Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • faktične ili prirodne predmnijeve

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

OSNOVE KAZNENOG POSTUPKA

Oznaka: PRUKAZ
Vrsta: obvezni
Razina: temeljna razina
Semestar / trimestar: II semestar Upravni Studij
ECTS: 3
3 ECTS
Kompetencije koje se stječu:

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:
Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći:
1) definirati temeljne pojmove kaznenog procesnog prava,
2) klasificirati temeljna načela kaznenog postupka
3) opisati tijek kaznenog postupka
4) povezati institute kaznenog procesnog prava s konkretnim slučajevima u praksi
5) objasniti utjecaj načela na tijek kaznenog postupka

Preduvjeti za upis:

Za upis predmeta potrebno je ispuniti opće uvjete za upis na studij.

Sadržaj:


 I. DIO: UVODNA IZLAGANJA: Kazneno procesno pravo i kazneni postupak. Temeljni procesni pojmovi.
Opći pregled povijesnog razvitka KPP-a. Izvori kaznenog procesnog prava.

II. TEMELJNI KAZNENOPROCESNI SUBJEKTI: Temeljne procesne funkcije i kazneno procesni subjekti. Stranke u postupku
Tužitelj u kaznenom postupku. Okrivljenik u kaznenom postupku
Sud. Nadležnost suda. Sastav suda.

III. DIO: TEMELJNA NAČELA KAZNENOG POSTUPKA: Pojam i vrste načela. Načelo oficijelnosti kaznenog progona. Načelo legaliteta kaznenog progona. Načelo svrhovitosti (oportuniteta) kaznenog progona. Načelo pravičnog postupanja. Načelo zaštite okrivljenika. Načelo razmjernosti.
Načelo neposrednosti sudske ocjene dokaza. Načelo javnosti sudske rasprave. Načelo usmenosti sudske rasprave. Načelo slobodne ocjene dokaza.

IV. DIO: TIJEK KAZNENOG POSTUPKA: Općenito o tijeku kaznenog postupka. Prethodni postupak. Izvidi i istraživanje.
Istraga. Dokazno ročište. Optuživanje. Prethodno ispitivanje i odgovor na optužnicu. Postupak pred optužnim vijećem. Odlučivanje o potvrđivanju optužnice; Donošenje presude na temelju sporazuma stranaka.
Rasprava i presuđivanje: pripreme za raspravu, tijek rasprave, presuda.
Postupak po žalbi. Izvanredni pravni lijekovi
Posebni postupci. Postupak prema maloljetnicima

V. DIO: O ČINJENICAMA U KAZNENOM POSTUPKU: Procesne radnje. Pojam i vrste činjenica
Utvrđivanje činjenica, pojedine vrste dokaza.

Preporučena literatura :
 Kurtović, A.; Tomašević, G.: Osnove kaznenog prava i postupka, Split, 2002, (str. 160 -253.)

Tomašević, G.; Pajčić, M.: Osnove kaznenog postupka, Opći dio, pregled predavanja (ak. god. 2013. – 2014.), II. izmijenjeno i dopunjeno e – izdanje, Pravni fakultet u Splitu, 2014.

Osnove kaznenog postupka, Posebni dio: Procesne radnje i tijek kaznenog postupka, Pregled predavanja 2014., Pravni fakultet u Splitu.Dopunska literatura:
Tomašević, G., Krapac, D., Gluščić, S.: Kazneno procesno pravo, udžbenik za visoke škole, II.izmijenjeno i dopuno izdanje, Narodne novine, Zagreb, 2012 .

Tomašević, G.: Kazneno procesno pravo - Opći dio: Temeljni pojmovi, II. izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Split 2011.
Oblici provođenja nastave: predavanja
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja:

Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa koje se provode nakon završetka nastave;
Konzultacije s upravnim pravnicima, koji su bili polaznici ovog predmeta, o korisnosti ovog predmeta u njihovom radu u praksi, i mogućim poboljšanjima.

2019-4

2018-6

2017-1

2016-6

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login