u Splitu.

Sadržaj:


1. Uvod u kolegij „Sociologija uprave“. Upoznavanje sa sadržajem kolegija, obveznom i dopunskom literaturom, kolokvijima, studentskim obvezama, itd.
2. Određenje osnovnih pojmova (sociologija i posebne sociologije, sociologija uprave, kultura, društvo, društvena struktura – društveni položaji, uloge, grupe, institucije, organizacije), itd.
3. Sociološke teorije (funkcionalizam, konfliktne perspektive, interakcionizam, postmodernizam), itd.
4. Pogledi na ljudsko ponašanje (pozitivizam, perspektive društvene akcije, fenomenologija), itd.
5. Organizacija u klasičnoj društvenoj znanosti. Prve postavke znanosti o organizaciji i njihova kritika. Daljnji razvitak organizacija i novi pogledi u znanosti o organizaciji, itd.
6. Teorije modernizacije i uprava. Modernizacija velikih europskih upravnih sustava (Velika Britanija, Njemačka, Francuska).
7. Globalizacija i država. Globalizacija i lokalne jedinice.
8. Država kao organizacija i država kao institucija. Država i ljudska prava.
9. Socijalna država (uvjeti nastanka socijalne države, razvitak socijalne države, kriza i perspektive socijalne države).
10. Javno–privatno partnerstvo (određenje pojma, važnost, kritike). Neka iskustva primjene javno–privatnog partnerstva (Švicarska, Francuska, Velika Britanija itd.).
11. Decentralizacija kao model povećanja učinkovitosti javne uprave.
12. Razvoj i modernizacija regionalne samouprave u Hrvatskoj.
13. Lokalna demokracija u Hrvatskoj.
14. Utjecaj EU na lokalnu samoupravu.
15. Zaključne napomene o promjenama i reformi lokalne samouprave u suvremenom hrvatskom društvu.

Preporučena literatura :
1. Haralambos, Michael; Holborn, Martin (2002) Sociologija. Zagreb: Golden marketing, str. 2. – 21.
2. Pusić, Eugen (2002) Upravljanje u suvremenoj državi. Zagreb: Društveno veleučilište, str. 1. – 15.; 41. – 78.; 98. – 126.; 164. – 172., 180. – 199.
3. Pusić, Eugen (1999) Država i državna uprava. Zagreb: Pravni fakultet, str. 16.-42.
4. Perko – Šeparović, Inge (2006) Izazovi javnog menadžmenta – dileme javne uprave. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga, str. 147. – 170.
5. Kregar, J.; Ðulabić, V.; Gardašević, Ð. i dr. (2011) Decentralizacija. Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, str. 35. – 63.; 85. – 107.

Dopunska literatura:
1. Kregar, Josip (2014) Sociologija uprave. Zagreb: Pravni fakultet.
2. Pusić, Eugen (1989) Društvena regulacija. Zagreb: Globus.
3. Giddens, Anthony (2007) Sociologija. Zagreb: Globus (poglavlje 1., 2., 3., 12., 14., i 21.).
4. Ritzer, George (1997) Suvremena sociologijska teorija. Zagreb: Globus.
5. Kregar, Josip (1999) Nastanak predatorskog kapitalizma i korupcija. Zagreb: Rifin.
6. Luhmann, Niklas (1982) Teorija sistema. Zagreb: Naprijed.
7. Parsons, Talcott (1991) Društva. Zagreb: Naprijed.
8. Kregar, J.; Ðulabić, V.; Gardašević, Ð. i dr. (2011) Decentralizacija. Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo.
9. Haralambos, Michael; Holborn, Martin (2002) Sociologija. Zagreb: Golden marketing (poglavlje 9., i 15.).

Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Kolokviji tijekom ljetnog semestra; evaluacija kvalitete nastave i nastavnika putem studentskih anketa.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr na Twitteru Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA
Korisnička zona
Login