Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • Ne dvaput o istom; o presuđenoj stvari ne može se ponovno suditi.

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

UPRAVA I UPRAVLJANJE

Oznaka: PRUUPU
Vrsta: izborni
Razina: napredna razina
Semestar / trimestar: V semestar Upravni Studij
ECTS: 6
 

6 ECTS


(ECTS: 6 - 5. Semestar , Predavanja + Vježbe


Predmet od značaja za interakciju s pravnim bazama podataka

Kompetencije koje se stječu:

 

Studenti stiču spoznaju o temeljnim problemima povezanim s razvojem moderne administrativne države i njene administrativne prakse te puteve i načine razrješavanja osnovnih problema. Teorijski i praktični problemi u razvoju države na ovome području povezuju se s razvojim problemima modernog sustava upravljanja postsocijalističkih država.

Preduvjeti za upis:

Prethodna godina studija

Sadržaj:


 

1. UPRAVLJANJE U INSTITUCIJAMA JAVNE VLASTI

2.POSEBNO O RAZVOJU ZNANOSTI O UPRAVLJANJU - PRIKAZ OSNOVNIH TEORIJSKIH PRISTUPA TE ANALIZA RAZLIČITIH UPRAVLJAČKIH PRAKSI

3.PROBLEMATIKA ODNOSA IZMEÐU ADMINISTRATIVNE DRŽAVE (JAVNE UPRAVE) I POLITIČKE DRŽAVE, UTEMELJENA NA PODJELI VLASTI TE ODNOS PREMA INSTITUCIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

4.UPRAVLJANJE I FINANCIRANJE- PRIMJERI EU, SAD, JAPANA

5. POSEBNO O OBLIKOVANJU I ULOZI ADMINISTRATIVNE DRŽAVE U DRŽAVAMA POSSOCIJALIZMA S POSEBNIM NAGLASKOM NA OSVJETLJAVANJE PROBLEMATIKE U REPUBLICI HRVATSKOJ

6. PRORAČUNSKE POLITIKE: SAD. JAPAN, EU, TE RAZVIJENE EVROPSKE ZEMLJE (SR NJEMAČKA, FRANCUSKA, UK)

7. REFORMA JAVNE UPRAVE U REPUBLICI HRVATSKOJ


Preporučena literatura :
 

Eugen Pusić: Nauka o upravi, Školska knjiga, Zagreb,1996.


Ferfila-Kovač, Javne politike in javna ekonomika, FDV, Ljublana 2000.


Dopunska literatura:
Ivan Koprič, Međuuvjetovanost strukture i komuniciranja u upravnim organizacijama, Pravni fakultet u Zagrebu, 1999.

Ferfila-Leloup, Budgeting, Management and Policy Making, FDV, Ljubljana 1999


Flynn, Normann


 


Dragoljub Kavran: Javna uprava i trening, Beograd, 2002.


Eugen Pusić: Upravni sistemi I, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1985.


Dragoljub Kavran: Nauka o upravljanju, Naučna knjiga, Beograd, 1991.


Grupa autora: Funkcionalana Analiza, Savet za državnu upravu- UNDP Beograd, 2002.


James Perry: Handbook of Public Administration, Jossey- Bass, San Francisco, 1996.


Caddy J. Vintar, M. Editors: Building Better Quality Administration for the Public, NISPAcee, 2002.


Tony Verheijen, David Coombs: Inovation in the Public Management, Edvard Elgar Cheltenham, 2002.


Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: 1. Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa
2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Evaluacija nastave se provodi od strane pročelnika Katedre.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr na Twitteru Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA
Korisnička zona
Login