Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • Nitko ne može biti sudac u vlastitoj stvari

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

EKONOMIKA JAVNOG SEKTORA

Oznaka: PRUEKO
Vrsta: izborni
Razina: stručna razina
Semestar / trimestar: V semestar Upravni Studij
ECTS: 6
6 ECTS (Predavanja + vježbe)

6 ETCS u 5 SemestruKOLEGIJ od značaja za razumjevanje funkcioniranja javnog sektora
Kompetencije koje se stječu:

 

Opća i posebna znanja o ekonomiji javnog sektora Republike Hrvatske i šire.

Preduvjeti za upis:

Prethodna godina studija

Sadržaj:

1.Uvod: Javni sektor (Pregled, Ekonomska opravdanost aktivnost države, Ekonomska analiza demokracije, Oporezivanje, Programi izdataka, Ekonomske aktivnosti države, Principi analize državnih aktivnosti.
2.Ekonomska efikasnost: Ekonomska opravdanost, Aktivnosti države, Javna dobra, Eksterni efekti, Nepotpuna tržišta, Neperfektne informacije, Redistribucija dobara, Efikasnost naspram pravičnosti
3.Ekonomska analiza demokracije: Teorije kolektivne akcije (Kolektivna akcija, Pareto princip i pravilo jednoglasnosti, Optimalno udaljavanje od jednoglasnosti, Problem besplatnog korisnika, Pristanak i prinuda, Problem zadržavanja, Pristanak i prinuda, Teorija socijalnog ugovora države, Evolucija kooperacije. Tražnja javnog sektora (Model medijalnog glasača, Reprezentativna demokracija, Ekonomska efikasnost i medijalni glasač. Ponuda javnog sektora (Podsticaji u birokraciji, Proces pogađanja i ugovaranja, Specijalni interesi i državni programi, Uzajamna pomoć i politička razmjena, Fiskalni federalizam.
4.Oporezivanje, principi, teret oporezivanja i efekti na ekonomsku efikasnost: Poželjnje karakteristike poreskog sistema (Efikasnost, Administrativni troškovi, Fleksibilnost, Pravičnost). Oporezivanje i ekonomska efikasnost: Potrošnja (Porez na potrošače, Porez na proizvodjače; Efekti oporezivanja na količinu radne snage, Optimalno oporezivanje.
5.Javni izdaci: principi i programi: Analiza politike javnih izdataka Cost-benefit analiza i analiza troškova-efikasnost, Programi za zdravstvo, Programi za nacionalnu obranu, Programi za socijalno osiguranje, Programi za obrazovanje, Welfare programi i Redistribucija dohotka.
6.Ekonomske aktivnosti vlade: Odluke vlade o financijama, (Teret nacionalnog duga, Politički privredni ciklus), Proces budžetiranja u vladi (Regulacija vlasničkih prava, Prirodni monopol, Regulacija komunalija, Rente, Konkurencija i ugovori, Sistem vaučera, Privatizacija, Regulacija, Tržište i državna proizvodnja.

Preporučena literatura : N. Nikolić, STUDIJSKI MATERIJALI, Split 2005.V., Grečić, Ekonomija rada i socijalna politika, Beograd, 2001. Dopunska literatura: Stiglity, J. Economics of the Public, Norton, New York, 2000Setnikar - Cankar, S., Klun M., Pevcin P., Aristovnik A.,: Ekonomika javnega sektorja (učbenik v pripravi), FU, Ljubljana, 2003. Žnidaršič Kranjc, A.: Ekonomika in upravljanje neprofitne organizacije, DEJ, Postojna, (str. 9-16, 26, 41-173). Klun, M.: Analiza financiranja lokalnih skupnosti v Sloveniji in primerjava z EU, V. Dnevi slovenske uprave 1998, zbornik referatov, Portorož, 1998. Stanovnik, T.: Javne finance (str. 26-30, 161-170, 175-178), Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 1998.
Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:
1. Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa

2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Evaluacija nastave se provodi od strane pročelnika Katedre.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login