Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • poslovođa bez naloga; u procesnopravnom smislu - osoba koja u korist određene osobe poduzima radnje u postupku iako od nje nije dobila punomoć

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

UREDSKO POSLOVANJE I KORESPONDENCIJA

Oznaka: PRURED
Vrsta: obvezni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IV semestar Upravni Studij
ECTS: 5
5 ECTS
(ECTS: 3 - 4. Semestar , Predavanja + Vježbe)
Predmet nužan za inter i intra komunikaciju i funkcioniranja uprave
Kompetencije koje se stječu:

Razvijanje općih, a posebice specifičnih znanja o uredskom poslovanju. Proučavanje određenih instituta ima za cilj identificiranje problema u praksi. Opća i posebna znanja o fenomenu i značaju korespondiranja u upravi, politici i društvu općenito.

Preduvjeti za upis:

Prethodna godina studija

Sadržaj:

I.UVOD U UREDSKO POSLOVANJE:
1.Pojam
2.Pravila uredskog poslovanja
3.Načela uredskog poslovanja
II.UREDSKO POSLOVANJE PREMA ODREDBI O UREDSKOM POSLOVANJU:
1.Općenito
2.Pisarnica
3.Značenje pojmova
4.Primanje akata i pošiljki
5.Otvaranje i pregled pošiljki
6.Prijemni štambilj
7.Razvrstavanje i raspoređivanje akata
8.Upisivanje akata
9.Upisivanje akata u urudžbeni zapisnik
10.Prijenos osnovnog broja
11.Povezivanje osnovnih brojeva
12.Omot akata
13.Popis akata
14.Združivanje akata
15.Tehnika upisivanja
16.Početak vođenja
17.Odnos zaključivanja urudžbenog zapisnika
18.Povjerljivi i strogo povjerljivi urudžbeni zapisnik
19.Registar
20.Vraćanje riješenih predmeta pisarnici
21.Rokovnik predmeta
22.Stavljanje predmeta u arhivu i čuvanje
23.Štambilji i žigovi
24.Nadzor nad uredskim poslovanjem

III.UREDSKO POSLOVANJE PO SUSTAVU KARTOTEKE:
1.Uvod
2.Osnovna obilježja po kojima je izrađen sustav
3.Razdiobe poslova
4.Brojčano označivanje organizacijskih jedinica
5.Klasifikacijski plan predmeta i jedinstveni klasifikacijski znakovi
6.Prijemni štambilj
7.Kartoteka predmeta
8.Slaganje kartica, pregradnih kartona i međaša
9.Pasivne kartoteke
10.Popis akata
11.Upisivanje u kartoteku predmeta
12.Dostavljanje spisa u rad
13.Racionalizirani urudžbeni zapisnik
14.Arhiviranje predmeta

IV.EVIDENTIRANJE PREDMETA U UPRAVNOM POSTUPKU:
1.Uvod
2.Što su to predmeti upravnog postupka
3.Upisnik predmeta prvostupanjskog upravnog postupka
4.Upisnik predmeta drugostupanjskog upravnog postupka
5.Kompozicija upisnika i upute za popunjavanje
6.Popis akata
7.Zaključivanje upisnika
8.Omot spisa i evidentiranje akata koji se odnose na predmet
9.Označavanje broja pod kojim se izdaje upravno rješenje
10.Arhiviranje predmeta upravnog postupka
V.TAKSE:
1.Pojam
2.Propisivanje taksa
3.Naplaćivanje taksa
4.Takseni obveznik i taksena obveza
5.Plaćanje takse
6.Plaćanje takse za izdavanje isprava u više primjeraka
7.Postupak s nebiljegovanim ili nedovoljno biljegovanim podnescima
8.Načelo legaliteta kod naplate takse
9.Druga relevantna pitanja

VI.DOPISIVANJE:
1.Pojam
2.Subjekti dopisivanja
3.Vrste korespondencije
4.Načela korespondencije
5.Službeno dopisivanje
6.Akti koji se pojavljuju u službenom dopisivanju - podnesak, sastavljanje i oblikovanje podnesaka
7.Format papira
8.Razmaci za pisanje
9.Skraćenice i oznake u dopisivanju
10.Oblici pisama, odnosno podnesaka - evropski ili stari oblici, američki (blok oblici)
11.Primjeri za pojedine oblike
12.Vrste podnesaka
13.Službeni dopis
14.Poslovno dopisivanje

Preporučena literatura :
1. Kasabašić, Š., UREDSKO POSLOVANJE U PRIMJENI i postupanje s podnescima stranaka u upravnom postupku, V. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Novi informator d.o.o, Zagreb, 2015.
2. Uredba o uredskom poslovanju, Narodne novine br. 7/09

Dopunska literatura:
1. Buklijaš,B., Uredsko poslovanje i korespondencija, Split, 1978. (osim str. 10-16 i str. 65).
2. Srića, V, Kliment, A, Knežević. B., Uredsko poslovanje, Zagreb , 2003.
Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa
Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login