Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  •  ugovor o dijelu parnice; sporazum stranke i njenog punomoćnika kojim se nagrada za zastupanje ugovara u razmjeru s uspjehom u parnici, u dijelu postignute koristi u parnici

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA U EUROPSKOJ I POREDBENOJ PERSPEKTIVI

Oznaka: PR5ZLJP
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6

6 ECTS Subsidijarni kolegij koji dubinski ponire u fenomen TEMELJNIH LJUDSKIH PRAVA u okvirima nacionalne države i transnacionalnog aktivizma.Kompetencije koje se stječu:

Preduvjeti za upis:

Uvjeti koji su propisani statutom fakulteta.

Sadržaj:


I. UVOD
1.Historijska razmatranja pitanja zaštite ljudskih prava;
2.Teorija i ideologija ljudskih prava
3.Forma i suština međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava i njihov utjecaj na odredbe o ljudskim pravima
4.Ustavni status zaštite ljudskih prava i uloga sudova
5.O posebnim modelima zaštite ljudskih prava:
Bill of Rights (1791)
Case law Vrhovnog suda SAD
Exportirani USA model: SR Njemačka, Irska, Japan
6.Zaštita ljudskih prava u sistemima Westministerskog modela
Human Rights Act u Velikoj Britaniji
Načelo supremacije
Priznavanje važnosti zaštite ljudskih prava
O evoluciji uloge ustava
O zaštiti ljudskih prava u Commonwealth ustavima
Selektivni ustavi: Kanada, Novi Zeland, Australija - odnos supremacije parlamenta i sudskezaštite u westministerskim sistemima
Zaštita ljudskih prava u evropskim pravnim sustavima - Evropske teorije o ulozi zaštite ljudskih prava

II. GRANICE PRAVNE ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA

11. Sudska zaštita socijalnoekonomskih, manjinskih i kulturnih prava - case studies
22. Primjena garancija ljudskih prava - efekti ustavnih odredaba o ljudskim pravima
3. Garancije međunarodnog prava o ljudskim pravima - ECHR
 4. Garancije evropskog prava o temeljnim pravima - EU Ustav

III. SUBSTANTIVNA ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA - Posebno o pravima

 1. Zaštita prava privatnosti
Praksa u SAD, SR Njemačkoj
Odluke UN Komiteta za ljudska prava
Praksa Evropskog suda za ljudska prava
Pravo privatnosti pred hrvatskim sudovima

2. Zaštita prava na život
O nacionalnim definicijama prava na život
Posebno o debatama pro life-pro choice
Praksa Evropskog suda za ljudska prava
O pravu pred hrvatskim sudovima


1.Pravo na slobodu
Odredbe habeas corpusa u nacionalnim zakonodavstvima
Derogacije
Praksa Evropskog suda za ljudska prava
O pravu pred hrvatskim sudovima


2.Pravo na pravično suđenje
Odredbe o pravu na pravično suđenje u nacionalnim zakonodavstvima
Posebno o žalbenim postupcima
Praksa Evropskog suda za ljudska prava
O pravu pred hrvatskim sudovima

3.Pravo na slobodu govora
Odredbe o slobodi govora u nacionalnim zakonodavstvima
Posebno o cenzuri, govoru mržnje, kleveti, kontroli interneta
Praksa Evropskog suda za ljudska prava
O pravu pred hrvatskim sudovima

4.Pravo na jednakost i ne-diskriminaciju
Historijski međaši prava na jednakost
Praksa Evropskog suda za ljudska prava
O pravu pred hrvatskim sudovima

5.Pravo vlasništva

6.Politička prava
Historijski međaši ustavnih političkih prava
Posebno o političkim strankama i regulaciji stranačkih fondova
Praksa Evropskog suda za ljudska prava
O pravima pred hrvatskim sudovima

7.O zaštiti temeljnih prava
O zaštiti temeljnih prava u recentnim dokumentima
Ekstenzija zaštite političkih i ''administrativnih prava''
O utuživosti socijalnoekonomskih prava
O razvitku bioetičkih prava
Novi pristupi i standardi ustavnih sudova


Preporučena literatura :
 
  1. A. Bačić, IZABRANI MATERIJALI (Reading materials), 2005.


Dopunska literatura:
 

Alston, P. (ed) PROMOTING HUMAN RIGHTS THROUGH BILLS OF RIGHTS: COMPARATIVE PERSPECTIVES


Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe / praktična nastava / rad / tijekom nastave / projektni zadaci
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / testovi / referati / seminarske radnje / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:  


  1. Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa  2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login