Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • sud mjesta gdje je delikt počinjen

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

EUROPSKO UPRAVNO PRAVO

Oznaka: SPJEUP
Vrsta: obvezni
Razina: specijalistička razina
ECTS: 6
I. semestar (45 sati predavanja + 15 sati vježbe)
Kompetencije koje se stječu:

Od studenta se očekuje da stekne specijalistička, teorijska i praktična znanja o pravnim institutima upravnog prava EU, o standardima funkcioniranja institucija EU, posebno u tzv. izvršnom odnosno upravnom aspektu, o njihovim kompleksnim vezama s nacionalnim upravama, o procesima promjene nacionalne uprave kao posljedica europske integracije. Studenti stječu kompetencije nužne za sudjelovanje u prilagodbama hrvatske uprave europskim standardima.

Preduvjeti za upis:

Završen trogodišnji stručni studij

Sadržaj:

I. Uvod (Pojam, razvoj, izvori i podučja primjene upravnog prava EU, Odnos upravnog prava EU i nacionalnih prava država članica EU i država kandidata za prijem u EU)

II. Pojam i ustrojstvo uprave EU (organizacijska struktura, poslovi, horizontalna i vertikalna diferencijacija)

III. Temeljna načela djelovanja uprave EU (zakonitosti, jednakosti i zabrane diskriminacije, proporcionalnosti, pravne sigurnosti, zaštite legitimnih očekivanja)

IV. Primjena prava EU u pojedinačnim slučajevima i konkretnim pravnim situacijama (Pojam i vrste konkretnih pravnih akata EU, Stupanje na snagu, Nezakonitost pojedinačnih pravnih akata i njihovo anuliranje, Pravomoćnost, Diskrecijska ocjena)

V. Upravni postupak u EU (Razvoj pravila postupanja putem prakse Europskog suda pravde, Načelo „dobre“ i „loše uprave“, Pravo pristupa informacijama i pravo biti saslušan, Načelo „brižljivog“ vođenja postupka)

VI. Izvanugovorna odgovornost EU za štetu

VII. Građanski status u EU (Državljanstvo, sloboda kretanja, prava stranaca, Dostupnost informacija i zaštita osobnih podataka u EU)

VIII. Javni ugovori (ugovor o javnoj navavi robe, javnih radova ili javnih usluga, koncesije za javne radove ili javne usluge, javno-privatno partnerstvo)

VIII. Sudska zaštita pojedinačnih prava povrijeđenih aktima upravne vlasti u EU.


Preporučena literatura : <Ðerđa, Dario, Osnove upravog prava Europske unije, Rijeka, Pravni fakultet u Rijeci, 2012.
>2. Aviani, D., Pojam i izvori upravnog prava Europske unije , „Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru“, XV., Mostar, 2002., str. 231-246. 3. Aviani, D., Diskrecijska ocjena u upravnom pravu nekih europskih držva i Europske unije , „Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu“, god. 35 (49-50),Split ,

4. Aviani, D., Tržišno djelovanje javnopravnih tijela i javni ugovori prema pravnoj stečevini Europske zajednice , „Zbornik radova: Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“, Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2007., str. 169 – 187.

5. Aviani, D., Ombudsman Europske unije ; „Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku“, br. 1-2/ 2009.

6. Aviani, D., Sudska zaštita u postupku dodjele javnih ugovora – harminizacija hrvatskog prava s acquis communaotaire , „Zbornik radova hrvatsko-francuskog pravnog simpozija“, knjiga I, 2007., str. 225 – 244.

6. Aviani, D, Ðerđa, D., Europska regulacija gospodarskih službi od općeg interesa , „Zbornik radova Šestog međunarodnog savjetovanja Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, Neum, 20.-22. lipnja 2008. godine“, Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2008. str. 141-149.

7. Ðerđa, D., O državljanstvu Europske unije , „Pravo i porezi: časopis za pravnu i ekonomsku teoriju i praksu“, God. 11 (2002), br. 12, str. 83-88.

8. Ðerđa, D., Upravni spor u Europskoj zajednici , „Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci“, vol. 27 (2006), br. 2, str. 913-938.

9. Ðerđa, D., Institucionalni ustroj izvršne i upravne vlasti u Europskoj uniji , „Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci“, vol. 28 (2007), br. 2, str. 1185-1218.

10. Ðerđa, D., Upravni postupci u europskom pravu , „Hrvatska pravna revija“, god. 9 (2009), br. 4, str. 52-62.


Dopunska literatura:

1. Schwarze, J., European Administrative Law, London, Sweet and Maxwell, 1992. ili 2006.

2. Auby, J.-B - Dutheil de la Rochè re, J., Droit Administratif Europ é en , Brylant, 2007.

3. Craig, P., EU Administrative Law , Oxford University Press, 2006.

4. Fromont, M., Droit administratif des É tats europ é ens , Presses Universitaires de France, 2006.

5. Chiti, Mario P.: Toward a common European administrative law? , “Iusef”, No. 21 (1996), p. 11-23. (Biblioth è que de la Cour de justice des Communauté s europé ennes)

6. Jacobini, H. B., An Introduction to Comparative Administrative Law , New York - London - Rome, Oceana Publications, Inc., 1991.

7. Massot, J., Le nouvel office de juge administrarif au 21 éme siécle (Nova uloga upravnog suca u 21. stoljeću,) „Zbornik radova hrvatsko-francuskog pravnog simpozija“, knjiga I, 2007., str. 85 – 94.

8. Lilić, S., Upravno pravo Evropske unije , članak u Zborniku radova: Pravo Evropske unije , Beograd, 1996., str.189-205.

9. Nehl, H.P., Principles of Administrative Procedure in EC Law , Oxford, 1999.

10. Korah, The Rights of the Defence in Administrative Proceedings under Community Law , “Current Legal Problems”, 1980, 73 .

11. Bačić, P., Novi instrumenti zaštite temeljnih prava u Europskoj uniji , „Zbornik radova: Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“, Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2007., str. 353 – 364.

12. Mužina, A., Pravna zaštita u postupcima javne nabave – preuzimanje prava EU u nacionalno zakonodavstvo ,“ Zbornik radova: Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“, Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2007., str. 591 – 601.

13. Dijk, P. van, Hoof, G.J.H. van i dr., Teorija i praksa Evropske konvencije o ljudskim pravima , Müller, Sarajevo, 2001.

14. Ðerđa, D., Državljanstvo Europske unije , Magistarski rad, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2001.

15. Britvić, B., Zaštita subjektivnih prava u postupku pred upravnim tijelima , Magistarski rad, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2003.


Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / testovi / projektni zadaci / referati / seminarske radnje / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.

2017-12

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login