Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • izričita prorogacija

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

PRAVO OBRANE I POLICIJSKO PRAVO

Oznaka: PRUPOP
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: V semestar Upravni Studij
ECTS: 6
6 ECTS
(ECTS: 6 - 5. Semestar , Predavanja + Vježbe)
Predmet nužan za poznavanje funcioniranja pojedinih subsegmenata izvršnog aparata vlasti
Kompetencije koje se stječu:

 

Opća znanja o fenomenu represije i prinude u demokratskoj ustavnoj državi; funkcija i ustroj sustava obrane i unutarnjih poslova u RH.

Preduvjeti za upis:

Prethodna godina studija

Sadržaj:


I.Uvodno razmatranje
1.Temeljni pojmovi
1.1.O fenomenu sile, prinude i represije
1.2.Uzroci primjene i razlozi monopolizacije sile
1.3.Sila kao instrument vlasti
1.4.Pojam prinude
1.5.Pojam represije
1.6.Pojam vojne sile
II.Posebno o fenomenu vojske i policije
1.Vojska pojam
1.1. Vojska - historijat pojave
1.2. Vojska kao oblik legitimne uporabe sile
1.3. Uloga vojske u političkim borbama
1.4. Vojska kao zaštitnik države
2.Policija - pojam, uloga i značenje
2.1. Povijesni razvoj policije
2.2. Funkcija i položaj policije
III.Obrana i unutarnji poslovi u suvremenoj demokratskoj državi
1.Obrana kao ustavna institucija
1.1.Ustavni položaj i uloga državnih organa u sustavu obrane
1.2.Položaj i uloga predstavničkih tijela u oblasti obrane
1.3.Položaj i uloga izvršne vlasti u oblasti obrane
1.4.Položaj i uloga sudskih organa u oblasti obrane
1.5.O civilno - vojnim odnosima
2.Vojska u suvremenim ustavnim sustavima
2.1.Posebno o ustavnim funkcijama vojske
2.2.Vanjska funkcija vojske
2.3.Unutarnja funkcija vojske
3.Tipovi ugrožavanja ustavnopravnog poretka
4.Izvanredne mjere i postupci u uvjetima ugrožavanja ustavnopravnog poretka
4. 1. O nadzoru oružanih snaga u suvremenoj državi    
5.Unutarnji poslovi u ustavnom sustavu
5.1.O upravnoj djelatnosti
5.2.Unutarnji poslovi - pojam
5.3.Ustavnopravne funkcije unutarnjih poslova
6.Uloga i djelatnost policije u suvremenoj ustavnodemokratskoj državi
6.1.Nadzor nad radom policije
IV.Obrana i unutarnji poslovi u ustavnopravnom sustavu RH
1.Nastanak i razvoj oružanih snaga i policije u RH
2.Normativno reguliranje organizacije i funkcije obrane u RH
3.Temeljni pravni akti koji reguliraju organizaciju i funkciju obrane
4.Obrambeni sustav RH - pojam i značajke
5.Oružane snage RH - funkcije i  ustrojstvo
6.Zapovijedanje oružanim snagama RH.      
7.Normativna ovlaštenja Hrvatskog sabora u oblasti obrane
8.Normativna ovlaštenja  predsjednika Republike i Vlade u oblasti obrane
9.Upravni organi i upravni poslovi u oblasti obrane
10.1. Normativna ovlaštenja tijela državne uprave u oblasti obrane
10.2. Ovlasti Ministarstva obrane
10.3. Normativna ovlaštenja ostalih tijela državne uprave u oblasti obrane
10.4. Normativna ovlaštenja pravnih osoba u oblasti obrane
10.5. Službenički odnos u oblasti obrane
10.6. Dužnosti građana u obrani
10.7. Pravna regulativa u oblasti obrane
11.Temeljni propisi RH koji reguliraju oblast unutarnjih poslova
11.1.Organizacija i funkcija unutarnjih poslova u posebnom zakonodavstvu
11.2.Dužnosti i ovlasti državnih službenika i namještenika MUP-a
11.3.Djelokrug i funkcije civilne zaštite
11.4.Ustrojstvo MUP-a
11.5.Posebno o upravnim poslovima MUP-a u oblasti osobnog statusa - građanskih stanja.
11.6.Pravna regulativa u oblasti unutarnjih poslova

Preporučena literatura :
 

1. S. Šegvić, Obrana i unutarnji poslovi u ustavnopravnom sustavu RH, Veleučilište u Splitu, 2000.


2. S. Ivanda, Pregled policijskog prava, MUP, Zagreb, 1998.


3. I. Zvonarek, Pravne osnove obrane RH, Zagreb, 1994.


Dopunska literatura:
 

4. Ustav RH, Inforator, Zagreb, 2001.


5. Zakon o policiji, NN 129/2000.


6. Zakon o obrani RH


7. Zakon o službi u oružanim snagama RH


Oblici provođenja nastave: predavanja / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:  Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa
Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login