Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • litiskontestacija; upuštanje u parnicu

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

UPRAVNE GRANE

Oznaka: SPJUPG
Vrsta: obvezni
Razina: specijalistička razina
ECTS: 6
6 ECTS (predavanja 45+15 v/s)
Kompetencije koje se stječu:

Pohađanjem ovog predmeta, studenti stječu temeljna znanja vezana za pojedine upravne grane, te njihova obilježja. Analizira se razlika između klasičnih resora uprave, gdje se uprava manifestira kao vlast, od ostalih resora, u kojima uprava ima neautoritativan karakter, već dolazi do izražaja kao javni servis građana.

Preduvjeti za upis:

Sadržaj:

1. Povijesni razvoj upravnih grana,
2. Osnovna obilježja upravnih grana,
3. Pravni aspekti upravnih grana,
4. Uprava kao vlast i klasični resori
5. Resor obrane, unutarnjih poslova i resor vanjskih poslova
7. Resor pravosuđa i opće uprave
8. Uprava kao služba i novi resori
10. Resori gospodarstva, prometa, zdravstva i socijalne politike

Preporučena literatura :  Eugen Pusić: Upravljanje u suvremenoj državi, Društveno veleučilište u Zagrebu, Zagreb, 2002., str. Str. 66.-77., 98-199.
Ivan Koprić: Javna uprava, nastavni materijali, Društveno veleučilište u Zagrebu i Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2007., str. 347.-383.
Anamarija Musa: Javna uprava, nastavni materijali, Društveno veleučilište u Zagrebu i Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2007., str.395.-406.
Mirko Klarić: Uprava kao odraz političke vlasti, Zbornik radova Vlast i autoritet-crkveni i društveni vidovi, Crkva u svijetu, Split, 2008., str. 37.-61.

Dopunska literatura:  
Oblici provođenja nastave: predavanja
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima:
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login