Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • silom potajno ili na zamolbeni (umoljeni) način

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

PRAVO STRANACA

Oznaka: PR5PRS
Vrsta: izborni
Razina: diplomski
ECTS: 6
6 ECTS
V. godina studija - IX. semestar
Predavanja + Seminari
Ciljevi predmeta: Opća i posebna, teorijska i praktična znanja o javnopravnom (ulazak, boravak, kretanje, prisilno udaljenje, itd.) i privatnopravnom (obiteljskopravni, nasljednopravni, procesnopravni, itd.) položaju stranaca.
Kompetencije koje se stječu:

1.Student će nabrojati izvore hrvatskog i europskog prava stranaca.
2.Student će objasniti osnovne institute kojima se uređuje pravni položaj stranaca.
3.Student će interpretirati relevantne zakonske odredbe.
4.Student će primjeniti stečeno znanje na konkretan problem.
5.Student će povezati i usporediti rješenja sadržana u različitim zakonskim aktima.

Preduvjeti za upis:

Za upis predmeta potrebno je ispuniti opće uvjete za upis na V. godinu diplomskog studija.

Sadržaj:


1.Određivanje pojma pravnog položaja stranaca te pravo stranaca.
2.Razlikovanje domaćeg državljanina i stranca.
3.Povijesni prikaz pravnog položaja stranaca.
4.Osnovni oblici uređivanja pravnog položaja stranaca.
5.Pravni izvori o pravnom položaju stranaca.
6.Položaj stranaca po hrvatskom pravu.
7.Javnopravni položaj stranaca. Kretanje i boravak.
8.Pristup stranaca javnim funkcijama i politička prava.
9.Zapošljavanje i problem nostrifikacije.
10.Privatnopravni položaj stranaca u građanskom pravu.
11.Privatnopravni položaj stranaca u trgovačkom pravu.
12.Privatnopravni položaj stranaca u pomorskom pravu.
13.Privatnopravni položaj stranaca u procesnom pravu.
14.Pravni položaj stranaca u EU.

Preporučena literatura :
Bosnić, P.: Hrvatsko međunarodno privatno pravo, knjiga I, Split, 1999.
Bosnić, P.: Hrvatsko međunarodno privatno i procesno pravo, knjiga II, Split, 2003.
Zakon o strancima (NN RH 130/11, 74/13)

Dopunska literatura:
Šprajc, I.: Pravni položaj stranaca u starom vijeku, Vladavina prava: časopis za pravnu teoriju i praksu, 1 (1997), 4/6, str. 17.-36.
Šprajc, I.: Konvencija Vijeća Europe o sudjelovanju stranaca u javnomu životu na loklanoj razini, Vladavina prava: časopis za pravnu teoriju i praksu, 2 (1998), 2, str. 61.-74.
Dika, M. et alii.: Priznanje stranih školskih svjedodžbi i diploma u RH, Narodne novine, Zagreb, 2002.
Sajko, K.: Stranci i nasljeđivanje nekretnina u Hrvatskoj, Pravo i porezi: časopis za pravnu i ekonomsku teoriju i praksu, 8 (1999), 7, str. 3.-5.

Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Studentska anketa.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login