Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • neka se izvrši; odluka domaćeg suda donesena u delibacijskom postupku kojom se određuje ovrha na temelju strane ovršne isprave te (u širem smislu) odluka kojom se strana odluka priznaje

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

PODUZETNIŠTVO I UPRAVLJANJE (MENADŽMENT)

Oznaka: PR5PUM
Vrsta: izborni
Razina: izborni
Semestar / trimestar: / IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6

6 ECTS (Predavanja + vježbe)

Kompetencije koje se stječu:

Opća, posebna, teorijska i praktična znanja o poduzetništvu i upravljanju tj. menadžmentu.

Preduvjeti za upis:

Za upis predmeta potrebno je ispuniti opće uvjete za upis na V. godinu diplomskog studija.

Sadržaj:


Uvod u menadžment. Postavke menadžmenta. Razvoj teorije menadžmenta. Klasične i suvremene teorije menadžmenta. Upravljanje kvaliterom. Menadžment pomoću ciljeva (mbo). Funkcije menadžmenta: planiranje, organiziranje, kadroviranje, vođenje, kontroliranje.

 


Planiranje – pojam, definicija i temelji planiranja kao funkcije managementa. Strateški menadžment: razine strategija. Metode menadžerskog predviđanja. Strateško planiranje čimbenici utjecaja na izbor strategije.

 


Organiziranje: određenje organiziranja, projektiranje organizacije, proces organiziranja, formalna i neformalna organizacija, metode organizacije. Organizacijska struktura: čimbenici, elementi, vrste. Organizacija poslovnih i procesnih funkcija: sustav raščlanjivanja i grupiranja zadatka, centri odgovornosti,

 


Kadroviranje:kao menadžerska funkcija, kao poslovna funkcija, osnove radnih odnosa i sindikalnog organiziranja. Planiranje kadrova: pribavljanje, selekcija organizacija radnog mjesta. Proces unapređivanja i usklađivanja organizacije. Planiranje kadrova: pribavljanje, selekcija, obrazovanje, razvoj, praćenje i ocjenjivanje radne uspješnosti, metode ocjenjivanja, sustav kompenzacija i nagrada za rad.

 


Tehnike donošenja odluka, sustavi za podršku u menadžerskom odlučivanju. Obrazovanje, razvoj, praćenje i ocjenjivanje radne uspješnosti, metode ocjenjivanja, sustav kompenzacija i nagrada za rad.
Vođenje: opći pristup menadžerskom vođenju, ponašanje ljudi u organizaciji, motivacija, teorija motivacije, suvremeni oblici motivacije, mjerenje motivacije i zadovoljstva.
Vođa i njegove karakteristike: ovlasti i odgovornosti vođe, modeli vodstva. Međuljudski odnosi, grupe i konflikti: formiranje timova, sustav konflikata.

 


Menadžersko komuniciranje: čimbenici poslovnog komuniciranja, vrste i mediji komunikacije, komunikacijski modeli i mreže, prepreke u komuniciranju. Kontroliranje: proces menadžerskog kontroliranja. Menadžerski sustavi kontrole. Mjerila poslovne uspješnosti. Metode i tehnike menadžerske kontrole.

 


Menadžerski informacijski sustavi (mis):razine i elementi mis-a. Informacijske tehnologije kao potpora suvremenom menadžmentu. Upravljanje rizikom u menadžmentu (risk management). Menadžerski informacijski sustavi (mis):razine i elementi mis-a. Informacijske tehnologije kao potpora suvremenom menadžmentu.
Upravljanje rizikom u menadžmentu (risk management).
Preporučena literatura :

Buble, M. Menadžment, Sveučilište u Splitu Ekonomski fakultet, Split, 2000.

Weihrich, H., Koontz H.: “Menedžment”, 11. izdanje, Mate d.o.o, Zagreb, 1998.

Bahtijarević-Šiber, F. i dr.: Organizacijska teorija, Informator, Zagreb, 1991., str. 181-291.

Sikavica, P., Bahtijarević-Šiber, F.: Menadžment – Teorija menadžmenta i veliko empirijsko istraživanje u Hrvatskoj, Masmedia, Zagreb, 2004.Dopunska literatura:

Robbins, S. P., Coulter, M.: Management, Prentice Hall, New Yersey, 2005.

Certo, S. M.: Modern Management, Prentice Hall, New Jersey, 2005.

Drucker, P. F.: Management challenges for the 21st century, Butterworth-Heinemann, Oxford, 1999.Oblici provođenja nastave: predavanja
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login