Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • sud na kojega je (mjesna) nadležnost u konkretnom predmetu prenesena odlukom višeg suda, tako da on postaje nadležan umjesto suda koji je po zakonu nadležan; određeni sud čija je nadležnost za rješavanje sporova određene vrste utvrđena posebnim propi

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 68
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700

IBAN: HR2123300031100030638
Kolegiji ««

ZEMLJIŠNO-KNJIŽNO PRAVO

Oznaka: PRUZKP
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: V semestar Upravni Studij
ECTS: 6
6 ECTS (Predavanja+vježbe) Subsidijarni kolegij od važnosti te cjelovito upoznavanje s problematikom građanskopravnih odnosa.
Kompetencije koje se stječu:

Teorijska i praktična znanja o predmetu upisa i postupku upisa u zemljišne knjige

Preduvjeti za upis:

Sadržaj:

I/ UVOD U ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO

  1. Pojam i obilježja zemljišnih knjiga
  2. Povijesni razvitak
  3. Pravni izvori zemljišnoknjižnog prava
  4. Načela zemljišnoknjižnog prava

4.1. Načelo upisa

4.2. Načelo knjižnog prednika

4.3. Načelo javnosti

4.4. Načelo povjerenja

4.5. Načelo privole

4.6. Načelo zakonitosti

4.7. Načelo prvenstva

4.8. Načelo potpunosti

4.9. Načelo određenosti

4.10. Načelo preglednosti

II/ ZEMLJIŠNOKNJIŽNO ORGANIZACIJSKO POSTUPOVNO PRAVO

  1. Sastav zemljišnih knjiga

1.1. Općenito

1.2. Glavna knjiga

1.3. Zbirka isprava

1.4. Zbirka zemljišnoknjižnih rješenja

1.5. Zbirka katastarskih planova

1.6. Pomoćni popisi

  1. Knjiga položenih ugovora
  2. Zemljišna knjiga vođena elektroničkom obradom podataka
  1. Upisi u zemljišne knjige

4.1. Uknjižba

4.2. Predbilježba

4.3. Zabilježba

III/ PREDMET UPISA U ZEMLJIŠNE KNJIGE

1. Prava na nekretninama (vlasništvo, služnosti i stvarni tereti)

2. Pravo građenja

3. Založno pravo (hipoteka)

4. Pravo nazadkupa, prvokupa, najma i zakupa, pravo koncesije

5. Osobni odnosi i pravne činjenice

IV/ ZEMLJIŠNOKNJIŽNO FUNKCIONALNO POSTUPOVNO PRAVO

1. Nadležnost i stranke u zemljišnoknjižnom postupku

2. Prijedlog za upis i prilozi

3. Postupanje s prijedlogom za upis

4. Odlučivanje o prijedlogu za upis

5. Provedba upisa

6. Ispravljanje pogrešaka u upisu

7. Dostavljanje

8. Rokovi

9. Pravni lijekovi u zemljišnoknjižnom postupku

10. Brisovna tužba – zaštita knjižnih prava

11. Posebni zemljišnoknjižni postupci

11.1. Održavanje suglasnosti zemljišne knjige i katastra

11.2. Otpisivanje i pripisivanje

11.3. Upis zajedničke hipoteke

11.4. Amortizacija i brisanje starih hipotekarnih tražbina

11.5. Osnivanje zemljišne knjige

11.6. Dopuna i obnova zemljišne knjige

11.7. Pojedinačni ispravni postupak

11.8. Preoblikovanje zemljišne knjige

11.9. Polaganje isprava u sud

Preporučena literatura :  

1/ JOSIPOVIĆ, T., Zemljišnoknjižno pravo, "Informator", Zagreb, 2001.

2/ JOSIPOVIĆ, T., Osnove zemljišnoknjižnog prava – Priručnik za zemljišnoknjižne službenike, Zagreb, 2003.

Dopunska literatura:

1/ GAVELLA, N. - JOSIPOVIĆ, T. - BELAJ, V. - STIPKOVIĆ, Z. - GLIHA, I., Stvarno pravo, Zagreb, 1998., i to: a) "Zemljišne knjige" (4. poglavlje); b) "Uvod u stvarna prava" (samo temeljni pojmovi).


2/ RUŽIČKA, B., Zemljišna knjiga u svijetu i Hrvatskoj, "Hrvatsko sudstvo", 1997., br. 4, str. 25.-32.


3/ Zakon o zemljišnim knjigama ("Narodne novine", broj 91/96.),


4/ Pravilnik o unutarnjem ustroju, voðenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova -Zemljišnoknjižni poslovnik ("Narodne novine", broj 81/97.),


5/ Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", broj 91/96.).


6/ JOSIPOVIĆ, T., Komentar Zakona o zemljišnim knjigama, "Informator", Zagreb, 1998.

Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe / praktična nastava / rad
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Kontrolni testovi, povremeni upitnici i anketa, individualne konzultacije i dr.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr na Twitteru Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login