Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • Slučaj pogađa (ide na štetu) vlasnika.

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

ELEKTRONSKA UPRAVA

Oznaka: PRUEUP
Vrsta: izborni
Razina: napredna razina
Semestar / trimestar: V semestar Upravni Studij
ECTS: 6
6 ECTS
(ECTS: 6 - 5. Semestar , Predavanja + Vježbe
Predmet od značaja za interakciju s tehnološki visoko razvijenom upravom
Kompetencije koje se stječu:

 

Osposobljavanje polaznika studija za shvaćanje, razumijevanje i usvajanje eUprave, odnosno eVlade kao nove koncepcije uprave koja je prihvaćena u mnogim, naročito razvijenim, zemljama. Ona predstavlja ključni dio startegije “uspješnog” puta u XXI. st koja se bazira se na primjeni ICT. Intenzivna primjena ICT-a u upravi podrazumjeva nove metode managementa koje treba da osiguraju bolje usluge građanima i privredi bazirane na punoj suradnji svih subjekata i svih nivoa. EUprava funkcionira na 3b (bilo kada, bilo što i bilo gdje), odnosno, "korisnici" mogu u bilo koje vrijeme, za bilo koju potrebu i iz bilo kojeg mesta da se obrate upravi. Takva uprava je potpuno i stalno operativna i pretpostavlja integraciju svih informacijskih sistema i podsistema. U dokumentima zemalja koje prelaze na eUpravu kao osnovni razlog njenog uvođenja navodi se težnja da se: osigura nova osnova za ekonomsku konkurentnost; omogući redefiniranje uloge i brže izvrši transformacija vlade i uprave i njihovo pretvaranje u servis građana; smanjivanje cijene javnih usluga; da podsticaj razvoju ekonomije zasnovane na znanju; integraciji, olakšavanju i “oslobađanju” javnih usluga; definira kvalitetnija politika i poboljša i ubrza proces donošenja odluka; kao i da se osigura efikasnost i efektivnost rada uprave na svim nivoima.


Cilj programa je da se polaznici upoznaju sa novim koncepcijama, ulogama, transformacijama uprave u elektronskom okruženju, kao sa softverskim, pravnim, organizacionim i drugim komponentama, različitim metodološkim pristupima.

Preduvjeti za upis:

Prethodna godina studija

Sadržaj:

 

- Uvod – Informacione tehnologije (osnovni pojmovi: informacioni sistemi, baze podataka ...)

- eUprava (potrebe za uvođenjem, ciljevi i zadaci, osnovne koncepcije, strategije)

- Iskustva (V. Britanija, Kanada, Novi Zeland, Irska, Estonija)

- Osnovne komponente i arhitektura

- Metodološki pristup

- Pravni okviri (prava, obaveze odgovornosti, regulacija, nadležnosti)

- Problemi (autentičnost, eGrađanin, Suverenitet, eDemokratija) i barijere

- Opasnosti

- Stanje u Republici Hrvatskoj

Preporučena literatura :  

Duško Lozina – Mirko Klarić: Nova javna uprava, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2003., 113. – 153.

Guercio, M.: Načela, metode i instrumenti za stvaranje, zaštitu i korištenje arhivskih zapisa u digitalnom okruženju u Koprić, I. (ur.).: Modernizacija hrvatske uprave, Suvremena javna uprava, Društveno veleučilište, Zagreb, 2003., str. 247. – 278.

Pličanič, S.: Vizija e – uprave u Sloveniji (trebamo li zakon o e – upravi) u Koprić, I. (ur.): Modernizacija hrvatske uprave, Suvremena javna uprava, Društveno veleučilište, Zagreb, 2003., str. 293. – 304.

Ivanović, J.: Elektroničko poslovanje i upravljanje spisima u Koprić, I. (ur.).: Modernizacija hrvatske uprave, Suvremena javna uprava, Društveno veleučilište, Zagreb, 2003., str. 333. – 348.

Klarić, M.: O elektroničkoj upravi, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 53., br. 6. 2003., str. 1539. – 1558.


Dopunska literatura:
Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:  

1. Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa


2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Evaluacija nastave se provodi od strane pročelnika Katedre.

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login